Menu

Sources and References

Archive Sources

 • Archivio storico diplomatico del Ministero per gli affari esteri (Historic-Diplomatic Archives of Foreign Office of the Republic of Italy), Rome:
  • Affari politici, Italia.
 • Arhiv Jugoslavije (Archives of Yugoslavia), Belgrade:
  • AJ 66, Ministarstvo prosvete.
  • AJ 72, Narodna skupština.
  • AJ 103–189, I, Emigrantska vlada v Londonu.
 • Arhiv Republike Slovenije (Archives of the Republic of Slovenia), Ljubljana:
  • SI AS 68 Kraljeva banska uprava Dravske banovine.
  • SI AS 77, Banski svet Dravske banovine.
  • SI AS 199, Šef pokrajinske uprave v Ljubljani.
  • SI AS 223, Vlada Republike Slovenije.
  • SI AS 537, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva.
  • SI AS 1277, Edvard Kardelj[pers.].
  • SI AS 1487, Centralni komite Komunistične partije Slovenije.
  • SI AS 1529, Boris Kraigher[pers.].
  • SI AS 1569, Centralni komite Komunistične partije Svobodnega tržaškega ozemlja.
  • SI AS 1589, Centralni komite Zveze komunistov Slovenije.
  • SI AS 1670, Izvršni odbor Osvobodilne fronte.
  • SI AS 1790, Okrajno glavarstvo Črnomelj.
  • SI AS 1851, Glavni štab Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije 1941–1945.
  • SI AS 1876, Policijski varnostni zbor v Ljubljani.
  • SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve.
 • Inštitut za novejšo zgodovino (Institut of Contemporary History), Ljubljana:
  • Zbrana dela Edvarda Kardelja[pers.].
 • Narodna in univerzitetna knjižnica (National and Univertsity Library), Ljubljana:
  • Rokopisna zbirka, stari fond.
 • Personal Archives:Mojca Šorn[pers.], Ljubljana.
 • Steiermärkisches Landesarchiv (Styrian Country Archives), Graz:
  • Statthalt. Präs.
 • Zgodovinski arhiv Ljubljana (Historical Archives of Ljubljana), Ljubljana:
  • SI ZAL, LJU 439, Zbirka Ciril Ulčar.
  • SI ZAL, LJU 501, Zaščitni urad.

Documentary Sources

 • Baza podatkov Seznam žrtev druge svetovne vojne in zaradi nje (1941–1946) [Database ”The List of Casualties of World War II and Its Aftermath (1941–1946)”]. Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana.

Electronic Sources

Newspapers

 • 7 D, 1999.
 • Delavec, 1939.
 • Delavska politika, 1929, 1941.
 • Delo, 1941–1942 (Reprint).
 • Demokracija, 1918.
 • Domovina in kmetski list, 1944.
 • Domovina, 1926.
 • Duga, 1987.
 • Edinost, 1890, 1897.
 • Jutro, 1921, 1923–1927, 1933, 1935.
 • Karawanken Bote, 1943.
 • Marburger Zeitung, 1911, 1942.
 • Mir, 1882, 1890, 1892, 1908.
 • Neue Freie Presse, 1927.
 • Politika, 1927.
 • Proleter, 1929–1942 (Reprint).
 • Slovenec, 1890, 1895, 1909, 1927, 1939, 1941.
 • Slovenski branik, 1908, 1910.
 • Slovenski gospodar, 1906, 1908, 1927.
 • Slovenski narod, 1870, 1890, 1894, 1895, 1897, 1905, 1906, 1944.
 • Slovenski poročevalec, 1953, 1954.
 • Soča, 1879, 1897, 1907, 1908, 1912.
 • Südsteirische Post, 1889, 1893.
 • Teleks, 1989.
 • Trgovski list, 1941.
 • Vazdušna odbrana, 1939.

Periodical Publications

 • Službene novine Kraljevine Jugoslavije. Belgrade, 1939.
 • Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine. Ljubljana, 1939, 1940.
 • Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije.
 • Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
 • Stenografske beleške Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, I, II. Belgrade, 1921.
 • Stenografske beleške: rad Ustavnog odbora Ustavotvorne skupštine Kraljevene Srba, Hrvata i Slovenaca, I [1921]. Belgrade, sine anno.
 • Uradni list Deželne vlade za Slovenijo. Ljubljana, 1921.
 • Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije. Ljubljana, 1946.
 • Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora.
 • Uradni list Pokrajinske uprave za Slovenijo. Ljubljana, 1921.
 • Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ljubljana, 1971.
 • Uradni list Vojne uprave JA jugoslovanske zone na STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora.

References

 • Adamič, Marjeta[pers.], Marjeta Čampa[pers.], Jasna Fischer[pers.], Milica Kacin-Wohinz[pers.], France Kresal[pers.], Alenka Nedog-Urbančič[pers.], Janko Prunk[pers.], Franc Rozman[pers.], Boris M. Gombač[pers.] and Mitja Košir[pers.]. Viri za zgodovino komunistične stranke na Slovenskem v letih 1919–1921 [Sources for the History of the Communist Party in Slovenia 1919–1921]. Ljubljana, 1980.
 • Albreht, Catherine[pers.]. The Bohemian Question. In: Cornwall, Mark[pers.] (ed.). The Last Years of Austria-Hungary. A Multi-National Experiment in Early Twentieth-Century Europe. Exeter, 2002.
 • Ambrožič, Lado[pers.]. Petnajsta divizija [The Fifteenth Division]. Ljubljana, 1983.
 • Anić, Nikola[pers.], Nikola Joksimović[pers.] and Milan Gutić[pers.]. Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije. Pregled razvoja oružanih snaga narodnooslobodilačkog pokreta 19411945. Beograd, 1982.
 • Avšič, Jaka[pers.]. Nekaj o slovenskem vojaškem naraščaju [On the Slovenian Military Recruits]. Sodobnost, 1971, No. 7, pp. 773–775.
 • Avšič, Jaka[pers.]. Nekaj pripomb k mnenjem o rabi jezikov v JLA [A Few Comments on the Opinions about the Use of Languages in the Yugoslav People’s Army]. Sodobnost, 1970, No. 4, pp. 408–427.
 • Avšič, Jaka[pers.]. Nekatera odprta vprašanja vseljudske obrambe obrambe [Certain Open Questions about the General People’s Defence]. Teorija in praksa, 1970, No. 8/9, pp. 1211–1220.
 • Avšič, Jaka[pers.]. O poveljevalnem jeziku NOB Slovenije [On the Language of Command in the National Liberation Struggle of Slovenia]. Jezik in slovstvo, 1969, No. 4, pp. 97–103.
 • Avšič, Jaka[pers.]. Pismo zvezni ustavni komisiji [Letter to the Federal Constitutional Commission]. Časopis za kritiko znanosti, 1986, No. 91-92, pp. 23–41.
 • Avšič, Jaka[pers.]. Praktično izvajanje načel enakopravnosti [Practical Implementation of Equality Principles]. Teorija in praksa, 1968, No. 8/9, pp. 1212–1217.
 • Avšič, Jaka[pers.]. Problemi slovenske družbe [Problems of the Slovenian Society]. Sodobnost, 1971, No. 5, pp. 504–512.
 • Avšič, Jaka[pers.]. Za enakopravnost slovenskega jezika [For the Equality of the Slovenian Language]. Jezik in slovstvo, 1967, No. 3, pp. 96–98.
 • Babič, Blaž[pers.]. Politična tranzicija in vprašanje vrednostnih sistemov pri Slovencih po letu 1990 [Political Transition and the Question of the Value Systems of Slovenians after 1990]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2011, No. 1, pp. 354–357.
 • Bader-Zaar, Brigitta[pers.]. Frauenbewegungen und Frauenrecht. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band VIII, 2. Teilband. Vienna, 2006.
 • Balkovec, Bojan[pers.]. Prva slovenska vlada 1918–1921 [The First Slovenian Government 1918–1921]. Ljubljana, 1992.
 • Bambara, Gino[pers.]. La guerra di liberazione nazionale in Jugoslavia: (1941–1943). Milano, 1988.
 • Barthélémy, Joseph[pers.]. Das parlamentarische Regime muss sich umbilden. In: Demokratie und Parlamentarismus. Ihre Schwierigkeiten und deren Lösung – Eine Rundfrage der Prager Presse”. Prague, 1926.
 • Baš, Franjo[pers.]. Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije. K zgodovini narodnega življenja na Spodnjem Štajerskem [Contributions to the History of North-East Slovenia. On the History of National Life in Lower Styria]. Maribor, 1989.
 • Beneš, Eduard[pers.]. Hic Rhodus, hic salta!. Das parlamentarische Regime muss sich umbilden. In: Demokratie und Parlamentarismus. Ihre Schwierigkeiten und deren Lösung – Eine Rundfrage der “Prager Presse”. Prague, 1926.
 • Bennett, Rab[pers.]. Under the Shadow of the Swastika. The Moral Dilemmas of Resistance and Collaboration in Hitler‘s[pers.] Europe. New York, 1999.
 • Benz, Wolfgang[pers.]. Holokavst. Ljubljana, 2000.
 • Bergant, Zvonko[pers.]. Kranjska med dvema Ivanoma. Idejno-politično soočenje slovenskega političnega katolicizma in liberalizma na prehodu iz 19. v 20. stoletje [Carniola between Two Ivans. Ideological-Political Clash Between the Slovenian Political Catholicism and Liberalism at the Turn of the 19th Century]. Ljubljana, 2004.
 • Binder, Iris. M[pers.]. Der Kärntner Landtag. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band VII/2. Vienna, 2000, pp. 1719–1737.
 • Birn, Ruth[pers.]. Die Sicherheitspolizei in Estland 1941–1944. Eine Studie zur Kollaboration im Osten. Paderborn, 2006.
 • Bizjak, Žarko[pers.]. Pravosodje v letih 1945–1991 [Justice Administration between 1945 and 1991]. In: Pravo-zgodovina-arhivi. Prispevki za zgodovino pravosodja [Law – History – Archives: Contributions to the History of Justice Administration]. Ljubljana, 2000, pp. 290–293.
 • Bopp, Marie-Joseph[pers.]. L‘enrôlement de force des Alsaciens dans la Wehrmacht et la SS. Revue d‘histoire de la deuxieme guerre mondiale, 1955, No. 20, pp. 33–42.
 • Borwicz, Michel[pers.]. L‘occupant souhaitait-il un Quisling[pers.] polonais?. Revue d‘histoire de la deuxieme guerre mondiale, 1963, No. 52, pp. 98–102.
 • Bösch, Frank[pers.]. Wie entstehen Skandale? Historische Perspektiven. Gegenworte, 2013, pp. 12–19.
 • Boyer, John W.[pers.] Culture and Political Crisis in Vienna, Christian Socialism in Power 1897–1918. Chicago and London, 1995.
 • Boyer, John W.[pers.] Political Radicalism in Late Imperial Vienna, Origins of the Chrisitian-Social Movement 1848–1897. Chicago, 1981.
 • Boyer, John W.[pers.] Some Reflections on the Problem of Austria, Germany and Mitteleuropa. Central Europan History, 1989.
 • Brandes, Detlef[pers.]. Die Tschechen unter deutschen Protektorat, I. Munich and Vienna, 1969.
