Kronika, 2007, št. 2

Iz zgodovine Goriške

Kronika, 2007, no. 2

Iz zgodovine Goriške

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Chiara Comandi (prev. it.), Neva Makuc (prev. it.), Kaja Širok (prev. it.), Alessandro Quinzi (prev. it.)
Posamezni prispevki:
 • Drago Trpin / Renato Podbersič: Goriški številki Kronike na pot
 • Peter Štih: Slovani na Goriškem v srednjem veku, The Slavs In The Gorizia Region In The Middle Ages
 • Miha Kosi: Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive, The Origin Of The Town Of Gorizia - Dilemmas And New Perspectives
 • Vojko Pavlin: Goriško gospostvo na začetku 16. stoletja, The Seigniory Of Gorizia At The Beginning Of The 16th Century
 • Boris Golec: Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe, Civic Settlements Of The Vipava Region And Their Particularities Up To The End Of The Feudal Age
 • Neva Makuc: Gian Giacomo D'Ischia: identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov, Gian Giacomo D'ischia: Identities And Ethnic Conceptions In Light Of His Historical Essays
 • Alessandro Quinzi: Župnija Marijinega vnebovzetja v Kanalu za časa župnika Andreja Muliča (1623-1655), The Parish Of Marijino Vnebovzetje (Mary's assumption) in Kanal during the priest Andrej Mulič (1623-1655)
 • Janez Dolenc: Seznam tolminskih puntarjev v ječah goriškega gradu 1713-1716, A Register Of The Tolmin Rebels In The Dungeons Of The Castle In Gorizia 1713-1716
 • Petra Kolenc: Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in njegove publicistične objave o Goriški v Zgodnji danici (1851-1862), Štefan Kocijančič And His Work In Gorizia, His Articles About The Gorizia Region In Zgodnja danica Between 1851-1862
 • Miloš Fon: Nedokončana zgodba ali Carlo Michelstaedter in Slovenci, An Unfinished Story or Carlo Michelstaedter And Slovenes
 • Branko Marušič: O Kobileku Ardenga Sofficija in o drugih vojnih dnevnikih ter spominih italijanskih avtorjev, On Ardengo Soffici Kobilek and on other war diaries and recollection of Italian authors
 • Renato Podbersič: "Sedaj živimo skupaj trije različni cerkveni redovi pod isto streho v popolni harmoniji". Goriške redovnice med prvo svetovno vojno, "Three Different Church Orders Now Live Together Under The Same Roof In Perfect Harmony". The Nuns Of The Gorizia Region During World War I
 • Branko Morenčič: Propad lekarn na severnem Primorskem v gospodarski krizi 1929-1933, The Decline Of Pharmacies In Northern Primorska During The 1929-1933 Economic Crisis
 • Mira Cencič: Primorski krščanski socialci, edina prava sredina med NOB in revolucijo na Slovenskem, The Christian Socialists Of The Primorska (Littoral) Region, The Sole True Middle During The NOB And Revolution On Slovene Territory
 • Peter Černic: Obnova katoliškega tabora v Gorici leta 1945 v luči polemike med Slovenskim Primorcem in partizanskim tiskom, The Revival Of The Catholic Rally in Gorizia in 1945 In View Of Polemics Between The Slovenski Primorec And The Partisan Press
 • Neža Stres: Slovenski Primorec - katoliški tednik in njegov odnos do določitve zahodne meje
 • Kaja Širok: Manifestacije ljudske volje, Spomini na Gorico v letu 1946, A Manifestation of People's Will, Recollections of Gorizia in the Year 1946
 • Jernej Vidmar: Posamezniki v primežu totalitarizma. Solkan v letih 1947-1952, Individuals In The Vice Of Totalitarism. Solkan In The Years 1947-1952
 • Maja Čipić Rehar: Anton Bajt - njegova vloga v povojnem dogajanju v katoliški Cerkvi na Primorskem, Anton Bajt - His Role In The After-War Events In The Catholic Church In Primorska
 • Peter Stres: Politični napisi v naravi na Goriškem, Political Inscriptions In Nature In The Gorizia Region
 • Andrejka Ščukovt: Kuhinja v Vipavski dolini v luči razvoja ognjišča in spreminjanja hišnih tipov, The Kitchen In The Vipava Valley In Light Of The Development Of Fireplace And Changing Of House Types
 • Eda Belingar: Voda v življenju Kobjeglavcev in Tupelčanov, Water In The Life Of People Of Kobjeglava And Tupelče