Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)

Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem

PRIPOROČENI VIRI IN LITERATURA

VIRI IN LITERATURA


Arhivski viri


Arhiv Republike Slovenije

- AS 1272, Družbeni pravobranilec Slovenije

- AS 1994, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve

- AS 223, Vlada Republike Slovenije


Pokrajinski arhiv Maribor

- PAMB 1771022, Medobčinski svet ZKS za Podravje – Maribor 1968–1990


Monografije


 1. Aplenc, Andrej: Prodaja Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1997.
 2. Aplinc, Miran (ur.): Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem, Zbornik referatov, Šoštanj 2011.
 3. Arrighi, Giovanni: Dolgo dvajseto stoletje. Kapitalizem, denar in moč, Sophia, Ljubljana 2009.
 4. Berend, Ivan T.: From the Soviet Bloc to the European Union. The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2009.
 5. Bergant, Zvonko in Plavec, Bernardka: Slovenija v evroatlantskih povezavah, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 2008.
 6. Bešter, Janez: Prevzemi podjetij in njihovi učinki na delničarje, managerje, zaposlene, upnike in državo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1996.
 7. Bohinc, Rado (ur.): Slovenska korporacija v evropskih razmerah, Zbornik razprav, Slovenski raziskovalni inštitut za management, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 1999.
 8. Bohinc, Rado in Bratina, Borut: Upravljanje korporacij, Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2005.
 9. Bohinc, Rado in Milkovič, Nina (ur.): Privatizacija na Slovenskem 1990–1992, Zbornik, Slovenski inštitut za management Ljubljana d.d., DZS, d. d., Ljubljana 1993.
 10. Boncelj, Jože: Bankrotirana družba, Izmišljeni lastniki, SAN-PRO, Ljubljana 1999.
 11. Borak, Neven (ur.): Korporacijsko prestrukturiranje, 6. letno srečanje zveze ekonomistov Slovenije, Zveza ekonomistov Slovenije, Ljubljana 1998.
 12. Borak, Neven (ur.): Slovensko podjetje v devetdesetih, Zveza ekonomistov Slovenije, Ljubljana 2000.
 13. Borak, Neven in Lazarević, Žarko (ur.): Prevrati in slovensko gospodarstvo v 20. stoletju; 1918–1945–1991, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996.
 14. Borak, Neven in Lazervić, Žarko (ur.): Gospodarske krize in Slovenci, Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza ekonomistov Slovenije, Ljubljana 1999.
 15. Borak, Neven in Ovin, Rasto (ur.): Prehod in prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, 1. letna konferenca Znanstvene sekcije Zveze ekonomistov Slovenije, Zveza ekonomistov Slovenije, Ljubljana 1997.
 16. Borak, Neven: Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije, Znanstveno in publicistično središče, Zbirka Spekter, Ljubljana 2002.
 17. Borak, Neven: Gospodarski vzroki razpada Jugoslavije: ekonomsko-gospodarska razlaga, Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2001.
 18. Borak, Neven: Iskanje Guliverja ali kako preživeti?, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1994.
 19. Borak, Neven: Spočetje ekonomske samostojnosti, Znanstveno in publicistično središče, 1. natis, Zbirka Forum, Ljubljana, 1992.
 20. Bučar, France: Resničnost in utvara, Založba Obzorja, Maribor 1986.
 21. Bučar, France: Slovenci in prihodnost: slovenski narod po rojstvu države, Didakta, Radovljica 2009.
 22. Chomsky, Noam, Mcchesney, Robert Waterman (avtorja); Potokar, Jure, Rizman, Rudi (prevajalca): Profit pred ljudmi: neoliberalizem in globalna ureditev, Sanje, Ljubljana 2005.
 23. Čepič, Zdenko (ur.): Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2010.
 24. Čepič, Zdenko et al. (ur.): Slovenska novejša zgodovina 2, Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, Mladinska knjiga/Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2005.
 25. Eatwell, John et al., Brglez, Milan (prevod): Iz tranzicije v evropsko povezovanje, Oblikovanje prihodnosti srednje in vzhodne Evrope, Zbirka Sophia, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1996.
 26. Gorenčič, Dušan: Financiranje stanovanjske gradnje z vidika nacionalne stanovanjske varčevalne sheme in evropske izkušnje s pogodbenim varčevanjem, Magistrsko delo, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 2005.
 27. Hren, Karmen (ur.): Sloveniji za 20. rojstni dan: slovenski statistiki, Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana 2011.
 28. Judt, Tony: Povojna Evropa 1945–2005, Druga knjiga, Mladinska knjiga, Ljubljana 2007.
 29. Kovač, Bogomir et al.: Kako lastniniti slovensko podjetje, gospodarski vestnik, Ljubljana 1993.
 30. Kovač, Bogomir: Rekviem za socializem. Ekonomske reforme v socialističnih državah, DZS, Ljubljana 1990.
 31. Kovač, Stanislav: Zamolčane zgodbe slovenske tranzicije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1997.
 32. Kračun, Davorin: Economics of transition: stabilization and economic performance, Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Maribor 2000.
 33. Krašovec, Tone: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, Združenje Manager, Razum, dr. Krašovec & Co. d.n.o., Ljubljana 2001.
 34. Lampe R., John: Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 35. Lastninsko preoblikovanje slovenskih podjetij, Poročilo o delu Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana 1999.
 36. Lavrač, Vladimir: Slovenska pot do prevzema evra, Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, Ljubljana 2007.
 37. Lazarević, Žarko, Lorenčič, Aleksander (ur.): Podobe modernizacije: poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju, Zbirka Razpoznavanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2009.
 38. Lazarević, Žarko: Plasti prostora in časa. Iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2009.
 39. Lorenčič, Aleksander: Tranzicija slovenskega gospodarstva v letih 1990–2004, Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2010.
 40. Maček, Jure et al.: Metalna Maribor, Sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor, Katalogi XXV, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2006.
 41. Meier, Viktor: Zakaj je razpadla Jugoslavija, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1996, str. 26–43.
 42. Mencinger, Jože: Gospodarski sistem in politika Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1995.
 43. Myant, Martin: The Rise and Fall of Czech Capitalism. Economic Development in the Czech Republic Since 1989, Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Northampton 2003.
 44. OECD Gospodarski pregledi 1996–1997: Slovenija, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Center za sodelovanje z gospodarstvi v tranziciji, Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad za evropske zadeve, Ljubljana 1997.
 45. Oset, Željko, Berberih Slana, Aleksandra in Lazarević, Žarko (ur.): Mesto in gospodarstvo. Mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju, Inštitut za novejšo zgodovino in Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ljubljana/Maribor 2010.
 46. Perovšek, Jurij et al. (ur.): Slovenska osamosvojitev 1991. Pričevanja in analize, Simpozij Brežice, Zbornik, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Državni zbor, 2002.
 47. Pesek, Rosvita: Osamosvojitev Slovenije. »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«, Nova revija, Ljubljana 2007.
 48. Pezdir, Rado: Gradualizem – inhibitor tranzicije v Sloveniji, Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK, Ljubljana 2005.
 49. Pezdir, Rado: Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov, Časnik Finance, Ljubljana 2008.
 50. Pirjevec, Jože: Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije, Založba Lipa, Koper 1995.
 51. Poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetij, Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana 1997.
 52. Prašnikar, Janez (ur.): Poprivatizacijsko obnašanje slovenskih podjetij, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999.
 53. Prinčič, Jože in Borak, Neven: Iz reforme v reformo. Slovensko gospodarstvo 1970–1991, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2006.
 54. Prinčič, Jože: Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji, Modrijan, Ljubljana 1997.
 55. Prinčič, Jože: Tovarna vijakov Plamen Kropa: od konca druge svetovne vojne do stečaja in novega začetka (1945–1997), Vigenjc: Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, Muzeji radovljiške občine, Radovljica, leto VII, 2007.
 56. Pšeničny, Viljem et al.: Podjetništvo: Podjetnik, podjetniška priložnost, podjetniški proces, podjem. Visoka strokovna šola za podjetništvo, Gea College, Portorož 2000.
 57. Repe, Božo: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije, Modrijan, Ljubljana 2002.
 58. Repe, Božo: Slovenci v osemdesetih letih, Zbirka zgodovinskega časopisa – 23, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2001.
 59. Ribnikar, Ivan: Prehod v tržno gospodarstvo po slovensko, CISEF – Center strokovnega izpopolnjevanja in svetovalne dejavnosti Ekonomske fakultete, Ljubljana 1994.
 60. Rojec, Matija: Tuje investicije v slovenski razvoj, Zbirka Forum, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1994.
 61. Rupel, Dimitrij (ur.): Vzpon med evropske zvezde. Slovenska pot v evropsko unijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana 2004.
 62. Simoneti, Marko et al.: Spremembe v strukturi in koncentraciji lastništva ter poslovanje podjetij po razdelitveni privatizaciji v Sloveniji v razdobju 1995–99, Empirična in institucionalna analiza, CEEPN Raziskave, Ljubljana 2001.
 63. Slovenija v Evropski uniji: strategija gospodarskega razvoja Slovenije. prvi osnutek, ZMAR, Ljubljana 2000.
 64. Slovenski almanah '92–2001, Delo, Novice (od 1998 Delo d d. in Slovenske novice d. d.), Ljubljana, 1991–2000.
 65. Strategija regionalnega razvoja Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoja, Ljubljana 2001.
 66. Štiblar, Franjo: Bančništvo kot hrbtenica samostojne Slovenije, ZRC SAZU, Ljubljana 2010.
 67. Šušteršič, Janez: Politično gospodarski cikli v socialističnih državah in tranzicija, Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1999.
 68. Šušteršič, Janez: Tranzicija kot politično gospodarski cikel: (post mortem analiza), Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2003.
 69. Todorovski, Ilinka, Sovdat, Petra: Vsa življenja Igorja Bavčarja, Časnik Finance, Ljubljana 2009.
 70. Tovšak, Slavica (ur.): Tovarna avtomobilov Maribor, Sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor, 60 let – spominski zbornik, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2007.
 71. Tovšak, Slavica et al.: Hidromontaža Maribor skozi čas, Arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor, Spominski zbornik, Maribor 2009.
 72. Vodopivec, Peter: Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja, Modrijan, Ljubljana 2002.
 73. Voucher privatization in facts and figures, Centre for voucher privatization, Praha 1995.
 74. Žnidaršič Kranjc, Alenka: Investicijski skladi v Sloveniji – (ne)uspeh in za koga, Dej, Postojna 1999.
 75. Žnidaršič Kranjc, Alenka: Planirani stečaji? Značilnosti, razlogi, koristi in škoda v stečajih slovenskih podjetij, Didakta, Radovljica 1993.
 76. Žnidaršič Kranjc, Alenka: Privatizacija ali zakonita kraja. Divja privatizacija, načrtovana kraja, neznanje ali slovenska nevoščljivost?, DEJ d.o.o., Postojna 1994.
 77. Žugelj, Damjan et al.: Tvegani kapital: si upate tvegati?, Lisac & Lisac, Ljubljana 2001.