 • Brejc, Janko[pers.] (ed.). Aus dem Wilajet Kärnten. Klagenfurt, 1913.
 • Brix, Emil[pers.]. Die Umgangsprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Vienna, Cologne and Graz, 1982.
 • Brix, Emil[pers.]. Številčna navzočnost nemštva v južnoslovanskih kronovinah Cislitvanije med leti 1848 do 1918 [Number of Germans in the South Slavic Crown Lands of Cisleithania Between 1848 and 1918]. Zgodovinski časopis, 1987, No. 2, pp. 297–308.
 • Browning, Christopher R.[pers.] The Origins of the Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish policy, September 1939–March 1942. Lincoln and Jerusalem, 2004.
 • Broz, Josip–Tito[pers.]: Enotnost federacije terja ustanovitev avtoritativnega telesa: Govor pred političnim aktivom v Zagrebu 21. septembra 1970 [The Unity of the Federation Calls for the Establishment of an Authority Body: a speech in front of the political working group in Zagreb on 31 September 1970]. In: Reforma našega političnega sistema [The Reform of Our Political System]. Ljubljana, 1970.
 • Brumen, Borut[pers.]. Na robu zgodovine in spomina. Urbana kultura Murske Sobote med letoma 1919 in 1941 [At the Edge of History and Memory. Urban Culture in Murska Sobota between 1919 and 1941]. Murska Sobota, 1995.
 • Bučar, France[pers.]. Slovenci in prihodnost. Slovenski narod po rojstvu države [Slovenians and the Future. Slovenian Nation after the Birth of the State]. Ljubljana, 2009.
 • Bučar, France[pers.]. Usodne odločitve [Fatal Decisions]. Ljubljana, 1988.
 • Bueno De Mesquita, Bruce[pers.], George W. Downs[pers.], Alastair Smith[pers.] and Feryal Marie Cherif[pers.]. Thinking inside the Box. A Closer Look at Democracy and Human Rights. International Studies Quarterly, 2005, No. 3.
 • Burg, Joseph[pers.] and Marcel Pierron[pers.]. Malgré-nous et autres oubliés. Sarreguemines, 1991.
 • Burleigh, Michael[pers.]. The Third Reich. A New History. London, 2000.
 • Burrin, Philippe[pers.]. La France a l‘heure allemande. Paris, 1995.
 • Cadastre national de l’Istrie. Sušak, 1946.
 • Cohen, Gary B.[pers.] Nationalist Politics and the Dynamics of State and Civil Society in the Habsburg Monarchy. Central Europan History, 2007, No. 2.
 • Collotti, Enzo[pers.]. Kollaboration in Italien während der deutschen Besatzung 1943–1945. In: Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938–1945). Berlin and Heidelberg, 1994, pp. 415–430.
 • Conway, Martin[pers.]. Collaboration in Belgium. Léon Degrelle[pers.] and the Rexist Movement 1940–1944. New Haven and London, 1993.
 • Conze, Werner[pers.]. Demokratie in der Modernen Bewegung. In: Geschichtliche Grundbegriffe: Band 1. Stuttugart, 1979.
 • Cvelfar, Bojan[pers.]. “Z narodnim domom se je celjskemu nemštvu razbila jedna čeljust …”. Nacionalni izgredi v Celju na prelomu stoletja [“The Slovenian National Centre Was a Severe Blow Against the Celje Germans...”. National Unrest in Celje at the Turn of the Century]. Celjski zbornik, 1997, pp. 7–44.
 • Cvirn, Janez[pers.] and Andrej Studen[pers.]. Etnična (nacionalna) struktura mest na Spodnjem Štajerskem (1880–1910) [Ethnic (National) Structure in the Lower Styrian Cities (1880–1910)]. In: Prvi i drugi međunarodni seminar Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj. Varaždin and Zagreb, 2002, pp. 115–123.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Boj za Celje. Politična orientacija celjskega nemštva 1861–1907 [Fighting for Celje. Political Orientation of the Celje Germans 1861–1907]. Ljubljana, 1988.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Celje – izginjajoči nemški otok na Spodnjem Štajerskem [Celje – the Vanishing German Island in Lower Styria]. In: Friš, Darko[pers.] and Franc Rozman[pers.] (eds.). Od Maribora do Trsta [From Maribor to Trieste]. Maribor, 1998, pp. 57–65.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Deželna in narodna zavest na (spodnjem) Štajerskem [Provincial and National Awareness in (Lower) Styria]. In: Nečak, Dušan[pers.] (ed.). Avstrija, Jugoslavija, Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas [Austria, Yugoslavia, Slovenia. Slovenian National Identity through Time]. Ljubljana, 1997, pp. 74–84.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Josip Sernec[pers.], rodoljub z dežele [Josip Sernec[pers.], Patriot from the Country]. In: Cvirn, Janez[pers.] (ed.). Josip Sernec[pers.]: Spomini [Josip Sernec[pers.]: Memoirs]. Celje, 2003, pp. 91–161.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Kri v luft! Čreve na plot! Oris družabnega življenja v Celju na prelomu stoletja [Put ‘Em Up! Come and Get It! An Outline of the Social Life in Celje at the Turn of the Century]. Celje, 1990.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Med nacionalizmom in nacionalno koeksistenco [Between Nationalism and National Coexistence]. Zgodovinski časopis, 2009, No. 1-2, pp. 228–238.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Politične razmere na Štajerskem v času vlade grofa Taaffeja[pers.] (1879–1893) [Political Situation in Lower Styria during Taaffe’s[pers.] Government (1879-1893)]. Časopis za zgodovino in narodopisje, 2002, No. 1, pp. 7–12.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji. Dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918) [Development of Constitutionality and Parliamentarism in the Habsburg Monarchy, Vienna National Assembly and Slovenians 1848–1918]. Ljubljana, 2006.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Slovenska politika na Štajerskem ob koncu 60-ih let 19. stoletja [Slovenian Politics in Styria at the End of the 1860s]. Zgodovinski časopis, 1993, No. 4, pp. 523–529.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Trdnjavski trikotnik. Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1867–1914) [The “Trdnjava” Triangle. Political Orientation of Germans in Lower Styria (1867–1914)]. Maribor, 1997.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Volilne mahinacije v nacionalnih bojih na Štajerskem [Election Machinations During the National Struggle in Styria]. Zgodovinski časopis, 1989, No. 3, pp. 412–416.
 • Cvirn, Janez[pers.]. Zwittrov[pers.] pogled na habsburško monarhijo [Zwitter’s[pers.] Outlook on the Habsburg Monarchy]. In: Zwittrov[pers.] zbornik [Collection of Texts on Zwitter[pers.]]. Ljubljana, 2008.
 • Čelik, Pavle[pers.]. Kriminaliteta v Sloveniji leta 1980 [Criminality in Slovenia in 1980]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1981, No. 2, p. 100.
 • Čelik, Pavle[pers.]. Povezanost postaj naših varnostnih sil z lokalnimi skupnostmi (1850–2010) [Connections between the Stations of our Security Forces with the Local Communities (1850–2010)]. Revija za kriminologijo in kriminalistiko, 2010, No. 2, pp. 204–215.
 • Čelik, Pavle[pers.]. Stražarji državne meje v Sloveniji (1918–2013) [State Border Guard in Slovenia (1918–2013)]. Ljubljana, 2011.
 • Čepič, Zdenko[pers.], Damijan Guštin[pers.] and Martin Ivanič[pers.]. Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni [Images from the Life of Slovenians During World War II]. Ljubljana, 2005.
 • Čepič, Zdenko[pers.]. Načela in počela socialistične demokracije [Principles and Origins of Socialist Democracy]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2011, No. 1, pp. 271–296.
 • Černigoj, Meta[pers.]. Boj za dvojezične napise v Istri v letu 1894 [The Struggle for Bilingual Inscriptions in Istria in 1894]. Zgodovina za vse, 2007, No. 2, pp. 69–88.
 • Ćosić, Dobrica[pers.]. Piščevi zapisi (1951–1968). Belgrade, 2001.
 • Dahl, Robert A[pers.]. Democracy. In: Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago, 2010.
 • Darovec, Darko[pers.]. Kratka zgodovina Istre [Short History of Istria]. Koper, 2009.
 • Dedijer, Vladimir[pers.]. Dnevnik 1941–1944: (II. knjiga): (od 28. novembra 1942 do 10. novembra 1943). Rijeka, 1981.
 • Deželak Barič[pers.], Vida. Osvobodilni boj kot priložnost za izvedbo revolucionarnih ciljev [Liberation Struggle as an Opportunity for the Realisation of Revolutionary Goals]. Prispevki za novejšo zgodovino, 1995, No. 1-2, pp. 137–162.
 • Dokumenti centralnih organa, books 20 and 21. Belgrade, 1987.
 • Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji [Documents of the People’s Revolution in Slovenia], I.–VII. Ljubljana, 1962–1989.
 • Dokumenti o spoljnoj politici FLRJ 1945. Belgrade, 1984.
 • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji [Documents of the National Liberation Movement Authorities and Organisations in Slovenia], VIII.–XI. Ljubljana, 2001–2012.
 • Domej, Teodor[pers.]. Slovenci v 19. stoletju v luči svojih lastnih oznak [Slovenians in the 19th Century According to Their Own Characterisations]. In: Grafenauer, Bogo[pers.] (ed.). Slovenci in država. Zbornik prispevkov znanstvenega posveta na SAZU [Slovenians and the State. A Collection of Contributions from the Scientific Consultation at the Slovenian Academy of Sciences and Arts]. Ljubljana, 1995, pp. 83–93.
 • Dornik Šubelj, Ljuba[pers.]. Varnostno-obveščevalna služba [Security Intelligence Service]. In: Enciklopedija Slovenije [Encyclopedia of Slovenia], 14. Ljubljana, 2000.
 • Drugo zasjedanje Antifašističkog viječa narodnog oslobodjenja Jugoslavije. Predsjedništvo antifašističkog viječa narodnog oslobodjenja Jugoslavije. [Jajce] 1943.
 • Duhaček, Antun[pers.]. Ispovest obaveštajca. Uspon i pad jugoslovenske obaveštajne službe. Belgrade, 1992.
 • Dülfer, Jost[pers.]. Deutschland als Kaiserreich (1871–1918). In: Deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main, 2006.
 • Duprat, G. L.[pers.] Arbeit zum Heil der Demokratie. In: Demokratie und Parlamentarismus. Ihre Schwierigkeiten und deren Lösung – Eine Rundfrage derPrager Presse”. Prague, 1926.
 • Đilas, Milovan[pers.]. Wartime. New York and London, 1977.
 • Eley, Geoff[pers.] and David Blackbourn. The Peculiarities of German History, Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford, 1984.
 • Eley, Geoff[pers.]. Forging Democracy. Oxford, 2002.
 • Engels, Friedrich[pers.]. Gospoda Evgena Dühringa prevrat v znanosti (“Anti-Dühring”). Ljubljana, 1948.
 • Erjavec, Fran[pers.]. Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem [The History of Catholic Movement in Slovenia]. Ljubljana, 1928.
 • Fajfar, Tone[pers.]. Odločitev. Spomini in partizanski dnevnik [Decision. Memoirs and Partisan Journal]. Ljubljana, 1981.
