Vsebine


Novice


Natalija Glažar: Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev informacij

Natalija Glažar: Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev informacij, Ljubljana: samozaložba, 2001. Mentorica: Manca Košir

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij: zbornik referatov

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij: Zbornik referatov: Zborovanje slovenskih zgodovinarjev (30; 2000; Rogla). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001


Danijela Juričić Čargo: Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573)

Danijela Juričić Čargo: Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999.

Mitja Sunčič: Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne, 2011

Mitja Sunčič: Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne. Doktorska disertacija. Ljubljana, samozal., 2011. Janez Cvirn (mentor), Žarko Lazarević (somentor)