Navedbe virov

Uporabniki portala Zgodovina Slovenije - SIstory morajo ustrezno navajati vse vire, ki so jih pridobili na portalu. Pri navajanju virov morajo navesti stalni in unikatni identifikator digitalnega objekta (Handle System) portala SIstory.

Primeri citiranja gradiv, dostopnih na svetovnem spletu:

 • Vsebine, dostopne na svetovnem spletu, citiramo v izvorni digitalni obliki, npr.:
  • Arhiv Republike Slovenije, AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939, š. 1, Stenografske beleške privremenog Narodnog predstavništva Srba, Hrvata i Slovenaca 1919. godina, 5. redovni sestanak (22. 3. 1919, Beograd), str. 47. Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://hdl.handle.net/11686/2693, 10. 2. 2014.
  • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1947, IV, 4. 1. 1947, št. 1. Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije, čl. 8, str. 2. Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://hdl.handle.net/11686/659, 29. 9. 2010.
  • Jutro, Lakota v Indiji je vedno hujša, XI, št. 41, 18. 10. 1943, str. 1. Dostopno na: Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PFESGHF6, 10. 2. 2014.
  • Bračko, Stane: Ostani. Dom in svet, LVI, 1944, no. 2, p. 46. Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-11TFL7JR, 10.2.2014.
  • Jeraj, Mateja: Slovenke na prehodu v socializem. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2005. Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://hdl.handle.net/11686/873, 29. 9. 2010.
 • Primeri citiranja elektronskih virov:
 • Primeri citiranja video vsebin:
  1. V primeru, da povzemamo vsebino celotnega video posnetka:
   • Asta Vrečko: Diplomanti zagrebške likovne akademije v obdobju med obema vojnama – YouTube , http://www.zdl.si/2013/11/, 12.2.2014.
  2. V primeru, da citiramo točno določen časovni interval video posnetka, za veliko črko T (time/čas) navedemo čas navedka v dvomestni številki (od-do), npr.: T01:33-01:42 (če je video posnetek krajši od ene ure); T01:59:00-02:02:10: