logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)

/

6. sklic (1969-1974)

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
Priloge
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Datoteke (1)
Ime:Sejni_zapiski_1.6.-30.6.1971.pdf
Velikost:73.12MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=304) -- 2. Poročilo o delu skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in njenih delovnih teles (#page=312) -- 3. Predlog stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971 do 1976 (#page=338) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=340) ---- Poročila (#page=344) -- 4. Poročila k predlogu izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju od 1971. leta do 1976. leta (#page=350) -- 5. Predlog odloka o začasnem finančnem načrtu posebnega računa o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1971 (#page=352) ---- Obrazložitev (#page=354) ---- Poročila (#page=362) -- 6. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za investicije časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani (#page=365) ---- Obrazložitev (#page=366) ---- Poročila (#page=368) -- 7. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica-Divača (#page=370) ---- Obrazložitev (#page=371) ---- Poročila (#page=377) -- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 5-dnevnem delovnem tednu (#page=378) ---- Obrazložitev (#page=380) ---- Poročila (#page=383) -- 9. Poročilo k predlogu programa za razvoj zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=384) -- 10. Poročilo h koncepciji razvoja knjižničarstva v Sloveniji (#page=385) -- 11. Poročilo k analizi o problematiki dramskih in opernih gledališč v Sloveniji (#page=387) -- 12. Poročilo h gradivu »Športna rekreacija in turizem« (#page=388) -- 13. Predlog stališč o skrbi za slepe in slabovidne v Sloveniji (#page=389) ---- Poročilo (#page=389) -- 14. Poročilo k obravnavi poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov ter zdravstvenih delovnih organizacij v letu 1970 in o sklepanju pogodb v letu 1971 (#page=390) -- 15. Poročilo o obravnavi poročila republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o poslovanju socialnega zavarovanja v letu 1970 (#page=393) -- 16. Poročilo o obravnavi programa republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1971 in poročila o njenem delu za leto 1970 (#page=395) -- 17. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1970 (#page=396) ---- Poročila (#page=397) -- 18. Predlog zakona o pristojnosti republiških upravnih organov za izvrševanje pooblastil zveznih upravnih organov, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo amandmajev od XX do XLII k ustavi SFRJ, o pristojnosti ustavnega sodišča SR Slovenije in podaljšanju veljavnosti nekaterih zveznih predpisov (#page=399) ---- Obrazložitev (#page=400) ---- Poročilo (#page=401) -- 19. Osnutek odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji (#page=402) ---- Obrazložitev (#page=407) ---- Poročila (#page=418) -- 20. Osnutek zakona o cestah (#page=419) ---- Obrazložitev (#page=447) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=454) ---- Poročila (#page=463) -- 21. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=479) ---- Obrazložitev (#page=480) ---- Poročila (#page=480) -- 22. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=482) ---- Obrazložitev (#page=482) ---- Poročila (#page=483) -- 23. Osnutek zakona o financiranju energetskih objektov iz sredstev proizvodnih in proizvodno-prenosnih elektrogospodarskih podjetij (#page=484) ---- Obrazložitev (#page=486) ---- Poročila (#page=492) -- 24. Osnutek zakona o obveznem posojilu uporabnikov družbenih sredstev za financiranje graditve energetskih objektov (#page=497) ---- Poročila (#page=499) -- 25. Osnutek zakona o prispevku odjemalcev električne energije za financiranje energetskih objektov (#page=499) ---- Poročila (#page=500) -- 26. Predlog zakona o republiških priznavalninah (#page=502) ---- Obrazložitev (#page=504) ---- Poročila (#page=507) -- 27. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=508) ---- Poročilo (#page=511) -- 28. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa tehnične opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (#page=512) ---- Obrazložitev (#page=512) ---- Poročila (#page=514) -- 29. Predlog odloka o finančnem programu za gradnjo in nakup stanovanj za delavce organov za notranje zadeve (#page=516) ---- Obrazložitev (#page=516) ---- Poročila (#page=518) -- 30. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=520) ---- Obrazložitev (#page=521) ---- Poročila (#page=522) -- 31. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev univerzi v Ljubljani za odplačilo kreditov, uporabljenih za nakup dveh študentskih stanovanjskih stolpičev v Študentskem naselju v Ljubljani (#page=524) ---- Obrazložitev (#page=525) ---- Poročila (#page=529) -- 32. Akcijski program izvršnega sveta in republiških upravnih organov za uresničevanje nalog v zvezi z ekonomsko politiko in stabilizacijo v letu 1971 (#page=533) ---- Poročila (#page=544) -- 33. Predlog odtoka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru (#page=548) ---- Obrazložitev (#page=548) -- 34. Predlog odločbe o soglasju k imenovanju ravnatelja inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani (#page=549) ---- Obrazložitev (#page=550) -- 35. Predlog odločbe o soglasju k imenovanju direktorja inštituta za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani (#page=550) ---- Obrazložitev (#page=551) -- 36. Predlog odtoka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov SE Slovenije v skupščino izobraževalne Skupnosti SR Slovenije (#page=551) ---- Obrazložitev (#page=551) -- 37. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svetu inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (#page=552) ---- Obrazložitev (#page=552) -- 38. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svetu zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije (#page=553) ---- Obrazložitev (#page=553) -- 39. Predlog odtoka o razrešitvi in imenovanju tajnika Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju namestnika tajnika Skupščine SR Slovenije (#page=554) ---- Obrazložitev (#page=554) -- 40. Predlog odtoka o imenovanju sekretarja izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=555) ---- Obrazložitev (#page=555) -- 41. Predlog odloka o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev in namestnika republiškega sekretarja, o imenovanju republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo ter o določitvi oseb, ki bodo nadomeščale razrešene republiške sekretarje (#page=556) ---- Obrazložitev (#page=556) -- 42. Seznam govornikov (#page=558)
Metapodatki (9)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/28074
  • naslov
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • predmet
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • opis
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=304) -- 2. Poročilo o delu skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in njenih delovnih teles (#page=312) -- 3. Predlog stališč in sklepov o izgradnji in sanaciji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971 do 1976 (#page=338) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=340) ---- Poročila (#page=344) -- 4. Poročila k predlogu izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju od 1971. leta do 1976. leta (#page=350) -- 5. Predlog odloka o začasnem finančnem načrtu posebnega računa o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1971 (#page=352) ---- Obrazložitev (#page=354) ---- Poročila (#page=362) -- 6. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za investicije časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani (#page=365) ---- Obrazložitev (#page=366) ---- Poročila (#page=368) -- 7. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica-Divača (#page=370) ---- Obrazložitev (#page=371) ---- Poročila (#page=377) -- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 5-dnevnem delovnem tednu (#page=378) ---- Obrazložitev (#page=380) ---- Poročila (#page=383) -- 9. Poročilo k predlogu programa za razvoj zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=384) -- 10. Poročilo h koncepciji razvoja knjižničarstva v Sloveniji (#page=385) -- 11. Poročilo k analizi o problematiki dramskih in opernih gledališč v Sloveniji (#page=387) -- 12. Poročilo h gradivu »Športna rekreacija in turizem« (#page=388) -- 13. Predlog stališč o skrbi za slepe in slabovidne v Sloveniji (#page=389) ---- Poročilo (#page=389) -- 14. Poročilo k obravnavi poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov ter zdravstvenih delovnih organizacij v letu 1970 in o sklepanju pogodb v letu 1971 (#page=390) -- 15. Poročilo o obravnavi poročila republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o poslovanju socialnega zavarovanja v letu 1970 (#page=393) -- 16. Poročilo o obravnavi programa republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1971 in poročila o njenem delu za leto 1970 (#page=395) -- 17. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1970 (#page=396) ---- Poročila (#page=397) -- 18. Predlog zakona o pristojnosti republiških upravnih organov za izvrševanje pooblastil zveznih upravnih organov, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo amandmajev od XX do XLII k ustavi SFRJ, o pristojnosti ustavnega sodišča SR Slovenije in podaljšanju veljavnosti nekaterih zveznih predpisov (#page=399) ---- Obrazložitev (#page=400) ---- Poročilo (#page=401) -- 19. Osnutek odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji (#page=402) ---- Obrazložitev (#page=407) ---- Poročila (#page=418) -- 20. Osnutek zakona o cestah (#page=419) ---- Obrazložitev (#page=447) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=454) ---- Poročila (#page=463) -- 21. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=479) ---- Obrazložitev (#page=480) ---- Poročila (#page=480) -- 22. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=482) ---- Obrazložitev (#page=482) ---- Poročila (#page=483) -- 23. Osnutek zakona o financiranju energetskih objektov iz sredstev proizvodnih in proizvodno-prenosnih elektrogospodarskih podjetij (#page=484) ---- Obrazložitev (#page=486) ---- Poročila (#page=492) -- 24. Osnutek zakona o obveznem posojilu uporabnikov družbenih sredstev za financiranje graditve energetskih objektov (#page=497) ---- Poročila (#page=499) -- 25. Osnutek zakona o prispevku odjemalcev električne energije za financiranje energetskih objektov (#page=499) ---- Poročila (#page=500) -- 26. Predlog zakona o republiških priznavalninah (#page=502) ---- Obrazložitev (#page=504) ---- Poročila (#page=507) -- 27. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=508) ---- Poročilo (#page=511) -- 28. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa tehnične opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (#page=512) ---- Obrazložitev (#page=512) ---- Poročila (#page=514) -- 29. Predlog odloka o finančnem programu za gradnjo in nakup stanovanj za delavce organov za notranje zadeve (#page=516) ---- Obrazložitev (#page=516) ---- Poročila (#page=518) -- 30. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=520) ---- Obrazložitev (#page=521) ---- Poročila (#page=522) -- 31. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev univerzi v Ljubljani za odplačilo kreditov, uporabljenih za nakup dveh študentskih stanovanjskih stolpičev v Študentskem naselju v Ljubljani (#page=524) ---- Obrazložitev (#page=525) ---- Poročila (#page=529) -- 32. Akcijski program izvršnega sveta in republiških upravnih organov za uresničevanje nalog v zvezi z ekonomsko politiko in stabilizacijo v letu 1971 (#page=533) ---- Poročila (#page=544) -- 33. Predlog odtoka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru (#page=548) ---- Obrazložitev (#page=548) -- 34. Predlog odločbe o soglasju k imenovanju ravnatelja inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani (#page=549) ---- Obrazložitev (#page=550) -- 35. Predlog odločbe o soglasju k imenovanju direktorja inštituta za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani (#page=550) ---- Obrazložitev (#page=551) -- 36. Predlog odtoka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov SE Slovenije v skupščino izobraževalne Skupnosti SR Slovenije (#page=551) ---- Obrazložitev (#page=551) -- 37. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svetu inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (#page=552) ---- Obrazložitev (#page=552) -- 38. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svetu zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije (#page=553) ---- Obrazložitev (#page=553) -- 39. Predlog odtoka o razrešitvi in imenovanju tajnika Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju namestnika tajnika Skupščine SR Slovenije (#page=554) ---- Obrazložitev (#page=554) -- 40. Predlog odtoka o imenovanju sekretarja izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=555) ---- Obrazložitev (#page=555) -- 41. Predlog odloka o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev in namestnika republiškega sekretarja, o imenovanju republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo ter o določitvi oseb, ki bodo nadomeščale razrešene republiške sekretarje (#page=556) ---- Obrazložitev (#page=556) -- 42. Seznam govornikov (#page=558)
  • datum
   • 1972
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pokritost
   • spatial, iso3166: SI
   • spatial, freeform: Slovenia
   • temporal: 01. 01. 1972