Članki in razprave (znanstveni, strokovni, časopisni)


 1. Aleksander Bajt: Gospodarski vidiki zasebljanja stanovanj. V: GG, št. 224, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana 1992, str. 25–42.
 2. Androjna, Roman: Investicijski skladi. V: Agens, št. 3, november 1993, str. 4–5.
 3. Arh, Urška: Brezposelnost, inflacija in gospodarska rast v državah v prehodu. Naše gospodarstvo, letnik 50, št. 3/4, 2004, str. 87–98.
 4. Babič, Blaž: Predvolilni gospodarski program koalicije Demos. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLVIX, št. 2, Ljubljana 2009, str. 169–188.
 5. Bajt, Aleksander: Protiustavnost uzakonjenega sistema lastninjenja. Gospodarska gibanja, št. 246, 1994/1, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana, str. 19–38.
 6. Bajt, Aleksander: Zakon o denacionalizaciji kot zanikanje zasebne lastnine. Gospodarska gibanja, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana, št. 223, 1991/12, str. 25–34.
 7. Bajt, Aleksander: Zdaj bi pa že bil čas, da se kaj stori za gospodarstvo! Naši razgledi, let. 40, št. 17, 13. 9. 1991, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana, str. 478–479.
 8. Berdnik, Mojca: Prihaja leto koncentracije. Gospodarski vestnik, št. 50, 1998, str. 11–12.
 9. Brščič, Bernard: Tovarišijski kapitalizem je utemeljen na klientelizmu, kriminalu in korupciji. Finance, št. 115/2759, 17. 06. 2008, str. 10–11.
 10. BS lahko naredi več: Intervju z dr. Janezom Šušteršičem: UMAR. Gospodarski vestnik, leto 50, št. 28, 12. 07. 2001, str. 14–15.
 11. Cirman, Andreja: Lastna nepremičnina – najpogostejša naložba v Sloveniji. V: Moje Finance, letnik 2, št. 2, 2002, str. 4–8.
 12. Čeh, Silva: »Dobimo mi, da ne bi dobili drugi«. Intervju z Markom Simonetijem. Delo (Sobotna priloga), leto 35, št. 122, 29. 05. 1993, str. 27.
 13. Čeh, Silva: Intervju z Markom Simonetijem. V: Agens, št. 3, november 1993, str. 2–3.
 14. Čeh, Silva: Intervju z Metodom Dragonjo. V: Agens, št. 6, februar 1994, str. 2–3.
 15. Čeh, Silva: Intervju z Miro Puc. V: Agens, št. 35, junij 1996, str. 2–4.
 16. Damijan, Jože: Slovenska privatizacijska burka. Gospodarski vestnik, št. 51, leto XLI, 24. 12. 1992, str. 14–15.
 17. Dernovšek, Igor: Nova slovenska realnost. Gospodarski vestnik, leto 51, št. 21, 27.  05. 2002, str. 22–23.
 18. Drenovec, Franček: Kaj se je zgodilo z zgodbo o uspehu? Družboslovne razprave, letnik 21, št. 48, april 2005, str. 13–25.
 19. Gregurek, Miroslav: Stupanj i učinci privatizacije u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, leto 52, št. 1–2, str. 155–188.
 20. Hanžek, Matjaž, Gregorčič, Marta (ur.): Poročilo o človekovem razvoju – Slovenija 2000–2001, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana 2003.
 21. Horvat, Uroš: Razvoj prebivalstva v mestu Maribor v obdobju med letoma 1981 – 2002. Revija za geografijo, let. 1, št. 1, 2006, str. 41–62.
 22. Intervju z dr. Jožetom Mencingerjem, Mladina, št. 46, 10. 11. 2006, str. 36–40.
 23. Ivan Ribnikar: Drugi (in tretji) steber pokojninskega sistema in trg kapitala. Bančni vestnik, let. 47, št. 5, maj 1998, str. 49–51.
 24. Jakomin L., Alenka: Intervju z Draškom Veselinovičem. V: Agens, št. 15, oktober 1994, str. 2–3.
 25. Jakomin L., Alenka: Intervju z Dušanom Mramorjem. V: Agens, št. 8, april 1994, str. 2–3.
 26. Jakomin L., Alenka: Intervju z Richardom J. Waltersom. V: Agens, št. 33, april 1996, str. 2–5.
 27. Jakomin, L. Alenka: Intervju z Antonom Ropom. V: Agens, št. 2, oktober 1993, str. 2–3.
 28. Jakomin, L. Alenka: Intervju z Dušanom Trisko. V: Agens, št. 4, december 1993, str. 2–3.