 • Fenyo, Mario[pers.]. German-Hungarian Relations 1941–1944. New Haven and London, 1972.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Die Kollaboration in Slowenien. Grundlagen, soziale Träger, Konzepte und Wirkungen. In: Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938–1945). Berlin and Heidelberg, 1994, pp. 337–348.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Ljudska oblast na Slovenskem: 19411945. 2: Narod si bo pisal sodbo sam [People’s Authorities in Slovenia 1941–1945, 2: The Nation will Shape Its Own Destiny]. Ljubljana, 1985.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–1945 [The Nazi Denationalisation Policy in Slovenia between 1941 and 1945]. Maribor, 1968.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Okupacija Slovenije 1941 [Occupation of Slovenia 1941]. In: Dokumenti slovenstva [Documents of Slovenianism]. Ljubljana, 1994, pp. 343–347.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno: 1, razkosanje in aneksionizem [Occupation Systems during World War II: 1, Division and Annexation]. Ljubljana, 2006.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Okupacijski sistemi v Evropi in v Sloveniji 1941 [Occupation Systems in Europe and Slovenia 1941]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2001, No. 2, pp. 105–112.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Ozemlje in meje [Territory and Borders]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 575–576.
 • Ferenc, Tone[pers.]. Sklepne operacije za osvoboditev Slovenije [Final Operations for the Liberation of Slovenia]. In: Osvoboditev Slovenije 1945 (referati z znanstvenega posvetovanja v Ljubljani 22. in 23. decembra 1975) [Liberation of Slovenia 1945 (papers from the scientific consultation in Ljubljana on 22 and 23 December 1975)]. Ljubljana, 1977, pp. 110–135.
 • Filipič, France[pers.]. Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih komunistov 1919–1939, [Chapters from the Revolutionary Struggle of the Yugoslav Communists 1919–1939], 2. Ljubljana, 1981.
 • Filipič, France[pers.]. Politična usmeritev KPS od sredine 1940 do aprila 1941 [Political Orientation of the KPS from the Middle of 1940 until April 1941]. In: Gestrin, Ferdo, Bogo Grafenauer[pers.] and Janko Pleterski[pers.] (eds.). Slovenski upor 1941. Osvobodilna fronta slovenskega naroda pred pol stoletja. Zbornik referatov na znanstvenem posvetu v dneh 23. in 24. maja 1991 v Ljubljani [Slovenian Resistance 1941. Liberation Front of the Slovenian Nation Half a Century Ago. A collection of papers at the scientific consultation on 23 and 24 May 1991 in Ljubljana]. Ljubljana, 1991, pp. 51–66.
 • Fischer, Rolf[pers.]. Entwicklungsstufen des Antisemitismus in Ungarn 1867–1939. Die Zerstörung der magyarisch-jüdischen Symbiose. Munich, 1988.
 • Friedländer, Saul[pers.]. Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 1933–1939. Munich, 2000.
 • Friedländer, Saul[pers.]. Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Vernichtung 1939–1945. Munich, 2006.
 • Friedrich, Klaus-Peter[pers.]. Collaboration in a “Land without a Quisling[pers.]”. Patterns of Collaboration with the Nazi German Occupation Regime in Poland during World War II. Slavic Review, 2005, No. 4, pp. 711–746.
 • Fujs, Metka[pers.]. Narodnopolitična razmerja med Slovenci in Madžari v Prekmurju v dobi dualizma [National-Political Relations Between Slovenians and Hungarians in Prekmurje in the Period of Dualism]. Zgodovinski časopis, 2001, No. 3–4, pp. 455–463.
 • Fujs, Metka[pers.]. Prekmurci v dvajsetem stoletju [Prekmurje Slovenians in the 20th Century]. In: Balažic, Janez[pers.] and Metka Fujs[pers.] (eds.). Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij [Prekmurje at the Edge or at the Juncture of European Communications]. Murska Sobota, 2001, pp. 65–75.
 • Fujs, Metka[pers.]. Slovenska zavest in Slovenci v Prekmurju [Slovenian Awareness and Slovenians in Prekmurje]. In: Granda, Stane[pers.] and Barbara Šatej[pers.] (eds.). Slovenija 1848– 1998. Iskanje lastne poti [Slovenia 1848–1998. Finding the Individual Path]. Ljubljana, 1998, pp. 77–85.
 • Gabrič, Aleš[pers.]. Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v prvem povojnem obdobju = The national question in Yugoslavia in the immediate postwar period. In: Jugoslavija v hladni vojni = Yugoslavia in the Cold War. Ljubljana and Toronto, 2004, pp. 403–424, 425–448.
 • Gabrič, Aleš[pers.]. Odziv slovenskih kulturnikov na okupacijo leta 1941 [The Response of the Slovenian Cultural Workers to the Occupation of 1941]. Prispevki za novejšo zgodovino (Slovenci in leto 1941), 2001, No. 2, pp. 211–223.
 • Gabrič, Aleš[pers.]. Slovenščina in Jugoslovanska ljudska armada [Slovenian Language and the Yugoslav People’s Army]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2014, No. 2, pp. 155–177.
 • Gabrič, Aleš[pers.]. Uveljavljanje slovenščine kot uradnega jezika po drugi svetovni vojni [Assertion of the Slovenian Language as the Official Language after World War II]. In: Čepič, Zdenko[pers.] (ed.). Slovenija v Jugoslaviji [Slovenia in Yugoslavia]. Ljubljana, 2015, pp. 213–240.
 • Ganapini, Luigi[pers.]. La repubblica delle camicie nere. Milano, 2002.
 • Gašparič, Jure[pers.]. Izza parlamenta. Zakulisje jugoslovanske skupščine (1919–1941) [From Behind the Parliament. Behind the Scenes of the Yugoslav Assembly (1919–1941)]. Ljubljana, 2015.
 • Gašparič, Jure[pers.]. SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935 [The SLS under the King‘s Dictatorship. King Alexander’s Dictatorship and the Policy of the Slovenian People’s Party 1929–1935]. Ljubljana, 2007.
 • Gilbert, Martin[pers.]. The Dent Atlas of the Holocaust. London, 1993.
 • Gildea, Robert[pers.]. Children of the Revolution. The French 1799–1914. London, 2008.
 • Gligorijević, Branislav[pers.]. Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919–1929). Belgrade, 1979.
 • Godeša, Bojan[pers.]. Čas odločitev. Katoliški tabor in začetek okupacije [Time of Decisions. Catholic Camp and the Beginning of the Occupation]. Ljubljana, 2011.
 • Godeša, Bojan[pers.]. Kdor ni z nami je proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom [You’re Either With Us or Against Us. Slovenian Intellectuals between the Occupiers, the Liberation Front and the Counter-Revolutionary Camp]. Ljubljana, 1995.
 • Godeša, Bojan[pers.]. Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno [Slovenian National Question during World War II]. Ljubljana, 2006.
 • Godeša, Bojan[pers.]. Zasedba razkosane Slovenije [Occupation of the Divided Slovenia]. In: Slovenska kronika XX. stoletja 1941–1995 [Slovenian Chronicles of the 20th Century 1941–1995]. Ljubljana, 1996, pp. 9–10.
 • Godeša, Bojan[pers.]: Prispevek k poznavanju Dolomitske izjave [Contribution to Understanding the Dolomites Declaration]. Nova revija, 1991, No. 105-106, pp. 266–273, 107, 455–460, 108, 592–608.
 • Godina, Ferdo[pers.]. Prekmurje 1941–1945. Prispevek k zgodovini NOB [Prekmurje 1941–1945. Contribution to the History of the National Liberation Struggle]. Murska Sobota, 1967.
 • Goldstein, Ivo[pers.]. Holokaust u Zagrebu. Zagreb, 2001.
 • Goldstein, Ivo[pers.]. Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb, 2004.
 • Gombač, Boris[pers.]. Trst in Slovenstvo [Trieste and Slovenianism]. In: Granda, Stane and Barbara Šatej (eds.). Slovenija 1848–1998. Iskanje lastne poti [Slovenia 1848–1998. Finding the Individual Path]. Ljubljana, 1998, pp. 90–103.
 • Goropevšek, Branko[pers.]. Štajerski Slovenci, kaj hočemo! [Styrian Slovenians, and What We Want!]. Celje, 2005.
 • Grafenauer, Bogo[pers.]. Narodnostni razvoj na Koroškem od srede 19. stoletja do danes [National Development in Carinthia Since the Middle of the 19th Century Until Today]. Koroški zbornik. Ljubljana, 1946, pp. 117–248.
 • Grol, Milan[pers.]. Naš parlamentarizam (njegove vrline i njegove mane). Nova Evropa, 1926, No. 1, pp. 12–19.
 • Gross, Jan[pers.]. Themes for a Social History of War Experience and Collaboration. In: The Politics of Retribution in Europe. World War II and its Aftermath. Princeton, 2000, pp. 15–35.
 • Gržan, Karel[pers.]. Skrivosti starodavne kartuzije. Med zgodovinskimi pomniki v Jurkloštru [Secrets of the Ancient Carthusian Monastery. Among the Historical Monuments in Jurklošter]. Ljubljana and Jurklošter, 2006.
 • Guštin, Damijan[pers.]. “Komanda Slovenije”. Slovenski načrt vojaške uprave slovenskega ozemlja leta 1945 [“Slovenian Command”. The Slovenian Military Administration Plan in the Slovenian Territory in 1945]. In: Mikužev zbornik [Collection of Texts on Mikuž]. Ljubljana, 1999, pp. 169–185.
 • Guštin, Damijan[pers.]. Konceptualni razvoj partizanstva na Slovenskem leta 1941 [Conceptual Development of the Partisan Movement in Slovenia in 1941]. Prispevki za novejšo zgodovino, 1992, No. 1-2, pp. 109–123.
 • Guštin, Damijan[pers.]. Razvoj vojaškega sodstva slovenskega odporniškega gibanja 1941–1945 [The Development of Military Judicial Administration of the Slovenian Resistance Movement 1941–1945]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2004, No. 1, pp. 49–62.
 • Guštin, Damijan[pers.]. Vloga in pomen oborožene sile v narodnoosvobodilnem boju v Sloveniji 1941–1945 [The Role and Importance of Armed Forces in the National Liberation Struggle in Slovenia 1941–1945]. Zgodovinski časopis, 1991, No. 3, pp. 461–478.
 • Hanisch, Ernst[pers.]. Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftgeschichte im 20. Jahrhundert. In: Österreichische Geschichte 1890–1990. Vienna, 1994.
 • Hanisch, Ernst[pers.]. Der politische Katholizismus, Staat und Kirche in Österreich von 1919 bis zur Gegenwart. In: Luthar, Oto and Jurij Perovšek[pers.] (eds.). Zbornik Janka Pleterskega [A Collection of Texts by Janko Pleterski[pers.]]. Ljubljana, 2003.
 • Hašek, Jaroslav[pers.]. Politična in socialna zgodovina Stranke zmernega napredka v mejah zakona. Maribor, 1987.
 • Heinemann, Isabel[pers.]. “Rasse, Siedlung, deutsches Blut”. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas. Göttingen, 2003.
 • Heinemann, Isabel[pers.]. Die Rassenexperten der SS und die bevölkerungspolitische Neuordnung Südosteuropas. In: Beer, Mathias[pers.] and Gerhard Seewann[pers.] (eds.). Südostforschung im Schatten des Dritten Reiches. Munich, 2004, pp. 135–157.
