Zgodovinski časopis, 1990, št. 1

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vasilij Melik (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Rajko Bratož: Zgodnjekrščanska cerkev v Makedoniji in njen odnos do Rima
 • Peter Vodopivec: Slovenci v francoskih očeh v letih 1830-1920
 • Vlado Valenčič: Izseljevanje Slovencev v druge dežele habsburške monarhije
 • Feliks J. Bister: Delovanje dr. Antona Korošca od Majniške deklaracije do 1. 12. 1918
 • Tone Ferenc: Vprašanje samoodločbe in suverenosti slovenskega naroda po drugem zasedanju AVNOJ
 • Samo Kristen: Ameriški tisk in Trst spomladi 1945 - konec nekega zavezništva
 • Janez Cvirn: Celjsko nemštvo in poskus demokratizacije občinskega volilnega sistema na Spodnjem Štajerskem 1914
 • Lujo Margetić: O nekim pitanjima naše ranosrednjovjekovne povijesti
 • Ignacij Voje / Miroslav Stiplovšek: Spominska slovesnost ob 80-letnici rojstva prof. dr. Metoda Mikuža
 • Branko Marušič: 20. Pazinski memorial
 • Franc Rozman: Mednarodni simpozij Delavsko gibanje na podeželju, Steyr, 4.-7. oktobra 1989
 • Kristina Šamperl Purg: Zgodovinski simpozij »Minoritski samostan na Ptuju«
 • Branko Marušič: Carl Czörnig med Italijo in Avstrijo
 • Janez Stergar: Obvestila o izdajanju Zgodovinskega časopisa
 • Ignacij Voje: Miroslav Pahor-Janez Šumrada, Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja. I. in II. del. Ljubljana : SAZU, 1987. XCVIII+852. (Viri za zgodovino Slovencev, knj. 10.)
 • Ignacij Voje: Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. Dubrovnik : Historijski arhiv, 1989. 156 strani.
 • Eva Holz: Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich. Herausgegeben von Jürgen Kocka unter Mitarbeit von Ute Frevert. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988. Band 1: 468 strani, Band 2: 450 strani, Band 3: 494 strani.
 • Boris Radosavljević: Dušan Mrđenović, Ustavi i vlade kneževine Srbije, kraljevine Srbije, kraljevine SHS i kraljevine Jugoslavije (1835—1941). Beograd : Nova knjiga, 1988. 291 strani.
 • Igor Grdina: Bogdan Krizman, Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatsko-srpski politički odnosi. Zagreb : Globus 1989, 406 strani..
 • Igor Grdina: Neda Engelsfeld, Prvi parlament Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca — Privremeno narodno predstavništvo. Zagreb : Globus, 1989, 279 strani.
 • Boris Rozman: Josip Rus Andrej, Pričevanja in spomini. O sokolstvu, Osvobodilni fronti in novi Jugoslaviji. Ljubljana : Borec, 1989. 396 strani.
 • Boris Gombač: Karel Siškovič, Znanstveno razmerje do vprašanja narodnosti. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1989. 370 strani. Študije, razprave, sporočila.
 • Jože Maček: Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. 15(1). Zagreb : Školska knjiga 1988 240 strani.
 • Paola Korošec: Milan Sagadin, Kranj - Križišče Iskra. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja. Ljubljana : Narodni muzej, 1988. 158 strani, priloge. (Katalogi in monografije, 24).
 • Bojan Balkovec: Rezultati ankete med bralci Zgodovinskega časopisa