 29. Javornik, Jana, Korošec, Valerija (ur.): Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002/2003. Človekov razvoj in zdravje. UMAR, 09. 05. 2003,Ljubljana, str. 12–32.
 30. Kanjuo-Mrčela Aleksandra: Lastništvo zaposlenih – mednarodne izkušnje. V: Industrijska demokracija, let. 1, št. 2, 1997, str. 26–27.
 31. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra: Lastništvo zaposlenih na prelomu tisočletja. Industrijska demokracija, let. 6, št. 10, 2002, str. 21–24.
 32. Kocjan, Vida: Tranzicijski botri tajkunov. Demokracija, št. 22, leto XIII, 20. 05. 2008, str. 24–27.
 33. Koražija, Nataša: Pravična bi bila deprivatizacija! Intervju z Boštjanom Penkom. Gospodarski vestnik, leto 52, št. 14, 07.–13. 04. 2003, str. 30–33
 34. Korže, Uroš: Zlata pravila za uspešno prestrukturiranje. V: Agens, št. 35, junij 1996, str. 7.
 35. Kovač, Bogomir: Kot na začetku devetdesetih. Delo (Sobotna priloga), 14. 12. 2002, str. 8.
 36. Kovač, Bogomir: Obsojeni na uspeh?, Mladina, št. 26, 24. 06. 2006, str. 34.
 37. Kovač, Matej: Roparski baroni. Finance, št. 105/2749, 03. 06. 2008, str. 12.
 38. Kovač, Stanislav: Cvikl odhaja, Slovenija raja. Finance, št. 50, 15. 03. 2010, str. 11.
 39. Kovač, Stanislav: Divja privatizacija. Finance, št. 106/2750, 04.06.2008, str. 16.
 40. Kovač, Stanislav: Jože Mencinger je oče slovenske tajkunizacije. Finance, št. 85, 06. 05. 2009, str. 12.
 41. Kračun, Davorin: Tranzicija, stabilizacija i ekonomski rast: iskustvo Slovenije. Ekonomski pregled, god. 56, br. 3/4, 2005, str. 145–162.
 42. Križanič, France, Oplotnik, Žan: Ekonometrična ocena vpliva zaključka procesa lastninskega preoblikovanja podjetij na investiranje in dinamiko prilivov tujega kapitala v Slovenijo. Gospodarska gibanja, št. 309, 1999/10, str. 25–35.
 43. Križanič, France: O zastoju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Gospodarska gibanja, št. 225, 1992/2, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana, str. 23–41.
 44. Krnc, Janez: Revizije predhodnega lastninjenja. Dostopno na: http://www.ius-software.si (18. 01. 2010) in v: GV, št. 20, 22. 05. 1997, str. 71–74.
 45. Lazarević, Žarko: Prostor, gospodarstvo, in razmerja. Jugoslovanski ekonomski prostor in razmerja. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLIX, št. 1, str. 279–292.
 46. Lazarević, Žarko: Sočasnost slovenskega gospodarskega razvoja. Zgodovinski časopis, št. 3/4, 2007, str. 393–410.
 47. Lorber, Lučka: Gospodarska tranzicija Slovenije v procesu globalizacije. Geografski zbornik, letnik 39, 1999, str. 133–166.
 48. Lorber, Lučka: Strukturne spremembe mariborskega gospodarstva po letu 1991. Revija za geografijo, let. 1, št. 1, 2006, str. 63–78.
 49. Lorenčič, Aleksander: Gospodarska kriminaliteta: »Temna stran kulturnega in tehnološkega razvoja človeštva«. Zgodovina za vse, leto XVI, št. 1, 2009, str. 130–141.
 50. Lorenčič, Aleksander: Gospodarstvo v ptujski občini v osemdesetih. Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 78/43, št. 1, 2007, str. 68–77.
 51. Lorenčič, Aleksander: Lastniška struktura v podjetjih in participacija delavcev v njej po osamosvojitvi Slovenije. Svobodna misel, letnik 18, št. 21; Priloga: letnik 1, št. 21, 13. 11. 2009, str. 10–12.
 52. Lorenčič, Aleksander: Makroekonomski kazalci Slovenije v času tranzicije: od recesije in stabilizacije preko okrevanja do vstopa v Evropsko unijo. Časopis za zgodovino in narodopisje, leto 80, št. 2–3, 2009, str. 179–199.
 53. Lorenčič, Aleksander: Pretvorba družbene lastnine v privatno – osrednji problem slovenske gospodarske tranzicije. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLVIX, št. 2, Ljubljana 2009, str. 189–206.
