Zgodovinski časopis, 1952-1953

Kosov zbornik

Jezik: slovenski / nemški / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1952
Založnik(i): Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogo Grafenauer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Bogo Grafenauer: Znanstveno delo Milka Kosa
 • Viktor Korošec: Nekaj pravnozgodovinskih pripomb k doslej objavljenim pismom mesta Mari: (Archives royales de Mari, I-IV)
 • France Stare: Nekaj železnodobnih predmetov iz Ljubljane
 • Josip Klemenc: Teodozijev pohod proti Maximusu iz Siscije do Poetovija
 • Jože Kastelic: Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici
 • Gregor Čremošnik: Podlaga trditev o slovanskem poreklu cesarja Justinijana
 • Georgije Ostrogorski: Konstantin Porfirogenit o Konstantinu Pogonatu
 • Ivan Grafenauer: Slovenska pripovedka o ujetem divjem možu
 • Fran Ramovš: Iz slovenske toponomastike
 • France Grivec: Prepir o Metodovih ječah
 • Bogo Grafenauer: Vprašanje konca Kocljeve vlade v Spodnji Panoniji
 • Josip Korošec: Antropomorfna predstava na dnu slovanskega lončka iz 9. stoletja
 • Vasilij Melik: Vprašanje bitke pri Ljubljani v dobi madžarskih napadov
 • Fran Zwitter: K predzgodovini mest in meščanstva na starokarantanskih tleh
 • Leo Santifaller: Über die Titel in den Adressen der Papsturkunden von den Anfängen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts
 • Ljubo Karaman: Još o kralju Slavcu
 • Ljudmil Hauptmann: Razvoj družabnih razmer v Radovljiškem kotu do krize petnajstega stoletja
 • Jaroslav Šidak: Bosna i zapadni dualisti u prvoj polovici XIII. stoljeća
 • Emilijan Cevc: Nova umetnostnozgodovinska odkritja v Ptuju
 • Heinrich Felix Schmid: Dalmatinische Stadtbücher
 • Pavle Blaznik: Doneski k historični topografiji ljubljanske okolice
 • Mihajlo Dinić: O vitezu Palmanu
 • Vladimir Mošin: Povelje cara Dušana i Jovana Paleologa Pantelejmonovom manastiru
 • Sergij Vilfan: Zgodovina neposrednih davkov in arestnega postopka v srednjeveški Ljubljani : (Ob Henrikovem privilegiju iz leta 1320)
 • Aleksander Jeločnik: Dve najdbi srednjeveških novcev
 • Ferdo Gestrin: Gospodarska in socialna struktura gornjegrajske posesti po urbarju leta 1426
 • Ilija Sindik: Verige, tesnac u Boki Kotorskoj
 • Ivan Božič: Ludovik Kozjakar u Dubrovniku
 • Marija Verbič: Idrijski delavec v 16. stoletju
 • Jurjo Tadić: O društvenoj strukturi Dalmacije i Dubrovnika u vreme renesanse
 • Josip Žontar: Kranjski sodni red za deželska sodišča iz leta 1535
 • Mirko Rupel: Namestitev Felicijana Trubarja v Ljubljani
 • Grga Novak: Hereza Agostina Capogrossa, »protestanta«, Splićanina
 • Viktor Novak: Učešće dubrovačke flote u španskoj Nepobedivoj armadi
 • Ludovik Modest Golia: Dobrepolje, Razvoj cestnega omrežja na Kranjskem in Primorskem v 16. in 17. stoletju
 • Franjo Baš: Iz zgodovine hiše v Kropi, (Prispevek za podobo delavskih stanovanjskih razmer v zgodnji kapitalistični dobi)
 • Ignacij Voje: Kajžarstvo v logaškem gospostvu
 • Jože Šorn: Začetki suknarne kranjskih deželnih stanov, (Odlomek iz našega zgodnjega kapitalizma)
 • Janko Polec: Uvedba občin na Kranjskem l.1849/1850
 • Metod Mikuž: Ali je narodnoosvobodilna borba preprečila priključitev Štajerske in Gorenjske k nemškemu rajhu
 • France Škerl: Nacistične deportacije Slovencev v letu 1941
 • Melita Pivec Stele: Obnova čitalnice Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani
 • France Stele: Umetnostna zgodovina — zgodovinska stroka
 • Rudolf Bičanić: Ekonomska povijest medju ekonomskim i historijskim naukama