Arhivi, 2002, št. 1

Zbornik ob sedemdesetletnici dr. Jožeta Žontarja

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Hannah Starman (prev. nem. in ang.), Anna Nizza (italijanščina), Irena Avsenik - Nabergoj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Ema Umek / Matevž Košir: Dr. Jožetu Žontarju ob življenskem jubileju
 • Ema Umek / Matevž Košir: Bibliografija profesorja dr. Jožeta Žontarja : 1954-2002
 • Janez Kopač: Dr. Jože Žontar, direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1972-1992)
 • Ignacij Voje: Najemniki - trabanti dubrovniške republike v gradivu Arhiva Republike Slovenije
 • France Štukl: Donator Wolfgang Schwarz in njegova zapuščina do danes
 • Sašo Jerše: Kronika priprav dežel Notranje Avstrije na poslanstvo pri državnem zboru v Regensburgu leta 1576
 • Ema Umek: Ljubljanska meščanska družina Andrian
 • Peter Ribnikar: Upor v Stični 3. junija 1753
 • Gerhard Pferschy: Zur Ordnung und Verzeichnung von Archiven der aufgehobenen innerösterreichischen Klöster zu Ende des 18. Jahrhunderts
 • Boris Golec: Starejša arhivska slovenica mesta Kranja
 • Uga Cova: Trieste, Gorizia, Lubiana: analisi storica delle interferenze istituzionali fra tre province limitrofe in epoca austriaca
 • Darko Darovec: Struktura koprskega uradništva v 18. stoletju
 • Wilhelm Wadl: Was hat Urban Jarnik gegessen? Der Haushalt des Pfarrers von Moosburg als Musterhaushalt für die Katastralschätzung in Unterkärnten
 • Stane Granda: Župnijska oznanilna knjiga kot zgodovinski vir
 • Lorenz Mikoletzky: "Gedanken zur Verbesserung der ősterreichischen Staatswirtschaft" aus dem Jahre 1804
 • Vasilij Melik: Prvi kranjski deželni zbor s slovensko večino
 • Saša Serše: Okrajni cestni odbori na Kranjskem
 • Pierpaolo Dorsi: Le fonti per la storia dell'associazionismo sloveno nell'Archivio di Stato di Trieste
 • Olga Janša Zorn: Anton Koblar in Izvestija Muzejskega društva za Kranjsko
 • Ivan Nemanič: Upori slovenskih vojakov v maju 1918: Judenburg - Murau - Radgona
 • Miroslav Stiplovšek: Samoupravne pristojnosti ljubljanske in mariborske oblastne skupščine (1927-1929) ter posvetovalne funkcije banskega sveta Dravske banovine (1930-1941)
 • France Kresal: Organizacije stanovskih in gospodarskih interesov Slovenije med vojnama
 • Tone Ferenc: Predvojne priprave na Atlas Slovenije
 • Ljiljana Šuštar: Nekaj drobcev o zadružništvu iz gradiva fonda Okrajni komite ZKS Ljubljana okolica
 • Bogdan Kolar: Organiziranje cerkvenega življenja na Gorenjskem v času druge svetovne vojne
 • Branko Šuštar: Arhivske obravnave občin
 • Marija Oblak Čarni: Stavbe našega Narodnega arhiva
 • Christoph Graf: Švicarski državni arhiv med državo in zgodovinskim raziskovanjem
 • Marjan Drnovšek: Odnos do slovenskega izseljenskega gradiva: nekaj primerov iz 20. stoletja
 • Alfred Ogris: O izmenjavi arhivalij med avstrijsko Koroško in Slovenijo v letu 2001 (od avstrijsko-jugoslovanskih arhivskih pogajanj do pragmatične rešitve)
 • Jelka Melik: Arhivi, družbene spremembe in pravosodje
 • Friedrich P. Kahlenberg: Von der Mission des Archivars in der Gegenwart
 • Theo Thomassen: Koncept konteksta v arhivski znanosti
 • Rainer Polley: Archivarische Fortbildung an der Archivschule Marburg
 • Jedert Vodpivec / Miloš Budnar: Analiza tint z metodo PIXE
 • Nataša Golob: Skica nagrobnika za rabina Chaima ha-Cohena
 • Nataša Golob: Karolinški fragment "Cura pastoralis"
 • Vladimir Žumer: Informatizacija državnih arhivov v Sloveniji
 • Paola Carucci: The italian law about the electronic records
 • Matevž Košir: Arhivistika : pot do samostojne znanstvene discipline