 54. Lorenčič, Aleksander: Privatizacija: ozbiljan problem u slovenačkoj ekonomskoj tranziciji. Megatrend revija, vol. 6, br. 1, 2009, str. 1–16.
 55. Lorenčič, Aleksander: Process ekonomičeskogo preobrazovanija v Sloveniji v pervoj polovine 1990–h gg. Istoričeskij vestnik Universitetov Ljubljany i Permi, št. 2, 2008, str. 114–122.
 56. Lorenčič, Aleksander: Prva leta gospodarske tranzicije v Sloveniji. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLVIII, št. 2, 2008, str. 149–164.
 57. Lorenčič, Aleksander: Stečaji in usoda večjih podjetij na Ptujskem v tranzicijskem obdobju. Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 78/43, št. 2–3, 2007, str. 180–190.
 58. Lorenčič, Aleksander: Strukturni premiki na področju slovenskega podjetništva v času »prve recesije«. Zgodovina za vse, leto XVI, št. 2, 2009, str. 133–143.
 59. Lorenčič, Aleksander: Težki desetletji za mariborsko gospodarstvo, večer, Sobotna priloga, št. 191,  20. 8. 2011, str. 8–9.
 60. Lorenčič, Aleksander: Vpliv politike na gospodarstvo v ptujski občini od leta 1980 do leta 1995. Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLVII, št. 2, 2007, str. 175–186.
 61. Lorenčič, Aleksander: 20 let kapitalizma v Sloveniji, Večer, Sobotna priloga, št. 134, 11. 6. 2011, str. 10–11.
 62. Matos, Urša: Žrtve tranzicije. Novi Stanovanjski zakon bo še poslabšal položaj najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, Tednik Mladina, št. 11, 17. 03. 2003, str. 30–31.
 63. Mekina, Borut: V četrtem krogu pekla. Cerkvene finance so zaradi špekulativnih naložb tik pred zlomom. V: Mladina, št. 31, 02. 04. 1010, str. 21–23.
 64. Mencinger, Jože: Deset let pozneje. Tranzicija – uspeh, polom ali nekaj vmes?. V: GG, št. 317, 2000/6, Ekonomski inštitut pravne fakultete, str. 25–42.
 65. Mencinger, Jože: Leto, v katerem smo krenili na vzhod. Delo (Sobotna priloga), 28. 12. 2002, str. 8–9.
 66. Mencinger, Jože: Makroekonomske dileme Republike Slovenije. Gospodarska gibanja, št. 217, 1991, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana, str. 25–35.
 67. Mencinger, Jože: Plesala je eno polletje. Gospodarski vestnik, št. 50, leto XLI, 17. 12. 1992, str. 4–5.
 68. Mencinger, Jože: Privatization in Slovenia. Slovenian law review, vol. 3, no.1/2, december 2006, str. 65–81.
 69. Mencinger, Jože: Rojstvo in otroštvo tolarja. Slovenska ekonomska revija, št. 1–2, 1993, str. 24–47.
 70. Mencinger, Jože: Slovensko gospodarstvo med centralizmom in neodvisnostjo. Nova revija, letnik IX, št. 95, marec 1990, str. 490–495.
 71. Mencinger, Jože: Tajkunizacija in nacionalni interes. Mladina, št. 21, 23.05.2008, str. 26–27.
 72. Mencinger, Jože: Tajkunstvo po slovensko. Delo, Sobotna priloga, letnik LI, št. 99, 30. 04. 2009, str. 8–9.
 73. Mencinger, Jože: Začasnost samostojnosti? Nova Revija, št. 134/135, junij/julij 1993, str. 303–312.
 74. Možina, Jože: »Politika postane manj pomembna«. Pogovor z Janezom Drnovškom. Revija Ampak, letnik 4, št. 4, april 2003, str. 26–30.
 75. Mrkaić, Mićo: Je BS žrtev ali tihi kolaborant? Gospodarski vestnik, leto 51, št. 21, 27. 05.–2. 06. 2002, str. 17.
 76. Murn, Ana, Kmet, Rostja (ur.): Poročilo o razvoju 2003, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana 2003, str. 74.
 77. Neffat, Branka: Privatizacija po stavnovanjskem zakonu – ugotavljanje vrednosti stanovanja. Dostopno na: http://www.iusinfo.si/ (23. 03. 2010).
 78. Novković, Goran: Intervju z Andrejo Böhm. Agens, št. 64, november 1998, str. 2–5.
 79. Oblak, Bogdan: Lasten denar in fiskalna politika sta temelj ekonomske suverenosti. Nova revija, letnik IX, št. 95, marec 1990, str. 504–512.
