Popisi prebivalstva Slovenije

V okviru dejavnosti Raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja med drugim izvajamo tudi projekt Popisi prebivalstva Slovenije. Projekt se izvaja v tesnem sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, ki hrani večje število popisov prebivalstva, ki vsebujejo mikropodatke o takratnem prebivalstvu. Tako so v celoti ohranjeni popisi prebivalstva Ljubljane (1830, 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1928 in 1931). Relativno zelo dobro so ohranjeni še popisi za Idrijo, Novo mesto, Škofjo Loko in Vrhniko, delno pa tudi za različne podeželske občine. Večjo količino teh popisov nam je pomagala digitalizirati FamilySearch.

Nekateri digitalizirani popisi so kot PDF publikacije že dosegljivi na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory v menijski mapi Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1930. Metapodatke teh publikacij je mogoče iskati s pomočjo splošnega SIstory iskalnika. Metapodatki ne vključujejo informacij o osebah, temveč samo o kraju (naselje, ulica in hišna številka) in času popisa.

V okviru projekta Popisi prebivalstva poteka tudi prepisovanje vseh osebnih podatkov o osebah, ki se nahajajo na originalnih popisnicah prebivalstva. To prepisovanje poteka s pomočjo orodja za transkribiranje historičnih demografskih podatkov, ki smo ga razvili v okviru dejavnosti Raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja (več o orodju glej prispevek). Osnovni prepisani podatki (ime, priimek, leto rojstva, naslov in hišna številka) so dostopni preko posebnega iskalnika, ki je integriran v portal SIstory. Trenutno so v orodju za transkribiranje historičnih demografskih podatkov dostopni sledeči popisi prebivalstva:

 • Mesto Ljubljana 1830-1857.
 • Mesto Ljubljana 1869.
 • Mesto Ljubljana 1890.
 • Mesto Ljubljana 1900.
 • Mesto Ljubljana 1910.
 • Mesto Ljubljana 1921: zaradi velikosti popisa razdeljeno na dva dela.
 • Mesto Ljubljana 1931: zaradi velikosti popisa razdeljeno na dva dela.
 • Kraj Vodmat (občina Moste) 1890.
 • Okrajno glavarstvo Novo mesto 1869, kateri je razdeljen na popise posameznih občin:
  • Občina Bela Cerkev 1869.
  • Občina Črmošnjice 1869.
  • Občina Dobrnič 1869.
  • Občina Kočevske Poljane 1869.
  • Občina Mirna 1869.
  • Občina Prečna 1869.
  • Občina Trebnje 1869.
  • Občina Velika Loka 1869.
  • Kraj Kandija (občina Šmihel-Stopiče) 1869.
 • Občina Vrhnika 1870.
 • Občina Vrhnika 1880.
 • Občina Vrhnika 1890.
 • Občina Vrhnika 1900.
 • Občina Vrhnika 1910.

Orodje za transkribiranje je prosto dostopno preko povezave http://sistory.si/admin. Zainteresirani uporabniki se morajo pred tem registrirati. Priporočamo, da ob registraciji navedejo svoje polno ime in priimek, saj bo njihovo ime navedeno ob citiranju vira. Registrirani uporabniki imajo sledeče pravice in dolžnosti:

 • Z registracijo uporabniki najprej dobijo status navadnega uporabnika. Navadni uporabniki v orodju ne vidijo podatkov o že prepisanih osebah, temveč le tiste podatke, ki so jih sami prepisali. Posledično lahko prepisujejo podatke o osebah samo iz tistih enot, iz katerih ni prepisoval še nihče drug. Podatke, ki so jih prepisali, lahko izvozijo v XLS (Microsoft Excel), CSV in XML datotekah. Šele ko (pravilno) prepišejo podatke za 300 oseb, jim urednik popisov lahko status nadgradi v naprednega uporabnika.
 • Napredni uporabniki v orodju vidijo ne le podatke, ki so jih sami prepisovali, temveč vse podatke, ki so bili pred tem vneseni v bazo tudi s strani ostalih uporabnikov. Hkrati pridobijo pravico do korigiranja vseh že obstoječih zapisov in pravico do izvoza celotne baze podatkov.
 • Pri izvozu vseh podatkov določenega popisa prebivalstva lahko uporabnik te podatke prosto uporablja v raziskovalne namene. Pri uporabi izvoženih podatkov in njihovi nadaljnji obdelavi je uporabnik dolžan navesti naslov, izvor in vse ostale uporabnike, ki so sodelovali pri prepisovanju prvotnih podatkov. Kot slednje se navaja vse napredne uporabnike, ki so prepisali podatke za več kot 300 oseb. Sugeriran način citiranja vira je dostopen na vhodni strani popisa.
 • Osnovne izvožene podatke uporabnik ne sme predati tretjim osebam. Uporabnik lahko izvožene podatke prosto obdeluje in ureja v skladu z lastnimi raziskovalnimi potrebami. Na novo urejene podatke, v izdelavo katerih je uporabnik vložil lastno avtorsko delo, lahko uporabnik posreduje tretjim osebam.
 • Uporabnik se je pri prepisovanju podatkov iz popisa dolžan držati smernic za prepisovanje podatkov, ki so dostopni na vhodni strani popisa ali pa jih uporabnik dobi od urednika popisa. V kolikor se ne drži teh navodil, mu urednik popisa lahko blokira uporabniški račun.
 • Uporabnik praviloma prepisuje podatke natančno tako kot so bili prvotno zapisani. Normalizacijo in interpretacijo teh podatkov uporabnik opravi šele po izvozu prvotno prepisanih podatkov. Izjema so podatki, ki so bili že prvotno ustrezno klasificirani (spol, vera, družinski stan, narodnost, jezik ipd.). V teh primerih uporabnik iz spustnega menija izbere ustrezno vrednost. Če ne najde ustrezne vrednosti, ta podatek zapiše v polje mojaOpomba in o tem obvesti urednika popisa, ki lahko v spustni meni doda novo vrednost.