logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles

/

Kranjski deželni zbor 1861-1918

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Kranjski deželni zbor 1861-1918
  • Provincial Assembly of Carniola 1861-1918
 • opis
  • Obravnave deželnega zbora kranjskega (Bericht über die Verhandlungen des krainischen Landtages) v Ljubljani vsebujejo objave stenografskih zapisnikov zasedanj deželnega zbora, nosilca deželne avtonomije na Kranjskem. V pristojnost deželnega zbora so spadale nekatere šolske, občinske, cerkvene in vojaške zadeve, poleg tega pa tudi zadeve deželnega pomena (kultura, javne gradnje, razne gospodarske zadeve in dobrodelni zavodi). Deželnemu zboru (in deželnemu odboru kot izvršnemu organu deželne avtonomije) je predsedoval deželni glavar (Landeshauptmann). Med leti 1861 in 1908 je kranjski deželni zbor sestavljalo 37 poslancev. 10 so jih volili veleposestniki, 8 mesta in trgi, 16 ostale občine, 2 pa trgovsko-obrtna zbornica. Poleg 36 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof. Po reformi leta 1908 je kranjski deželni zbor sestavljalo 50 poslancev. Objavljeno gradivo, ki odstira politično, kulturno in gospodarsko življenje v avstrijski ustavni dobi na Kranjskem, je kot tako posebej dragoceno za nadaljnje znanstveno proučevanje.
  • The discussions in the Carniolan Provincial Assembly (Bericht über die Verhandlungen des krainischen Landtages) in Ljubljana include the publications of the stenographic minutes of the sessions of the Provincial Assembly, representative of the Carniolan provincial autonomy. The Provincial Assembly was responsible for certain educational, municipal, ecclesiastical and military matters as well as the issues of provincial importance (culture, public construction works, various economic matters and charity institutes). The Provincial Assembly (and Provincial Committee as the executive body of the provincial autonomy) was presided over by the Provincial Governor (Landeshauptmann). Between 1861 and 1908 the Carniolan Provincial Assembly consisted of 37 members. 10 of these were elected by large estate owners, 8 by cities and towns, 16 by the other municipalities, and 2 by the Chamber of Commerce and Craft Trade. Apart from the 36 elected representatives the Ljubljana Bishop was a permanent non‑elected member of the Provincial Assembly. After the 1908 reform the Carniolan Provincial Assembly consisted of 50 members. The published materials, describing the political, cultural and economic life in the Austrian constitutional period in Carniola, are thus an especially valuable resource for further scientific exploration.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
Kranjski deželni zbor 1861-1918
1. perioda (1861-1867)