 80. Ovin, Rasto: Komentar k privatizacijskim razpravam o privatizaciji. Bilten EDP, Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo, leto 14, št. 4, 1992, str. 17–25.
 81. Petrov, Sabina: Intervju z Alenko Kovač Arh. Agens, št. 41, december 1996, str. 2–4.
 82. Petrov, Sabina: Intervju z Binetom Kordežem. Agens, št. 27, oktober 1995, str. 2–4.
 83. Petrov, Sabina: Intervju z dr. Janezom Drnovškom. Agens, št. 18, januar 1995, str. 2–3.
 84. Petrov, Sabina: Intervju z Vladom Dimovskim. Agens, št. 22, maj 1995, str. 2–3.
 85. Petrovčič, Vida: Intervju z Brunom Koreličem. Agens, št. 16, december 1994, str. 2–3.
 86. Petrovčič, Vida: Intervju z Giuliom Bonazzijem. Agens, št. 24/25, julij/avgust 1995, str. 2–4.
 87. Petrovčič, Vida: Intervju z Jankom Deželakom. Agens, št. 21, april 1995, str. 2–4.
 88. Pinterič, Jan: Prosim, naj me kdo podkupi. Gospodarski vestnik, leto 51, št. 21, 27. 05. 2002, str. 18–21.
 89. Pirc, Vanja: Hitra rešitev s specialnimi efekti, Mladina, št. 10, 2008, str. 26–27.
 90. Popit, Ilija: Prof. Aleksander Bajt o slovenski gospodarski politiki (2). Napačna pot privatizacije. Delo, let. 33, št. 207, 04. 09. 1991, str. 2.
 91. Popovič, Anica: »Sporno lastninjenje«. Dostopno na: http://www.ius-software.si (18. 01. 2010) in v : Pravna praksa, št. 259, 15. 10. 1992, str. 29.
 92. Popovič, Anica: Lastninjenje pred koncem – o oškodovanjih pa še novi postopki. Dostopno na: http://www.ius-software.si (18. 01. 2010) in v: Pravna praksa, št. 6, 02. 04. 1998, str. 1–2.
 93. Popovič, Anica: Primer oškodovanja družbene lastnine oziroma divje privatizacije. Dostopno na: http://www.ius-software.si (18. 01. 2010) in v: Podjetje in delo, št. 7, 09. 11. 1992, str. 756–760.
 94. Popovič, Anica: Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Dostopno na: http://www.ius-software.si (18. 01. 2010) in v: Podjetje in delo, št. 2, 10. 05. 1993, str. 85.
 95. Praprotnik, Rok: Počutiš se, kot da bi iz vrtca prišel na fakulteto: Boštjan Penko o omejenih zmožnostih tožilcev, Intervju. Delo, leto 47, št. 13, 17. 01. 2005, str. 2.
 96. Repovž, Mija: Intervju s prof. Jožetom Mencingerjem. Agens, št. 42, januar 1997, str. 2–7.
 97. Repovž, Mija: Intervju z Urošem Koržetom. Agens, št. 7, marec 1994, str. 2–3.
 98. Ribnikar Ivan: Družbena lastnina in narobe poskusi njene odprave: od leta 1989 do dandanes. Teorija in praksa, let. 29, št. 9–10, 1992, str. 877–890.
 99. Ribnikar, Ivan: Odprava družbene lastnine podjetij, privatizacija …. Bančni vestnik, letnik 47, št. 1/2, jan.–feb. 1998, str. 60–62.
 100. Ribnikar, Ivan: Pot od družbene lastnine k lastnini gospodarskih podjetij. Journal for Institutional Innovation Development and Transition, Urad za makroekonomske analize in razvoj, št. 1, 1997.
 101. Roglič, Meta: Janša: Do leta 2005 je bila korupcija del sistema. Dnevnik, št. 128, leto LVIII, 04. 06. 2008, str. 1–2.
 102. Rop, Anton: Privatizacija, gospodarski kriminal in gospodarski razvoj. Podjetje in delo, let. 22, št. 7, 1996, str. 1179–1187.
 103. Simoneti, Marko, Rojec, Matija, Rems, Marko: Koncentracija lastništva v podjetjih  ob privatizaciji. Ekonomsko ogledalo, let. 7, št. 6, UMAR, 2001, str. 8.
 104. Simoneti, Marko, Rojec, Matija, Rems, Marko: Koncentracija lastništva v podjetjih leta 1999. Ekonomsko ogledalo, let. 7, št. 7, UMAR, 2001, str. 7.
 105. Simoneti, Marko, Rojec, Matija, Rems, Marko: Lastniška struktura podjetij ob privatizaciji. Ekonomsko ogledalo, let. 7, št. 5, UMAR, 2001, str. 11.
 106. Slavec, Andreja: Razvoj industrije v Mariboru s posebnim poudarkom na razvojnih dejavnikih, S.l., s.n., 1989, str. 54–64.
 107. Smolnikar, Marjeta: Naj verjame, kdor hoče. Gorenjski glas, leto 57, št. 18, 05.

