• Podroben opis
  Namen prispevka je prikazati tematizacijo gradu v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih (z vključitvijo
  izbranih evropskih balad), njegovo bolj ali manj posplošeno podobo, vlogo in odnos ljudskega ustvarjalca do njega,
  tako kot odsevajo v ljudskem pesemskem izročilu. Na podlagi analize besedil z uporabo folklorističnega (tudi ob
  upoštevanju konteksta), literarnovednega in psihoanalitičnega diskurza ter koncepta poetike prostora avtorica
  ugotavlja, ali k njegovim raznolikim konotacijam prispeva tudi vsebinska tipologija pesmi, kdaj je grad prizorišče
  zgodbe oziroma je vsaj izhodišče zgodb enega dogajanja, kdaj iz njega izhajajo pesemski protagonisti ter ali je v
  pesmih mogoče najti tudi historično izpričani grad in kaj v teoriji arhetipov pomeni grad kot simbol v povezavi z
  junakom in zmajem.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30506
  • dcterms:title
   • »Stoji, stoji tam beli grad«: tematizacija gradu v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih
  • dcterms:alternative
   • »Dort steht, dort steht die weiße Burg«: Thematisierung des Schlosses in der slowenischen Volksballaden
  • dcterms:creator
   • Marjetka Golež Kaučič
  • dcterms:subject
   • podobe in vloge gradu
   • slovenska ljudska pripovedna pesem
   • Pegam in Lambergar
   • Dekle rešeno iz oblasti bajnega bitja
   • Desetnica
   • Nezvesta gospa s tremi stražarji A in B
   • Pred zmajem rešeno dekle
   • Sv. Barbara zazidana v stolp
   • Zaljubljeni mladenič
   • Sv. Katarina
   • tipologija pesmi
   • folkloristika
   • simboli
   • arhetipi
   • poetika prostora
   • depictions and roles of the castle
   • Slovenian ballads
   • Pegam and Lambergar
   • A girl rescued from the clutches of a mythological creature
   • Tenth daughter
   • Unfaithful lady with three guards A and B
   • A girl rescued from the dragon
   • St. Barbara built into the tower
   • A young boy in love
   • St. Catherine
   • typology of songs
   • folkloristics
   • symbols
   • archetypes
   • poetics of place
  • dcterms:abstract
   • Namen prispevka je prikazati tematizacijo gradu v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih (z vključitvijo izbranih evropskih balad), njegovo bolj ali manj posplošeno podobo, vlogo in odnos ljudskega ustvarjalca do njega, tako kot odsevajo v ljudskem pesemskem izročilu. Na podlagi analize besedil z uporabo folklorističnega (tudi ob upoštevanju konteksta), literarnovednega in psihoanalitičnega diskurza ter koncepta poetike prostora avtorica ugotavlja, ali k njegovim raznolikim konotacijam prispeva tudi vsebinska tipologija pesmi, kdaj je grad prizorišče zgodbe oziroma je vsaj izhodišče zgodb enega dogajanja, kdaj iz njega izhajajo pesemski protagonisti ter ali je v pesmih mogoče najti tudi historično izpričani grad in kaj v teoriji arhetipov pomeni grad kot simbol v povezavi z junakom in zmajem.
   • The article aims to demonstrate the thematisation of the castle in Slovenian ballads (with the inclusion of selected European ballads), its more or less generalised image, role and attitude of folk creators towards it, as reflected in the folk song tradition. Through text analysis based on the folkloristic (also with respect to the context), literary andpsychoanalytical discourse, as well as with the use of the concept of poetics of the place, the author aims to determine whether the variegated connotations of the castle are partly also the result of the content typology ofsongs. Then she also tries to establish when the castle serves as the scene or at least the starting point of the plot, when it is a place from which the protagonist of the song originates, whether it is possible to find historically documented castles in ballads and what the castle as a symbol means in the theory of archetypes in connection with the hero and the dragon.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30506
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf