Arhivi, 2000, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odg. ur.), Matevž Košir (gl. ur.), Niko Hudelja (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Anna Nizza (prev. it.), Tatjana Hosta (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Branko Radulovič: Arhivsko gradivo o koroškem plebiscitu v slovenskih arhivih
 • Gorazd Stariha: Vodno pravo in vodne pravice
 • Wilhelm Wadl: Vprašanje stroškov v avstrijski arhivski dejavnosti
 • Matevž Košir: Urad deželne registrature in stanovski arhiv od nastavitve registratorja v 16. stoletju do upravnih reform v času Marije Terezije
 • Saša Serše: Začetki obrtnega šolstva na Kranjskem v obdobju 1750-1850
 • Jelka Melik: Uvedba državnih pravdništev (tožilstev) po letu 1848
 • Mateja Jeraj: Slovenska ženska društva med obema vojnama (1918-1941)
 • Tatjana Tomažin Dakić: Analiza brezposelnosti v Ljubljanski pokrajini (1941-1943)
 • Natalija Glažar: Slovenske in zvezne turistične konference 1945-1949
 • Janez Kopač: Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (1945-1963)
 • Ida Strnad: Slovenski animirani film
 • Olga Pivk: Druga izdaja splošnih mednarodnih standardov za arhivsko popisovanje
 • Bojan Himmelreich: Načini poslovanja s spisi pri okrajnih in občinskih komitejih Komunistične partije Slovenije (KPS) / Zveze komunistov Slovenije (ZKS) v letih 1945-1989
 • Lucija Planinc: Restavriranje zemljevida Karta Italia fisica
 • Boris Golec: Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja
 • Zdenka Bonin: Statut bratovščine svetega Andreja iz Kopra iz leta 1576
 • Maja Ilich: Osebni fond dr. Franca Simoniča (1847-1919)
 • Bojan Balkovec: Gradivo Narodnega vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba v Hrvaškem državnem arhivu v Zagrebu
 • Ivanka Zajc Cizelj: Arhivsko gradivo kot dokument o preprečevanju in zdravljenju stekline
 • Andrej Zadnikar: Zapuščina p. Ludvika Modesta Golie O.T.
 • Metka Gombač: 19. zborovanje Arhivskega društva Slovenije v Bovcu, 4. - 6. oktober 2000
 • Metka Bukošek: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije
 • Bojan Cvelfar: 14. mednarodni kongres arhivov, Sevilla, 21. - 26. september 2000
 • Jedert Vodopivec: Sevilla 2000, 14. mednarodni arhivski kongres: Arhivi novega tisočletja v informacijski družbi. Prvo plenarno zasedanje: Varstvo in uporaba elektronskih zapisov v odnosu do globalizacije
 • Matevž Košir: Sevilla 2000, 14. mednarodni arhivski kongres: Arhivi novega tisočletja v informacijski dobi, Drugo plenarno zasedanje: Razvoj arhivistike v znanstveno disciplino
 • Natalija Glažar: Sevilla 2000, 14. mednarodni arhivski kongres: Arhivi novega tisočletja v informacijski družbi, Tretje plenarno zasedanje: Vloga arhivov v družbi prostega časa
 • Damjan Hančič: Začetni tečaj nemške paleografije v ARS
 • Natalija Glažar: Nemško arhivsko zborovanje, Nürnberg od 10. do 13. oktobra 2000
 • Ljuba Dornik Šubelj: 6. mednarodna konferenca arhivov, posvečena Jerzyiu Skowroneku, "Arhivi nekdanjih mednarodnih organizacij držav srednje in vzhodne Evrope", Varšava, 13. do 14. oktober 2000
 • Žarko Štrumbl: Posvetovanje Arhivska praksa 2000 v Tuzli v Bosni in Hercegovini
 • Vladimir Sunčič: Mešani tehnični simpozij, Pariz 2000
 • Vladimir Sunčič: Okrogla miza v Ankari od 27. do 29. oktobra 2000
 • Natalija Glažar: 5. arhivski kolokvij Arhivske šole Marburg
 • Vesna Gotovina / Žarko Štrumbl: Sodelovanje Avstrijskega državnega arhiva z upravnimi organi
 • Natalija Glažar: Na obisku v državnih arhivih LR Kitajske
 • Metka Gombač: Tematska konferenca o organiziranosti slovenskih izgnancev, o oblikah nasilja nad Slovenci v drugi svetovni vojni
 • Milica Trebše Štolfa: Poročilo o delovnem obisku v Kanadi med 1. in 25. oktobrom 1999
 • Milica Trebše Štolfa: Poročilo o delovnem obisku v Kanadi od 24. maja do 10. junija 2000
 • Jedert Vodopivec: IFLA Načela za hrambo knjižničnega gradiva in ravnanje z njim, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 122 strani