03. 2004, str. 8.

 1. Strniša, Maja: Slovenci o lastninjenju. Agens, št. 15, oktober 1994, str. 14.
 2. Šimac, Igor: MPP – Mariborski projekt prestrukturiranja. V: Agens, št. 43, februar 1997, str. 11–12.
 3. Štiblar, Franjo: Prispevek ekonomske politike k poslabšanju rezultatov v 1997 zahteva njen aktivnejši in bolj koordiniran pristop v bodoče. GG, št. 292, 1998/3, str. 23–40.
 4. Štiblar, Franjo: Razvoj trgov Ex-Jugoslavije. GG, št. 267, 1995/12, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana, str. 23–43.
 5. Štiblar, Franjo: Strategija Slovenije v ekonomskih odnosih s tujino. Gospodarska gibanja, št. 242, 1993/9, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Ljubljana, str. 21–35.
 6. Štoka Debevec, Meta: Plačna politika od leta 1990 dalje ter razlogi zanjo. Slovenska ekonomska revija, let. 48, št. 1/2, 1997/2, str. 166–184.
 7. Šurla, Silvester: Podzemlje z blagoslovom. Mag, letnik 9, št. 7, 12. 02. 2003, str. 28–31.
 8. Tajnikar, Maks: Preobrazba velikih podjetij še ni končana. Gospodarski vestnik, leto 48, št. 49, 09. 12. 1999, str. 20–22.
 9. Tekavc, Janez: Tujci in privatizacija stanovanj. Dostopno na: http://www.iusinfo.si/, (23. 03. 2010).  
 10. Toplak, Simona: Intervju z Jožetom Jaklinom. Agens, št. 55, februar 1998, str. 2–4.
 11. Vizovišek, Slavko: Gradualizem odhaja? Večer, 30. 05. 2005, str. 2.
 12. Vodušek, Branko: Intervju s Tonetom Simoničem. Agens, št. 20, marec1995, str. 2–3.
 13. Vodušek, Branko: Letna konferenca. Agens, št. 17, december 1994, str. 8–9.
 14. Vodušek, Branko: Privatizacija na Madžarskem. Agens, št. 20, marec 1995, str. 7.
 15. Zidarič, Bojan: Prvi – vendar na slepem tiru. Dnevnik, leto 43, št. 33, 04. 02. 1993, str. 16.
 16. Žakelj, Luka: Podjetniška aktivnost in podjetniško okolje v Sloveniji. UMAR, Delovni zvezek, št. 4, 2006, str. 11.
 17. Žakelj, Luka: Razvoj malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in Evropski uniji. UMAR, Delovni zvezek, št. 6, 2004, str. 7–12.
 18. Žnidaršič Kranjc, Alenka: Kraja po slovensko. Finance, 20. 03. 1996, str. 2.