 • Himmelreich, Bojan[pers.]. Namesto žemlje črni kruh. Organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn [Black Bread Instead of Bread Rolls. Food Supply Organisation in Celje during Both World Wars]. Celje, 2001.
 • Hirschfeld, Gerhard[pers.]. Formen nationalsozialistischer Besatzungspolitik im Zweitem Weltkrieg. In: Geteilt, besetzt, beherrscht. Die Tschechoslowakei 1938–1945. Reichsgau Sudetenland, Protektorat Bőhmen und Mähren, Slowakei. Essen, 2004, pp. 13–30.
 • Höbelt, Lothar[pers.]. Well-tempered Discontent. Austrian Domestic Politics. In: Cornwall, Mark (ed.). The last Years of Austria-Hungary. A Multi-National Experiment in Early Twentieth-Century Europe. Exeter, 2002.
 • Hobsbawm, Eric[pers.]. The Age of Capital 1848–1875. London, 2008
 • Hobsbawm, Eric[pers.]. The Age of Empire 1875–1914. London, 2008.
 • Hombach, Bodo[pers.]. Zur definition des Skandals. In: Skandal-Politik! Politik-Skandal!. Wie politische Skandale entstehen, wie sie ablaufen und was sie bewirken. Bonn, 2013, pp. 11–17.
 • Hory, Ladislaus[pers.] and Martin Broszat[pers.]. Der kroatische Ustascha-Staat 1941–1945. Stuttgart, 1964.
 • Istorijski arhiv Komunističke partije Jugoslavije. Kongresi i zemaljske konferencije KPJ 1919–1937, II. Belgrade, 1950.
 • Ivanov, Dimitrij[pers.]. Podatki organov za notranje zadeve o kriminaliteti v Sloveniji v letu 1961 [Information of the Internal Affairs Bodies about Criminality in Slovenia in 1961]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1962, No. 2-3, pp. 99–107.
 • Ivanov, Dimitrij[pers.]. Podatki organov za notranje zadeve o kriminaliteti v Sloveniji v letu 1962 [Information of the Internal Affairs Bodies about Criminality in Slovenia in 1962]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1963, No. 3-4, pp. 137–145.
 • Ivanov, Dimitrij[pers.]. Podatki organov za notranje zadeve o kriminaliteti v Sloveniji v letu 1963 [Information of the Internal Affairs Bodies about Criminality in Slovenia in 1963]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1964, No. 3, pp. 110–118.
 • Ivanov, Dimitrij[pers.]. Podatki organov za notranje zadeve o kriminaliteti v Sloveniji v letu 1964 [Information of the Internal Affairs Bodies about Criminality in Slovenia in 1964]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1965, No. 2-3, pp. 72–80.
 • Ivanov, Dimitrij[pers.]. Podatki organov za notranje zadeve o kriminaliteti v Sloveniji v letu 1965 [Information of the Internal Affairs Bodies about Criminality in Slovenia in 1965]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1966, No. 4, pp. 198–205.
 • Izvori za istoriju SKJ. Dokumenti centralnih organa KPJ. NOR i revolucija 1941–1945, XVI, XVII. Belgrade, 1986.
 • Jackson, Julian[pers.]. France: The Dark Years 1940–1944. Oxford, 2001.
 • Jacoby, Louis[pers.] and René Trauffler[pers.]. Freiwëllegekompanie 1940–1945, II. Luxembourg, 1986.
 • Jansen, Christian[pers.] and Henning Borggräfe[pers.]. Nation, Nationalität, Nationalismus. Frankfurt and New York, 2007.
 • Janša, Janez[pers.]. Enakopravnost jezikov v JLA [Equality of Languages in Yugoslav People‘s Army]. Časopis za kritiko znanosti, 1986, No. 91-92, pp. 7–22.
 • Janša, Janez[pers.]. Vprašanje slovenskega jezika v JLA [Question of the Slovenian Language in the Yugoslav People‘s Army]. Problemi Literatura, 1986, No. 263, pp. 62–70.
 • Jelić-Butić, Fikreta[pers.]. Ustaše i Nezavisna država Hrvatska 1941–1945. Zagreb, 1977.
 • Jenkins, Richard[pers.]. Social Identity. Routledge, 2008.
 • Jeri, Janko[pers.]. Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni [The Trieste Question after World War II]. Ljubljana, 1961.
 • Jerič, Ivan[pers.]. Zgodovina madžarizacije v Prekmurju [The History of Hungarianisation in Prekmurje]. Murska Sobota, 2001.
 • Jerman, Ivan[pers.]. Slovenski dramski igralci med 2. svetovno vojno [Slovenian Theatre Actors during World War II]. Ljubljana, 1968.
 • Jesen 1942. Korespondenca Edvarda Kardelja[pers.] in Borisa Kidriča[pers.] [Autumn of 1942. Correspondence between Edvard Kardelj[pers.] and Boris Kidrič[pers.]]. Ljubljana, 1963.
 • Jovanović, Dragoljub[pers.]. Kriza parlamentarizma. Srpski književni glasnik, 19, 1926, pp. 214–217.
 • Judson, Pieter M.[pers.] Exclusive Revolutionaries, Liberal politics, Social Experience and National Identity in the Austrian Empire 1848–1914. Michigan, 1999.
 • Judson, Pieter M.[pers.] Guardians of the Nation. Activists on the language frontiers of imperial >Austria. Cambridge, 2005.
 • Juhant, Janez[pers.]. Ali je mogoče s totalitarizmom presojati demokracijo? [Is It Possible to Judge Democracy With Totalitarianism?]. In: Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941 [Problems of Democracy in Slovenia between 1918 and 1941]. Ljubljana, 2007.
 • Kaclerović, Triša[pers.]. Obznana (29. december 1920). Belgrade, 1952.
 • Kahan, Alan S.[pers.] Liberalism in Nineteenth-Century Europe. The Political Culture of Limited Suffrage. Palgrave Macmillian, 2003.
 • Kamenec, Ivan[pers.]. Slovenský stát (1939–1945). Prague, 1992.
 • Kamenetzky, Igor[pers.]. Secret Nazi Planes for Eastern Europe. A Study of Lebensraum Policies. New Haven, 1961.
 • Kangeris, Kărlis[pers.]. Kollaboration vor der Kollaboration?. Die baltische Emigranten und ihre “Befreiungskomitees” in Deutschland 1940/1941. In: Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938–1945). Berlin and Heidelberg, 1994, pp. 165–190.
 • Kardelj, Edvard[pers.]. Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja [Development Orientations of the Socialist Self-Management Political System]. Ljubljana, 1977.
 • Kardelj, Edvard[pers.]. Zbrana dela. Prva knjiga [Collected Works. Book One]. Ljubljana, 1989.
 • Kautsky, Karl[pers.]. Temeljna načela socialne demokracije. Ljubljana, 1912.
 • Kerec, Darja[pers.]. Judje v Murski Soboti v letih 1938–1954 [Jews in Murska Sobota 1938–1954]. Časopis za zgodovino in narodopisje, 2000, No. 4, pp. 591–613.
 • Kerec, Darja[pers.]. Prekmurska zavest in slovenstvo [Awareness and Slovenianism in Prekmurje]. In: Štih, Peter and Bojan Balkovec (eds.). Regionalni vidiki slovenske zgodovine [Regional Aspects of the Slovenian History]. Ljubljana, 2004, pp. 91–96.
 • Kerec, Darja[pers.]. Sóbota na prelomu 19. in 20. stoletja [Sóbota at the Turn of the 19th Century]. Borec, 2004, pp. 617–620.
 • Kermavner, Dušan[pers.]. Prvi taktični razhod slovenskih politikov v Taaffe[pers.]-Winklerjevi[pers.] dobi [The First Tactical Dispute of the Slovenian Politicians in the Taaffe[pers.]-Winkler[pers.] Period]. Ljubljana, 1963.
 • Kidrič, Boris[pers.]. Zbrana dela [Collected Works] , II. Ljubljana, 1987.
 • Kidrič, Boris[pers.]. Zbrano delo. Govori, članki in razprave 1944–1946 [Collected Works. Speeches, Articles and Discussions 1944–1946]. Ljubljana, 1959.
 • Klanjšček, Zdravko[pers.], Vloga NOV in PO Slovenije v zaledju jugoslovansko-nemškega bojišča v končnih operacijah za osvoboditev [The Role of the National Liberation War and the Partisan Detachments of Slovenia in the Hinterlands of the Yugoslav-German Battlefield in the Final Operations for the Liberation]. In: Osvoboditev Slovenije 1945 (referati z znanstvenega posvetovanja v Ljubljani 22. in 23. decembra 1975) [Liberation of Slovenia 1945 (papers from the scientific consultation in Ljubljana on 22 and 23 December 1975)]. Ljubljana, 1977, pp. 138–144.
 • Klinkhammer, Lutz[pers.]. L‘occupazione tedesca in Italia 1943–1945. Torino, 1993.
 • Klopčič, France[pers.]. Velika razmejitev. Študija o nastanku komunistične stranke v Sloveniji aprila 1920 in o njeni dejavnosti od maja do septembra 1920 [The Great Demarcation. A Study on the Formation of the Communist Party in Slovenia and Its Activities from May to September 1920]. Ljubljana, 1969.
 • Kocbek, Edvard[pers.]. Listina. Dnevniški zapiski od 3. maja do 2. decembra 1943 [Document. Journal Entries from 3 May to 2 December 1943]. Ljubljana, 1982.
 • Kocbek, Edvard[pers.]. Osvobodilni spisi [Liberation Texts], I. Ljubljana, 1991.
 • Koch-Kent, Henri[pers.]. Sie boten Trotz. Luxemburger im Freiheitskampf 1939–1945. Luxembourg, 1974.
 • Kodrič, Zdenko[pers.]. Iz takega testa so Žuni [Such is the Žun Family]. 7 D, 13 January 1999.
 • Komlosy, Andrea[pers.]. Grenze und ungleiche regionale Entwicklung, Binnenmarkt und Migration in der Habsburgermonarchie. Vienna, 2004.
 • Komunistička internacionala. Stenogrami i dokumenti kongresa. Drugi kongres Komunističke internacionale, 2. Gornji Milanovac, 1981.
 • Koncentracijsko taborišče KL Natzweiler-Struthof in podružnica Ste-Marie-aux-Mine [The KL Natzweiler-Struthof Concentration Camp and its Branch Ste-Marie-aux-Mines]. Ljubljana, 1996.
 • Koralnik, I.[pers.] Untersuchungen über die Zahl der Juden in Europa Anfang 1931. Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden [Neue Folge], 1931, No. 3, pp. 40–45.
 • Korošec, Anton[pers.]. Kriza parlamentarizma. Srpski književni glasnik, 19, 1926, pp. 363–368.
 • Kos, Stane[pers.]. Stalinistična revolucija na Slovenskem 1941–1945 [Stalinist Revolution in Slovenia 1941–1945], I–II. Rim 1984 and Buenos Aires, 1991.
 • Kováč, Dušan[pers.]. Demokracia, politická kultúra a dedičstvo totality v historickom procese. In: Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Bratislava, 2008.
 • Kovačič, Lojze[pers.]. Prišleki [Newcomers]. Ljubljana, 1984.
