logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Slovarji

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Slovarji
  • Dictionaries
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Deutsch-slowenisches Wörterbuch
Herausgegeben auf Kosten des hochwürdigsten Hernn Fürstbischofes von Laibach Anton Alois Wolf
Theil T-Z

Avtorja: Anton Alois Wolf, Matej Cigale

Datum: 1860

Laibach : J. Blasnik

Deutsch-slowenisches Wörterbuch
Herausgegeben auf Kosten des hochwürdigsten Hernn Fürstbischofes von Laibach Anton Alois Wolf
Theil M-S

Avtorja: Anton Alois Wolf, Matej Cigale

Datum: 1860

Laibach : J. Blasnik

Deutsch-slowenisches Wörterbuch
Herausgegeben auf Kosten des hochwürdigsten Hernn Fürstbischofes von Laibach Anton Alois Wolf
Theil F-L

Avtorja: Anton Alois Wolf, Matej Cigale

Datum: 1860

Laibach : J. Blasnik

Deutsch-slowenisches Wörterbuch
Herausgegeben auf Kosten des hochwürdigsten Hernn Fürstbischofes von Laibach Anton Alois Wolf
Theil A-E

Avtorja: Anton Alois Wolf, Matej Cigale

Datum: 1860

Laibach : J. Blasnik

Esperantsko-slovenski in slovensko-esperantski slovar
Esperanto - slovena kaj sloveno - esperanta vortaro

Datum: 1928

Esperantski klub

od 1, 5 vnosov