 • Boris Golec: Nadškofijski arhiv Ljubljana. Priročniki. I. Vodnik po fondih in zbirkah, Ljubljana 1999, 271 strani
 • Peter Ribnikar: Vodnik po arhivskem gradivu o Sloveniji v oblastnih, okrajnih in podjetniških arhivih Češke republike (1212-1945), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 202 strani
 • Miroslav Stiplovšek: Jelka Melik, V imenu njegovega veličanstva kralja! Kazensko sodstvo v jugoslovanski Sloveniji v letih 1930-1941, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 163 strani
 • Božo Repe: Darinka Drnovšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945-1954, Viri 15, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 2000, 386 strani
 • Igor Košir: Tatjana Rezec-Stibilj, Lojz Tršan, Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, tretji del, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 295 strani
 • Saša Serše: Stane Granda, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo - 1848, Ljubljana: Korenine 1999, 588 strani
 • Gorazd Stariha: Aleksander Žižek: Rokodelci mojega mesta, Študije 4, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 2000, 207 strani
 • Aleksandra Pavšič Milost: Dijaški dom Tolmin 1919-1999, Dijaški dom Tolmin 1999, 120 strani
 • Saša Serše: Ivanka Zajc Cizelj, Osnovna šola Celje 1777-1919, Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje, Študije 5, Celje 2000, 176 strani
 • Aleksandra Pavšič Milost: Primorska poje 30 let, Zbornik ob 30-letnici revije 1970-1999 in ob 30-letnici delovanja Zveze pevskih zborov Primorske, 234 strani
 • Janez Kopač: Vendar peti on ne jenja, Kronika Akademskega pevskega zbora France Prešeren Kranj (1969-1999), Zbrala in uredila Mija Mravlja, Kranj 2000, 542 strani
 • Matevž Košir: Marianne Klemun, ...mit Madame Sonne konfereiren. Die Grossglockner-Expeditionen 1799 und 1800, Das Kärntner Landesarchiv 25, Klagenfurt 2000, 387 strani
 • Vlasta Tul: 100 let vrtca v Solkanu, Nova Gorica 2000, 112 strani
 • Saša Serše: Spol in upor. Zbrana dela Angele Vode. I. knjiga, Ljubljana, Krtina 1998, 351 strani, Značaj in usoda. Zbrana dela Angele Vode. II. knjiga, Ljubljana, Krtina 1999, 274 strani, Spomin in pozaba. Zbrana dela Angele Vode. III. knjiga, Ljubljana, Krtina 2000, 346 strani
 • Nada Čibej: Žarko Lazarević, Jože Prinčič: Zgodovina slovenskega bančništva, Združenje bank Slovenije, Ljubljana 2000
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 42/1999, Zagreb 1999
 • Vlasta Tul: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, zvezek XL, Reka, januar 1998, 355 strani
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 49, Graz 1999
 • Zdenka Bonin: Rassegna degli Archivi di stato, letnik LVIII, Rim 1998, zvezek 1-3
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 52, leto 1999, številke 1-4
 • Bogdan Kolar: Archiva Ecclesiae. Bollettino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica 40-41 (1997- 1998); 42(1999), Citta del Vaticano 1999
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist. Glasilo SAA, Chicago Ill., USA, letnik 58, letnik 1995, zv. št. 1 - Winter 1995, zv. št. 2 - Spring 1995, zv. št. 4. Fall 1995 (obseg 507 strani) in letnik 59, leto 1996, zv. št. 1-4 (obseg 535 strani)
 • Andrej Nared: Žiga Herberstein med Ljubljano in Moskvo ali arhivsko bratenje z Rusi
 • Tatjana Šenk: Razstave Zgodovinskega arhiva Ljubljane
 • Janez Kopač: Mestni trg z okolico in Ciril-Metodov trg, arhitekturni in zgodovinski oris predela med grajskim hribom z gradom, Cankarjevim nabrežjem, Trančo, Stritarjevo ulico in podgrajskega dela Ciril-Metodovega trga ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljublja
 • Ivanka Uršič: Gremo v trg. Vipava v prvi polovici 20. stoletja skozi objektiv Ivana Možeta
 • Ivanka Zajc Cizelj: Aleksander Videčnik, častni član Arhivskega društva Slovenije - osemdesetletnik
 • Nove pridobitve arhivov v letu 1999
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1999