 • Kramar, Janez[pers.]. Marezige. Trdnjava slovenstva v Istri 1861–1930 [Marezige. Slovenian Stronghold in Istria 1861–1930]. Koper, 1992.
 • Kramar, Janez[pers.]. Narodna prebuja istrskih Slovencev [National Awakening of Istrian Slovenians]. Koper, 1991.
 • Kranjc, Marijan F.[pers.] Balkanski vojaški poligon [The Balkans Military Range]. Borec, No. 567–568–569, pp. 11–339.
 • Kranjc, Marijan F.[pers.] Bistveni ugovori na zamolčana vprašanja slovenske osamosvojitve [Essential Objections to the Unstated Questions of the Slovenian Independence]. Vojnozgodovinski zbornik, 2002, No. 8, pp. 157–171.
 • Kranjec, Silvo[pers.]. Slovenci v Jugoslaviji [Slovenians in Yugoslavia]. In: Spominski zbornik Slovenije. Ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije [Slovenian Memorial Collection of Texts. At the 20th Anniversary of the Kingdom of Yugoslavia]. Ljubljana, 1939, pp. 66–108.
 • Krleža, Miroslav[pers.]. Deset krvavih let in drugi politični eseji. Ljubljana, 1962.
 • Kruuse, Jens[pers.]. Zločin v Oradourju. Ljubljana, 1972.
 • Kuzmič, Franc[pers.]. Podjetnost prekmurskih Židov [Entrepreneurship of the Prekmurje Jews]. Znamenje, 1989, No. 2, pp. 172–179.
 • Lazar, Beata[pers.] and Mirjana Gašpar[pers.]. Židje v Lendavi [Jews in Lendava]. Lendava, 1997.
 • Lešnik, Avgust[pers.]. Razcep v mednarodnem socializmu (1914–1923) [Division in International Socialism (1914–1923)]. Koper, 1994.
 • Lieven, Anatol[pers.]. The Baltic Revolution. New Haven and London, 1997.
 • Littlejohn, David[pers.]. The Patriotic Traitors. A History of Collaboration in German Occupied Europe 1940–1945. London, 1972.
 • Livet, Georges[pers.]. Le drame de l‘Alsace (1939–1945). Revue d‘histoire de la deuxieme guerre mondiale, 1950, No. 1, pp. 106–108.
 • Luštek, Miroslav[pers.]. O delu Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet v letu 1941 [On the Work of the Supreme Command of the Partisan Troops in 1941]. In: Ljubljana v ilegali, 2: Država v državi [Ljubljana Underground, 2: A State within a State]. Ljubljana, 1961, pp. 72–90.
 • Madajczyk, Czesłav[pers.]. Kann man in Polen 1939–1945 von Kollaboration sprechen?. In: Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938–1945). Berlin and Heidelberg, 1994, pp. 133–148.
 • Madajczyk, Czeslav[pers.]. Razhajanja glede okupacijske politike v prvi polovici leta 1943 [Disagreements with Regard to the Occupation Policy in the First Half of 1943]. Prispevk za novejšo zgodovino, 1997, No. 2, pp. 247–255.
 • Madajczyk, Czesłav[pers.]. Zwischen neutralen Zusammenarbeit der Bevölkerung okkupierter ebiete und Kollaboration mit den Deutschen. In: Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938–1945). Berlin and Heidelberg, 1994, pp. 45–58.
 • Maier, Hans[pers.]. Demokratie, III. Auflösung der Tradition in der frühen Neuzeit. In: Geschichtliche Grundbegriffe, Band 1. Stuttugart, 1979.
 • Mally, Eva[pers.]. Slovenski odpor. Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941–1945 [Slovenian Resistance. Liberation Front of the Slovenian Nation 1941–1945]. Ljubljana, 2011.
 • Manoschek, Walter[pers.]. “Serbien ist Judenfrei”. Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941–42. Munich, 1993.
 • Markeš, Janez[pers.]. Točka nacionalnega nesporazuma [The Point of the National Misunderstanding]. Ljubljana, 2001.
 • Marušič, Branko[pers.]. Beneški Slovenci in Slovenija [Venetian Slovenians and Slovenia]. In: Granda, Stane and Barbara Šatej (eds.). Slovenija 1848–1998. Iskanje lastne poti [Slovenia 1848–1998. Finding the Individual Path]. Ljubljana, 1998, pp. 104–110.
 • Marušič, Branko[pers.]. Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem 1848–1899 [Overview of the Political History of Slovenians in the Gorizia Region 1848–1899]. Nova Gorica, 2005.
 • Matić, Dragan[pers.]. Nemci v Ljubljani 1861–1918 [Germans in Ljubljana 1861–1918]. Ljubljana, 2002.
 • Matović, Ivan[pers.]. Vojskovođa s oreolom mučenika. Povest o generalu Arsi R. Jovanoviću[pers.] načelniku Vrhovnog štaba NOVJ i njegovojtragičnojsudbini. Beograd, 2001.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Demokratizacija volilnega sistema (1907) in njeni učinki [Democratisation of the Electoral System (1907) and Its Effects]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 655–663.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Josip Vošnjak[pers.] in njegovi spomini [Josip Vošnjak[pers.] and His Memoirs]. In: Melik, Vasilij[pers.] (ed.). Josip Vošnjak[pers.]: Spomini [Josip Vošnjak[pers.]: Memoirs]. Ljubljana, 1982, pp. 641–677.
 • Melik, Vasilij[pers.]. O razvoju slovenske nacionalnopolitične zavesti 1861–1918 [On the Development of the Slovenian National-Political Awareness 1861–1918]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 208–221.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Pomen Kreka[pers.] za slovensko zgodovino [Krek’s[pers.] Importance for the Slovenian History]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 629–636.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Problemi in dosežki slovenskega narodnega boja v šestdesetih in sedemdesetih letih v 19. stoletju [Problems and Achievements of the Slovenian National Struggle in the 1860s and 1870s]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 239–244.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Problemi slovenske družbe 1897–1914 [Problems of the Slovenian Society 897–1914]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 600–607.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Razcep med staroslovenci in mladoslovenci [Division Between the “Old Slovenians” and “Young Slovenians”]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 470–484.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Slovenska politika ob začetku dualizma [Slovenian Politics in the Beginning of Dualism]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 290–323.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Slovenska politika v drugi polovici sedemdesetih let 19. stoletja [Slovenian Politics in the Second Half of the 1870s]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 485–493.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Slovenska politika v Taaffejevi[pers.] dobi [Slovenian Politics in the Taaffe[pers.] Period]. In: Melik, Vasilij[pers.]. Slovenci 1848–1918. Razprave in članki [Slovenians 1848–1918. Discussions and Articles]. Ljubljana, 2002, pp. 521–531.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Tržaške opredelitve [Trieste Positions]. In: Marušič, Branko (ed.). Zahodno sosedstvo. Slovenski zgodovinarji o slovensko-italijanskih razmerjih do konca prve svetovne vojne [The Western Neighbourhood. Slovenian Historians on the Slovenian-Italian Relations until the End of World War I]. Ljubljana, 1996, pp. 183–188.
 • Melik, Vasilij[pers.]. Volitve na Slovenskem 1861–1918 [Elections in Slovenia, 1861–1918]. Ljubljana, 1965.
 • Meri, Lennart[pers.]. Estonec potrebuje (vsaj) majhen hrib. Pogovor z estonskim predsednikom [Estonians Need (at Least) a Small Hill. A Discussion with the Estonian President]. Nova revija, 1999, No. 202-203, pp. 12–19.
 • Mihelič, Mira[pers.]. April. Ljubljana, 1959.
 • Mikola, Milko[pers.]. Nekatere oblike represije komunističnega režima v Sloveniji v letih od 1945 do 1952 [Certain Forms of Communist Regime Repression in Slovenia between 1945 and 1952]. Zgodovina v šoli, 2003, No. 3-4, pp. 5–8.
 • Mikuž, Metod[pers.]. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 [Outline of the History of Slovenians in the Old Yugoslavia 1917–1941]. Ljubljana, 1965.
 • Milanović, Božo[pers.]. Hrvatski narodni preporod u Istri – knjiga prva (1797–1882). Pazin, 1967.
 • Milenković, Toma[pers.]. Socijalistička partija Jugoslavije 1921–1929. Belgrade, 1974.
 • Miljanić, Gojko[pers.], Kopnena vojska JNA, I. Beograd, 1988.
 • Misiunas, Romuald[pers.] and Rein Taagepera[pers.]. The Baltic States. Years of Dependance 1940–1990. London, 2006.
 • Mlakar, Boris[pers.]. Oblike kolaboracije med drugo svetovno vojno s posebnim pogledom na dogajanje v večnacionalni Jugoslaviji [Forms of Collaboration during World War II with a Special Regard to the Developments in the Multi-National Yugoslavia]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2005, No. 2, pp. 59–74.
 • Mlakar, Boris[pers.]. Slovensko domobranstvo 1943–1945. Ustanovitev, organizacija, idejno ozadje [Slovenian Home Guard 1943–1945. Foundation, Organisation, Ideological Background]. Ljubljana, 2003.
 • Mommsen, Hans[pers.]. Auschwitz, 17. Juli 1942. Der Weg zur europäischen “Endlösung der Judenfrage”. Munich, 2002.
 • Moraća, Pero[pers.]. Jugoslavija 1941. Beograd, 1971.
 • Moritsch, Andreas[pers.]. Nacionalne ideologije na Koroškem [National Ideologies in Carinthia]. In: Koroški Slovenci 1900–2000 [Carinthian Slovenians 1900–2000]. Klagenfurt, 2000/2001, pp. 9–24.
 • Moritsch, Andrej[pers.]. Politična zgodovina Celovca v drugi polovici 19. stoletja. In: Friš, Darko and Franc Rozman [pers.](eds.). Od Maribora do Trsta [From Maribor to Trieste]. Maribor, 1998, pp. 35–41.
 • Namorš, Veljko[pers.]. Tradicija NOB in enakopravnost jezikov v JLA [Tradition of the National Liberation Struggle and the Equality of Languages in the Yugoslav People’s Army]. Nova revija, 1987, No. 57, pp. 104–118.
 • Neulen, Hans Werner[pers.]. An deutscher Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS. Munich, 1985.
 • Nonnenmacher, Georges-Gilbert[pers.]. La grande honte. De l‘incorporation de force des Alsaciens-Lorrains, Eupenois-Malmédiens et Luxembourgeois dans l‘armée allemande au cours de la deuxieme guerre mondiale. Colmar, 1966.
 • Norme sulla protezione antiaerea. Navodila za protiletalsko zaščito. Lubiana = Ljubljana, 1943.
 • Novak, Viktor[pers.] and Fran Zwitter[pers.] (eds.). Oko Trsta [Around Triest]. Belgrade, 1945.
 • Novosel, Đorđo[pers.] and Ilija Nikezić[pers.]. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, I. Beograd, 1990.