Ostale publikacije in viri


 1. Agens: časopis za privatizacijo, prestrukturiranje in razvoj, Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in Sklad Republike za razvoj, Ljubljana, 1993–2000.
 2. Banka Slovenije:
 1. Bilteni javnih financ, Ministrstvo za finance.
 2. Center za mednarodno sodelovanje in razvoj.
 3. EBRD – European Bank for Reconstruction and Development (http://www.ebrd.com); Letna poročila (Transition reports) in druge študije in analize za države Srednje in Vzhodne Evrope.
 4. Eurostat – Evropski statistični urad (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
 5. Evropsko združenje borz (www.fese.be).
 6. Informacija o gospodarskih gibanjih v Mestni občini Maribor, MO Maribor, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 31. 01. 2005.
 7. Informacija o gospodarskih gibanjih v Mestni občini Maribor, MO Maribor, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 10. 11. 2005.
 8. Informacija o mariborskem gospodarstvu za leto 1999 in 2000, MO Maribor, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 2001. IUS-INFO: Pravni informacijski sistem (http://www.ius-software.si/).
 9. Maribor v številkah (1991–1994), Izvršni svet skupščine občine Maribor, Oddelek za gospodarstvo.
 10. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (http://www.oecd.org).
 11. Poročevalec DZ RS.
 12. Poročevalec Skupščine Republike Slovenije.
 13. Poročila o uresničevanju Zakona o denacionalizaciji, Ministrstvo za pravosodje.
 14. Statistične informacije (1991–1995), Občina Maribor, Zavod za planiranje in urbanistično načrtovanje (nato oddelek za gospodarstvo).
 15. Statistični letopisi ONZ (od leta 1994 MNZ).
 16. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si).
 17. Urad za makroekonomske analize in razvoj – UMAR (do leta 1994 Zavod za makroekonomske analize in razvoj – ZMAR; Novejše publikacije so dostopne na: http://www.umar.gov.si):
 1. Zadnje poročilo o delu Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja na dan 31. 07. 2004 (http://www.arlpp.gov.si/aktualno.htm), 27. 02. 2008, Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja.
 2. Zavod Republike Slovenije za družbeno planiranje (Ocene gospodarskega stanja – pomladanska in jesenska poročila).
 3. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (https://www.ess.gov.si/).
 4. Združenje lastnikov razlaščenega premoženja Slovenije (http://www.zlrp-zdruzenje.si/new14.html).


Dr. Aleksander LorenčičIzdelal:Proselit.net

© 2011 - 2023 Inštitut za novejšo zgodovino· Na prvo stran · Na vrh strani ·