 • Okey, Robin[pers.]. Habsburg Monarchy from Enlightment to Eclipse. New York, 2000.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Delovanje slovenskih strank [Activities of Slovenian Parties]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 38–39.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Doba slogaštva [The Period of Unification Policy]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 30–31.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Ena država, en denar? [Single State, Single Currency?]. Zgodovina za vse, 2006, No. 2, pp. 26–48.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Holocaust in the Occupied Slovenian Territories. The Importance of Class, Gender and Geography. In: Rupprecht, Nancy E.[pers.] and Wendy Koenig[pers.] (eds.). The holocaust and World War II. Newcastle, 2012.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Judje s Spodnje Štajerske in Gorenjske kot žrtve holokavsta v Evropi Jews from Lower Styria and Upper Carniola as Victims of the Holocaust in Europe]. In: Troha, Nevenka[pers.], Mojca Šorn[pers.] and Bojan Balkovec[pers.] (eds.). Evropski vplivi na slovensko družbo [European Influences on the Slovenian Society]. Ljubljana, 2008, pp. 367–381.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Judovsko prebivalstvo v Sloveniji do druge svetovne vojne [Jewish Population in Slovenia until World War II]. In: Lazarević, Žarko[pers.] and Aleksander Lorenčič[pers.] (eds.). Podobe modernizacije. Poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju [Images of Modernisation. Chapters from the Economic and Social Modernisation in Slovenia in the 19th and 20th Century]. Ljubljana, 2009, pp. 249–296.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Nacionalni spori [National Disputes]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 36–38.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Nastanek političnih strank [Formation of Political Parties]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 31–36.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Politično življenje po volilnih reformah [Political Life After Electoral Reforms]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp.
 • Pančur, Andrej[pers.]. Uveljavitev slovenskega narodnega gibanja [Assertion of the Slovenian National Movement]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 28–29.
 • Papeleux, L.[pers.] La Belgique occupée (1940–1944). Guerres mondiales et conflits contemporaines, 1994, No. 174, pp. 200.
 • Papeleux, L.[pers.] Menace fasciste au Grand-Duché. Revue d‘histoire de la deuxieme guerre mondiale, 1985, No. 140, pp. 98–99.
 • Pavlin, Miran[pers.]. Ljubljana 1941. Pričevanja fotoreporterja [Ljubljana 1941. Photojournalist’s Testimonies]. Ljubljana, 2004.
 • Pečar, Janez[pers.]. Kljub porastu klasičnega kriminala so kazniva dejanja na splošno zopet upadla [Despite the increase in classic crime, the number of criminal offences in general once again decreased]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1959, No. 2, pp. 1–23.
 • Pečar, Janez[pers.]. Oris kriminalitete v Sloveniji v letu 1960 [Outline of Criminality in Slovenia in 1960]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1961, No. 2, pp. 81–101.
 • Pečar, Janez[pers.]. Po nekaj letih so kazniva dejanja v Sloveniji zopet narasla [After a few years, criminal offences in Slovenia once again became more common].Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1960, No. 2, pp. 73–103.
 • Pelikan, Egon[pers.]. Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem [Accommodation of the Political Catholicism Ideology in Slovenia]. Maribor, 1997.
 • Perchinig, Bernhard[pers.]. “Wir sind Kärtner und damit hat sich‘s …. Deutschnationalismus und politische Kultur in Kärnten. Klagenfurt, 1989.
 • Perišić, Miroslav[pers.]. Diplomatija i kultura: Jugoslavija. Prelomna 1950. Jedno istorijsko iskustvo. Belgrade, 2013.
 • Perović, Latinka[pers.]. Počeci parlamentarizma u Srbiji. Ograničenja i dometi. In: Popović-Obradović, Olga[pers.]. Parlamentarizam u Srbiji od 1903. do 1914. godine. Belgrade, 2008.
 • Perovšek, France[pers.]. Moja resnica [My Truth]. Ljubljana, 1997.
 • Perovšek, Jurij[pers.] et al. (eds.). Razprava o nacionalnem vprašanju v KPJ leta 1923. Dokumenti o oblikovanju federativnega nacionalnega programa KPJ [Discussion about the National Question in the KPJ in 1923. Documents about the Formation of the Federal National Programme of the KPJ]. Ljubljana, 1990.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. “V zaželjeni deželi. Slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918–1941 [“In the Desired Land”. Slovenian Experience with the Kingdom of SHS/Yugoslavia 1918–1941]. Ljubljana, 2009.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Dravska banovina in banski svet. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 327–332.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Jugoslovanstvo in vprašanje narodov v južnoslovanski problematiki 19. in 20. stoletja [Yugoslavism and the Question of Nations in the South Slavic Context in the 19th and 20th Century]. Prispevki za novejšo zgodovino, 1999, No. 2, pp. 7–24.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Liberalizem in vprašanje slovenstva. Nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918–1929 [Liberalism and the Question of Slovenianism. The National Policy of the Liberal Camp 1918–1929]. Ljubljana, 1996.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Na poti v moderno [On the Way to Modernity]. Ljubljana, 2005.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. O demokraciji in jugoslovanstvu. Slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji [On Democracy and Yugoslavism. Slovenian Liberalism in the Kingdom of SHS/Yugoslavia]. Ljubljana, 2013.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Oblikovanje programskih načrtov o nacionalni samoodločbi v slovenski politiki do ustanovitve Neodvisne delavske stranke Jugoslavije [Formation of the National Self-Determination Programme Plans in the Slovenian Politics Until the Establishment of the Independent Workers’ Party of Yugoslavia]. Zgodovinski časopis, 1984, No. 1-2, pp. 5–27.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918–1929) [Programmes of Slovenian Political Parties, Organisations and Associations in Slovenia in the Time of the Kingdom of SHS (1918–1929)]. Ljubljana, 1998.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Samoodločba in federacija. Slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920–1941 [Self-Determination and Federation. Slovenian Communists and the National Question 1920–1941]. Ljubljana, 2012.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Slovenska osamosvojitev v letu 1918. Študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov [Slovenian Emancipation in 1918. A Study of the Slovenian Statehood in the State of Slovenes, Croats and Serbs]. Ljubljana, 1998.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Unitaristični in centralistični značaj vidovdanske ustave [Unitarian and Centralist Character of the St. Vitus’ Day Constitution]. Prispevki za novejšo zgodovino, 1993, No. 1-2, pp. 17–26.
 • Perovšek, Jurij[pers.]. Upravno-ozemeljska razdelitev. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 182–185.
 • Peta zemaljska konferencija KPJ: 19–23 oktobar 1940. Belgrade, 1980.
 • Petranović, Branko[pers.]. Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji: 1941-1945. Beograd, 1983.
 • Picciotto, Liliana[pers.]. The Shoah in Italy. In: Zimmerman, Joshua D.[pers.] (ed.). Jews in Italy under Fascist and Nazi Rule, 1922–1945. Cambridge, 2005, pp. 209–223.
 • Piljak, Milan[pers.]. Brionski plenum 1966. godine. Pokušaj istoriografskog tumačenja događaja. Tokovi istorije, 2010, No. 1, pp. 73–95.
 • Pintér, István[pers.]. Hungarian Anti-Fascism and Resistance 1941–1945. Budapest, 1986.
 • Pirc, Ivo[pers.]. Zdravje v Sloveniji, II. Zdravstvene prilike in delo higijenske organizacije v Sloveniji 1922–1936. Spomenica ob petnajstletnici higijenskega zavoda v Ljubljani [Health in Slovenia, II. Health Situation and Work of the Hygienic Organisation in Slovenia 1922–1936. Memorandum at the Fifteen-Year Anniversary of the Hygienic Institute in Ljubljana]. Ljubljana, 1938.
 • Pirjevec, Jože[pers.]. Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve[pers.] in Titove[pers.] Jugoslavije [Yugoslavia 1918–1992. Establishment, Development and Dissolution of Karadjordjević[pers.] and Tito‘s[pers.] Yugoslavia]. Koper, 1995.
 • Pirjevec, Jože[pers.]. Socialni in nacionalni problemi v Trstu 1860–1914. In: Friš, Darko and Franc Rozman[pers.] (eds.). Od Maribora do Trsta [From Maribor to Trieste]. Maribor, 1998, pp. 19–25.
 • Pirjevec, Jože[pers.]. Tito in tovariši [Tito and Comrades]. Ljubljana, 2011.
 • Pleterski, Janko[pers.]. Pomen koroške preteklosti od srednjega veka do prve svetovne vojne [The Significance of Carinthian Past from the Middle Ages to the First World War]. In: Brglez, Franček et al. (eds.). Koroški Slovenci v Avstriji včeraj in danes [Carinthian Slovenians in Austria Yesterday and Today]. Ljubljana and Klagenfurt, 1984, p. 22–33.
 • Pleterski, Janko[pers.]. Nacije, Jugoslavija, revolucija [Nations, Yugoslavia, Revolution]. Beograd, 1988.
 • Pleterski, Janko[pers.]. Narodi, Jugoslavija, revolucija [Nations, Yugoslavia, Revolution]. Ljubljana, 1986.
 • Pleterski, Janko[pers.]. Narodna in politična zavest na Koroškem. Narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848–1914 [National and Political Conscience in Carinthia. National Awareness and Political Orientation of the Population of Slovenian Carinthia from 1848 to 1914]. Ljubljana, 1965.
 • Pleterski, Janko[pers.]. Temelji jugoslovanske federacije [Foundations of the Yugoslav Federation]. In: Osvoboditev Slovenije 1945 (referati z znanstvenega posvetovanja v Ljubljani 22. in 23. decembra 1975) [Liberation of Slovenia 1945 (papers from the scientific consultation in Ljubljana on 22 and 23 December 1975)]. Ljubljana, 1977.
 • Početak kraja SFRJ. Stenogram i drugi prateći dokumenti proširene sednice IK CK SKJ održane od 14. do 16. marta 1962. godine. Belgrade, 1998.
 • Post, Robert[pers.]. Democracy and Equality. In: Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 603: Law, Society and Democracy: Comparative Perspectives. January 2006.
 • Premk, Martin[pers.]. Matjaževa vojska 1945–1950 [Matjaž’s Army 1945–1950]. Ljubljana, 2005.
 • Prinčič, Jože[pers.]. Povojne nacionalizacije v Sloveniji 1945–1963 [Post-war Nationalisations in Slovenia 1945–1963]. Novo mesto, 1994.
 • Prinčič, Jože[pers.]. V začaranem krogu. Slovensko gospodarstvo od nove ekonomske politike do velike reforme 1955–1970 [Vicious Circle. Slovenian Economy from the New Economic Policy to the Great Reform 1955–1970]. Ljubljana, 1999.
 • Prunk, Janko[pers.]. Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in prizadevanja zanjo v Kraljevini Jugoslaviji [Slovenian Notions of Autonomy (or Statehood) and the Endeavours to Ensure It in the Kingdom of Yugoslavia]. In: Grafenauer, Bogo[pers.] (ed.). Slovenci in država. Zbornik prispevkov znanstvenega posveta na SAZU [Slovenians and the State. A Collection of Contributions from the Scientific Consultation at the Slovenian Academy of Sciences and Arts]. Ljubljana, 1995, pp. 135–142.
 • Prunk, Janko[pers.]. Slovenski narodni vzpon [Rise of the Slovenian Nation]. Ljubljana, 1992.
 • Prunk, Janko[pers.]. Zveza delovnega ljudstva v Ljubljani za občinske volitve decembra 1922 [Alliance of the Working People in Ljubljana for the Municipal Elections in December 1922]. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1971–1972, No. 1-2, pp. 199–227.
 • Pržić, Ilija A[pers.]. Poslovnik Narodne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca sa objašnjenjima iz parlamentarne prakse i zakonskim odredbama. Belgrade, 1924.
 • Rahten, Andrej[pers.]. Der Krainer Landtag. In: Die Habsburgermonarchie, Band VII. Verfasung und Parlamentarismus, 1. Teilband. Vienna, 2000.
 • Rahten, Andrej[pers.]. Pomen Janka Brejca in drugih pravnikov za koroške Slovence [The Importance of Janko Brejc and Other Lawyers for Carinthian Slovenians]. In: Bahovec, Tina (ed.). Eliten und Nationwerdung/Elite in narodovanje. Klagenfurt, 2003, pp. 9–28.
 • Rahten, Andrej[pers.]. Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934) [A Forgotten Slovenian Prime Minister. A Political Biography of Dr Janko Brejc (1869–1934)]. Klagenfurt, 2002.
 • Rahten, Andrej[pers.]. Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu [Slovenian People’s Party in the Vienna Parliament]. Celje, 2001.
 • Repe, Božo[pers.]. “Liberalizem” v Sloveniji [“Liberalism” in Slovenia]. Ljubljana, 1992.
 • Repe, Božo[pers.]. Baltiške države med drugo svetovno vojno in primerjava s Slovenijo [Baltic States during World War II and the Comparison with Slovenia]. Prispevki za novejšo zgodovino, 1997, No. 2, pp. 235–246.
 • Repe, Božo[pers.]. Francija med drugo svetovno vojno. Vprašanje kolaboracije, odpora in epuracije ter možne primerjave s Slovenijo [France during World War II. The Question of Collaboration, Resistance, Purge, and the Possible Comparisons with Slovenia]. Borec, 1998, No. 561-563, pp. 5–92.
 • Resolucija VI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije [Resolution of the VI Congress of the League of Communists of Yugoslavia]. In: Borba komunistov Jugoslavije za socialistično demokracijo [The Struggle of the Communists of Yugoslavia for Social Democracy]. Ljubljana, 1952.
 • Režek, Mateja[pers.]. Med resničnostjo in iluzijo. Slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem [Between Reality and Illusion. Slovenian and Yugoslav Politics in the Decade after the Comiform Conflict (1948–1958)]. Ljubljana, 2005.
 • Režek, Mateja[pers.]. Neodvisnost sodstva na preizkušnji. Pravosodje in sistem politične kazenske represije v Jugoslaviji (1948–1959) [Independence of the Judiciary Put to the Test. Justice Administration and the System of Political Criminal Repression in Yugoslavia (1948–1959)]. Zgodovina za vse, 2002, No. 1, pp. 81–92.
 • Ribar, Ivan[pers.]. Politički zapisi. Belgrade, 1948.
 • Rings, Werner[pers.]. Leben mit dem Feind. Anpassung und Widerstand in Hitler‘s[pers.] Europa 1939–1949. Munich, 1979.
 • Ristović, Milan[pers.]. “Unsere” und “fremde” Juden. Zum Problem der jüdischen Flüchtlinge in Jugoslawien 1938–1941. In: Dahlmann, Dittmar[pers.] and Anke Hilbrenner[pers.] (eds.). Zwischen großen Erwartungen und bösem Erwachen. Paderborn, 2007, pp. 191–211.
 • Ristović, Milan[pers.]. U potrazi za utočištem. Jugoslovenski Jevrejiu bekstvu od holokausta 1941–1945. Belgrade, 1998.
 • Rothkirchen, Livia[pers.]. The Jews of Bohemia and Moravia. Facing the Holocaust. Lincoln and Jerusalem, 2005.
 • Rozman, Franc[pers.]. Politično življenje Nemcev v Mariboru [Political Life of Germans in Maribor]. In: Friš, Darko and Franc Rozman[pers.] (eds.). Od Maribora do Trsta [From Maribor to Trieste]. Maribor, 1998, pp. 51–56.
 • Rugelj, Janez[pers.]. “Polemika o stanju in razmerah v JLA” – še enkrat [“Discussion about the Situation and Conditions in the Yugoslav People’s Army” – Revisited]. Teorija in praksa, 1971, No. 1, pp. 99–108.
 • Rugelj, Janez[pers.]. Še enkrat: zakaj slab odziv v vojaške šole in akademije? [Revisited: Why the Lack of Interest in the Military Schools and Academies]. Teorija in praksa, 1970, No. 10, pp. 1449–1454.
 • Rumpler, Helmut[pers.]. Österreichische Geschichte 1804–1914. Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emazipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Vienna, 1997.
 • Rumpler, Helmut[pers.]. Von der “Bürgerlichen öffentlichkeit” zur Massendemokratie. Zivilgesellschaft und politische partizipation im Vielvölkerstaat der Habsburgermonarchie. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band VIII, 1. Teilband. Vienna, 2006.
 • Schaeffer, Eugene[pers.]. L‘Alsace et la Lorraine (1940–1945). Paris, 1953.
 • Schiffrer, Carlo[pers.]. La Venezia Giulia. Saggio di una carta dei limiti nazionali italo–jugoslavi. Roma, 1946.
 • Schlemmer, Thomas[pers.] and Hans Woller[pers.]. Der italienische Faschismus und die Juden 1922 bis 1945. Vierteljahrschrift für Zeitgeschichte, 2005, No. 2, pp. 165–201.
 • Schmitt, Carl[pers.]. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Berlin, 2010.
 • Schorske, Carl E.[pers.] Fin-de-Siecle Vienna: politics and culture. New York, 1981.
 • Seidler, Franz[pers.]. Die Kollaboration 1939–1945. Munich and Berlin, 1995.
 • Shedel, James[pers.]. Fin de siecle or Jahrhundertwende. The Question of an Austrian Sonderweg. In: Rethinking Vienna 1900. New York and Oxford, 2001.
 • Slovaška zgodovina [Slovak History]. Ljubljana, 2005.
 • Slovenščina v javnosti. Gradivo in sporočila. Posvetovanje o jeziku, Portorož, 14. in 15. maja 1979. Ljubljana, 1983.
 • Sodite po delih!. Vsem, ki so dobre volje!. Kažipot slovenskih volivcem v boju za slovensko samostojnost [Judge by Actions!. For Everyone of Good Will!. Guidelines for the Slovenian Voters in the Struggle for Slovenian Independence]. Ljubljana, 1923.
 • Somogyi, Éva[pers.]. Vom Zentralismus zum Dualismus. Der Weg der deutschösterreichischen Liberalen zum Ausgleich von 1867. Wiesbaden, 1983.
 • Spaho, Mehmed[pers.]. Kriza parlamentarizma. Srpski književni glasnik, 19, 1926, pp. 53–56.
 • Stiplovšek, Miroslav[pers.]. Banski svet Dravske banovine 1930–1935. Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine [Ban‘s Council of the Drava Banate 1930–1941. The Endeavours of the Ban’s Council to Alleviate the Socio-Economic Crisis, Develop the Educational-Cultural Activities in Slovenia, and Expand the Banate’s Self-Governance and Administrative Jurisdictions]. Ljubljana, 2006.
 • Stiplovšek, Miroslav[pers.]. Prizadevanja za avtonomijo Slovenije od ustanovitve jugoslovanske države do kraljeve diktature (1918–1929) [Endeavours for the Slovenian Autonomy Since the Establishment of the Yugoslav State Until the King’s Dictatorship (1918–1929)]. Časopis za zgodovino in narodopisje, 1994, No. 1, pp. 77–95.
 • Stiplovšek, Miroslav[pers.]. Slovenski parlamentarizem 1927–1929. Avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma [Slovenian Parliamentarism 1927–1929. Autonomist Efforts of the Ljubljana and Maribor Administrative Unit Assemblies for the Socio-Economic and Educational-Cultural Development of Slovenia and the Enactment of Parliamentarism]. Ljubljana, 2000.
 • Stiplovšek, Miroslav[pers.]. Ukinitev oblastnih samouprav in oblikovanje banske uprave Dravske banovine leta 1929 [Abolishment of Administrative Unit Self-Governance and Establishment of the Ban’s Administration of the Drava Banate in 1929]. Prispevki za novejšo zgodovino, 1997, No. 2, pp. 89–104.
 • Stojadinović, Milan M.[pers.] Ni rat ni pakt. Jugoslavija između dva rata. Rijeka, 1970.
 • Stojkov, Todor[pers.]. Vlada Milana Stojadinovića[pers.] (1935–1937). Belgrade, 1985.
 • Strobl, Majda[pers.], Ivan Kristan[pers.] and Ciril Ribičič[pers.]. Ustavno pravo SFR Jugoslavije [Constitutional Law of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia]. Ljubljana, 1981.
 • Studen, Andrej[pers.]. Rabljev zamah [Executioner’s Blow]. Ljubljana, 2004.
 • Stuhlpfarrer, Karl[pers.]. Die OperationszonenAlpenvorlandundAdriatisches Küstenland1943–1945, Band 7. Vienna, 1969.
 • Sutter, Berthold[pers.]. Die Badenische Sprachenverordnungen von 1897. Ihre Genesis und ihre Auswirkungen vornehmlich auf die inneröstereichischen Alpenländer, I and II. Graz and Cologne, 1960–1965.
 • Swain, Geoffrey[pers.]. Between Stalin and Hitler. Class War and Race War on the Dvina, 1940– 1946. London and New York, 1994.
 • Szarota, Tomasz[pers.]. I Polacchi e il collaborazionismo. In: Fascismo e antifascismo: Rimozioni, revisioni, negazioni. Roma and Bari 2000, pp. 153–177.
 • Szarota, Tomasz[pers.]. Il collaborazionismo in un paese senza Quisling[pers.]. Il caso di Varsavia. Fonti e prospettive di ricerca. In: Una certa Europa. Il collaborazionismo con le potenze dell‘Asse 1939–1945. I fonti. Brescia, 1992, pp. 395–414.
 • Škerbec, Matija[pers.]. Šenčurski dogodki [Šenčur Events]. Kranj, 1937.
 • Škerl, France[pers.]. Jugoslovanska ideja pri Slovencih v dobi NOB do drugega zasedanja AVNOJ [The Yugoslav Idea among Slovenians in the Period of the National Liberation Struggle until the Second Meeting of the Anti-Fascist Council for the National Liberation of Yugoslavia]. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1974, No. 1-2, pp. 203–239.
 • Šorn, Mojca[pers.]. Sistem protiletalske obrambe v Dravski banovini in v času druge svetovne vojne (s poudarkom na Ljubljani) [The System of AntiAircraft Defence in the Drava Banate and During World War II (with an emphasis on Ljubljana)]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2010, No. 3, pp. 27–36.
 • Šorn, Mojca[pers.]. Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno [Life of the Ljubljana Citizens during World War II]. Ljubljana, 2007.
 • Štebi, Alojzija[pers.]. Demokratizem in ženstvo [Democracy and Women]. Ljubljana, 1918.
 • Štefančič, Marcel[pers.]. Slovenci [Slovenians]. Ljubljana, 2010.
 • Tavčar, Marko[pers.], Egon Pelikan[pers.] and Nevenka Troha[pers.]. Korespondenca Virgila Ščeka[pers.] 1918–1947 [Virgil Šček’s[pers.] Correspondence 1918–1947]. Viri 11. Ljubljana, 1997.
 • Till, Josef[pers.]. Kirche und Geistlichkeit als Faktoren der “Nationalisierung” der Kärntner Slowenen. In: Bahovec, Tina (ed.). Eliten und Nationwerdung/Elite in narodovanje. Klagenfurt, 2003, pp. 143–221.
 • Tomasevich, Jozo[pers.]. War and revolution in Yugoslavia, 1941–1945. Occupation and collaboration. Stanford, 2001.
 • Tonini, Carla[pers.]. The Polish Underground Press and the Issue of Collaboration with the Nazi Occupiers, 1939–1944. Florence, 2005.
 • Trampuž, Lilijana[pers.]. KPJ na Slovenskem v obdobju šestojanuarske diktature 1929–1934: magistrsko delo [Communist Party of Yugoslavia in Slovenia in the Period of the January 6th Dictatorship 1929–1934: master’s thesis]. Ljubljana, 1992.
 • Tratnik, Suzana[pers.]. Alojzija Štebi[pers.]. In: Šelih, Alenka et al. (eds.). Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana, 2007, pp. 193–196.
 • Trausch, Gilbert[pers.]. Histoire du Luxembourg. Paris, 1992.
 • Trausch, Gilbert[pers.]. Le Luxembourg a l‘époque contemporaine. Luxembourg, 1981.
 • Troha, Nevenka[pers.]. Komu Trst. Slovenci in Italijani med dvema državama [Who Gets Trieste. Slovenians and Italians between Two States]. Ljubljana, 1999.
 • Troha, Nevenka[pers.]. Politika slovensko-italijanskega bratstva. Slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine [Slovenian-Italian Brotherhood Policy. Slavic-Italian Anti-Fascist Union in Zone A of Venezia Giulia]. Ljubljana, 1998.
 • Troha, Nevenka[pers.]. Uprava v Slovenskem primorju 1918–1954 (Pregled) [Administration in the Slovenian Littoral Region 1918–1954 (Overview)]. Arhivi, 1997, No. 1-2, pp. 88–102.
 • Troha, Nevenka[pers.]. Volitve v coni A Svobodnega tržaškega ozemlja [Elections in the Zone A of the Free Trieste Territory]. In: Luthar, Oto and Jurij Perovšek[pers.] (eds.). Zbornik Janka Pleterskega [A Collection of Texts by Janko Pleterski[pers.]]. Ljubljana, 2003, pp. 475–490.
 • Tuma, Henrik[pers.]. Iz mojega življenja [From My Life]. Ljubljana, 1997.
 • Umbreit, Hans[pers.]. Die Rolle der Kollaboration in der deutschen Besatzungspolitik. In: Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938–1945). Berlin and Heidelberg, 1994, pp. 33–44.
 • Valenčič, Vlado[pers.]. Židje v preteklosti Ljubljane [Jews in Ljubljana‘s Past]. Ljubljana, 1992.
 • Veillon, Dominique[pers.]. La collaboration. Paris, 1984.
 • Vidovič-Miklavčič, Anka[pers.]. Socialna demokracija (socialisti) na Slovenskem v prvem letu diktature 1929 [Social Democracy (the Socialists) in the First Year of Dictatorship 1929]. Prispevki za novejšo zgodovino, 1996, No. 1-2, pp. 21–39.
 • Vilfan, Sergij[pers.]. Pravna zgodovina Slovencev [The Legal History of Slovenians]. Ljubljana, 1996.
 • Vodopivec, Katja[pers.]. Javno mnenje in represija [Public Opinion and Repression]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1991, No. 42, pp. 206–212.
 • Vodopivec, Peter[pers.]. Aneksija Bosne in Hercegovine leta 1908 in jugoslovanska misel pri Slovencih [Annexation of Bosnia and Herzegovina in 1908 and the Yugoslav Idea with Slovenians]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 54–58.
 • Vodopivec, Peter[pers.]. Balkanske vojne in njihov vpliv na jugoslovansko gibanje [Balkan Wars and Their Influence on the Yugoslav Movement]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006. pp. 47–54.
 • Vodopivec, Peter[pers.]. Jugoslovanska ideja in jugoslovansko gibanje [Yugoslav Idea and Yugoslav Movement]. In: Fischer, Jasna[pers.] et al. (eds.). Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 [Slovenian Contemporary History. From the United Slovenia Programme to the International Recognition of the Republic of Slovenia]. Ljubljana, 2006, pp. 43–47.
 • Vodopivec, Peter[pers.]. O slovenskih političnih tradicijah v času nastanka Kraljevine SHS leta 1918 [On the Slovenian Political Traditions during the Establishment of the Kingdom of SHS in 1918]. In: Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941 [Problems of Democracy in Slovenia between 1918 and 1941]. Ljubljana, 2007.
 • Vodopivec, Peter[pers.]. Politične in zgodovinske tradicije v srednji Evropi in na Balkanu (v luči izkušnje prve Jugoslavije) [Political and Historical Traditions in the Central Europe and the Balkans (in View of the Experience from the First Yugoslavia)]. Zgodovinski časopis, 2005, No. 3-4, pp. 461–484.
 • Vodopivec, Peter[pers.]. O Gosarjevi kritiki parlamentarne demokracije [On Gosar’s Criticism of Parliamentary Democracy]. Prispevki za novejšo zgodovino, 2009, No. 1, pp. 243–253.
 • Vodušek Starič, Jerca[pers.]. Prevzem oblasti: 1944-1946 [Assumption of Power: 1944–1946]. Ljubljana, 1992.
 • Vodušek Starič, Jerca[pers.]. Brionski plenum leta 1966 – ocene in njegov vpliv [The 1966 Brioni Plenum – Evaluations and Its Influence]. In: Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968–1988 [Slovenia – Yugoslavia, Crises and Reforms 1968/1988]. Ljubljana, 2010, pp. 67–88.
 • Voigt, Klaus[pers.]. Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933–1945. Stuttgart, 1993.
 • Vojna enciklopedija, 10. Belgrade, 1975.
 • Vörös, Károly[pers.]. Die Munizipalverwaltung in Ungarn im Zeitalter des Dualismus. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, VII/2. Vienna, 2000, pp. 2345–2382.
 • Vrančič, Martin[pers.]. Kriminaliteta v Sloveniji v letu 1968 [Criminality in Slovenia in 1968]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1969, No. 2, pp. 85–93.
 • Vrančič, Martin[pers.]. Kriminaliteta v Sloveniji v letu 1969 [Criminality in Slovenia in 1968]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1970, No. 2, pp. 105–113.
 • Vresnik, Drago[pers.] and Branko Jerkič[pers.]. Zaščita in boj za svobodo: 1944-1945. Poveljstvo Vojske državne varnosti – 1. Slovenska divizija Narodne obrambe, prva brigada VDV-NO [Security and the Struggle for Freedom: 1944-1945. State Security Army Command – the 1st Slovenian Division of the National Defence, the First Brigade of the State Security Army – National Defence]. Ljubljana, 1999.
 • Vurnik, Blaž[pers.]. Med Marxom[pers.] in punkom. Vloga Zveze socialistične mladine Slovenije pri demokratizaciji Slovenije [Between Marx[pers.] and Punk Music. Role of the Socialist Youth League of Slovenia in the Democratisation of Slovenia]. Ljubljana, 2005.
 • Wagner, Wilfried[pers.]. Belgien in der deutschen Politik während des Zweiten Weltkrieges. Boppard am Rhein, 1974.
 • Walzl, August[pers.]. Die Juden in Kärnten und das Dritte Reich. Klagenfurt, 1987.
 • Wedekind, Michael[pers.]. Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945. Die OperationszonenAlpenvorlandund Adriatisches Küstenland”. Munich, 2003.
 • Weigel, Maximilian[pers.]. Die Lehre von der parlamentarischen Disziplin in rechtsvergleichender Darstellung. Leipzig, 1909.
 • Wever, Bruno de[pers.]. Collaboration in Belgium during the Second World War. Florence, 2005.
 • Wilhelm, Hans-Heinrich[pers.]. Die Rolle der Kollaboration für die deutsche Besatzungspolitik in Litauen und “Weissruthenien”. In: Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938–1945). Berlin and Heidelberg, 1994, pp. 191–216.
 • Willequet, Jacques[pers.]. Les fascismes belges et la Seconde guerre mondiale. Revue d‘histoire de la deuxieme guerre mondiale, 1967, No. 66, pp. 85–109.
 • Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju [Assembly of the Deputies of the Slovenian Nation in Kočevje]. Ljubljana, 1953.
 • Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, VI. Borbe v Sloveniji [Collection of Documents and Information about the National Liberation War of the Yugoslav Nations, VI. Battles in Slovenia] (1–17). Ljubljana, 1952–1986.
 • Zbornik ob štiridesetletnici ustanovnega kongresa KPS (Razprave in dokumenti) [Collection of Texts at the 40th Anniversary of the Inaugural Congress of the KPS]. Ljubljana, 1977.
 • Zečević, Momčilo[pers.]. Neki pogledi u Srbiji na političku delatnost dr. Antona Korošca. Prispevki za novejšo zgodovino, 1991, No. 1 pp. 55–74.
 • Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije [History of the League of Communists of Yugoslavia]. Ljubljana, 1986.
 • Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije. Socialistično gibanje v Sloveniji, 1869–1920. Belgrade, 1951.
 • Zlobec, Ciril[pers.]. Slovenščina in Slovenci [Slovenian Language and Slovenians]. Sodobnost, 1970, No. 12, pp. 1278–1279.
 • Zorn, Tone[pers.]. Andrej Einspieler[pers.] in slovensko politično gibanje na Koroškem v 60. letih 19. stoletja [Andrej Einspieler[pers.] and the Slovenian Political Movement in Carithia in the 1860s]. Zgodovinski časopis, 1969, No. 1-2, pp. 31–51.
 • Zver, Milan[pers.]. Demokracija v klasični slovenski politični misli [Democracy in the Classic Slovenian Political Thought]. Ljubljana, 2002.
 • Zwitter, Fran[pers.][pers.]. K vprašanju razvoja Slovencev v Prekmurju med 1860 in 1918 [On the Issue of the Development of Slovenians in Prekmurje between 1860 and 1918]. In: Grafenauer, Bogo[pers.] (ed.). Prekmurski Slovenci v zgodovini [Prekmurje Slovenians through History]. Murska Sobota, 1961, pp. 109–113.
 • Zwitter, Fran[pers.][pers.]. Nacionalni problemi v habsburški monarhiji [National Problems in the Habsburg Monarchy]. Ljubljana, 1965.
 • Žebot, Ciril[pers.]. Vojno gospodarstvo. Slovenec, 27 September 1939.
 • Žerjav, Gregor[pers.]. Naglavni greh klerikalne stranke. Domovina, 25 March 1926.
 • Žnidarič, Marjan[pers.]. Do pekla in nazaj. Nacistična okupacija in narodnoosvobodilni boj v Mariboru 1941–1945 [To Hell and Back. The Nazi Occupation and National Liberation Struggle in Maribor 1941–1945]. Maribor, 1997.
 • Žontar, Jože[pers.]. Kaznovana podjetnost. Kranjski trgovec in industrialec Franjo Sirc[pers.] [Punished for Entrepreneurship. Merchant and Industrialist Franjo Sirc[pers.] from Kranj]. Ljubljana, 2005.