Donations Requested: The Imperial, National, and Transnational Identities of The Ban Jelačić Association for Disabled Veterans and their Families in Vienna and Zagreb

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Ključne besede: identitete, identities
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gašparič (moderator)
Zbirka: Imperial, National, Non-National (Panel 2)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37964
  • dcterms:title
   • Donations Requested: The Imperial, National, and Transnational Identities of The Ban Jelačić Association for Disabled Veterans and their Families in Vienna and Zagreb
  • dcterms:alternative
   • Prošnje za donacije: imperialne, nacionalne in transnacionalne identitete Društva bana Jelačića za invalidne veterane in njihove družine na Dunaju in v Zagrebu
  • dcterms:creator
   • Tamara Scheer
   • John Paul Newman
  • dcterms:subject
   • identitete
   • identities
  • dcterms:description
   • In the heat of the revolutions and war that rocked the monarchy in 1848- 1849, Josip Jelačić, Ban (governor) of Civil Croatia, loyal to the dynasty in Vienna and concerned about the impact of Magyar rebellion on the monarchy’s South Slavs, mobilized a military force from throughout the South Slav lands in defence of the monarchy. The political and military dimensions of Jelačič’s governorship and his military campaign have been well covered in Croat and Austrian historiography, but much less well-known is the parallel mobilization of civil society initiated by Jelačić. Prompted into action by the high casualties sustained by his troops in initial contact with the rebels, he called for financial and philanthropic support for wounded soldiers and their families. To this end, an association for disabled veterans and their families was established with branches in Vienna, and Zagreb. The Association transformed into the Ban Jelačić Trust at the beginning of the 1850s, becoming one of the most important philanthropic organisations in the monarchy’s South Slav lands up until the end of the First World War. Our paper analyses the Ban Jelačić Trust in its formative period from 1848-1851, using sources from the association’s two branches in Vienna and Zagreb. It offers three arguments based on these sources: 1) that dynastic loyalty in nineteenth century could transcend religious, regional, or national affiliations and coalesce around a charismatic military figure (Jelačić), thus undermining the stereotype of 1848-1849 as a ‘springtime of nations’ which pitted progressive liberal and national forces against the absolutist old order, 2) that Habsburg ‘peripheries’ such as Zagreb could, in times of crisis, look directly to the imperial ‘centre’ (Vienna) as the first point of loyalty, and 3) that spontaneous civil and military mobilization in support of Vienna was not merely ephemeral, but remained a factor of social and cultural life for the remainder of the nineteenth century
   • V vročici revolucij in vojn, ki so pretresle monarhijo v letih 1848/49, je ban Civilne Hrvaške Josip Jelačić, iz lojalnosti do dinastije in Dunaja in iz skrbi, kakšne bodo posledice madžarskega upora za južne Slovane, za ubranitev monarhije mobiliziral vojaško silo v južnoslovanskih pokrajinah. Politično in vojaško dimenzijo Jelačićevega vodenja in njegove vojaške kampanje so dobro pokrili hrvaški in avstrijski zgodovinarji, manj pa je znana njegova sočasna mobilizacija civilne družbe. Zaradi velikih žrtev v prvih spopadih z uporniki, je Jelačić pozval k finančni in človekoljubni pomoči ranjenim vojakom in njihovim družinam. Tako je bilo ustanovljeno društvo za invalidne veterane in njihove družine s podružnicama na Dunaju in v Zagrebu. V začetku petdesetih let 19. stoletja se je društvo preoblikovalo v Zakladu Jelačića bana za nemoćne vojnike i njihove obitelji, ki je postala ena od najpomembnejših človekoljubnih organizacij med Južnimi Slovani v monarhiji vse do konca prve svetovne vojne. Na osnovi virov dunajske in zagrebške sekcije društva bo naš prispevek analiziral začetno obdobje delovanja društva med leti 1848 in 1850. Izhajajoč iz omenjenih virov bo prispevek zagovarjal tri teze: 1) da je lojalnost dinastiji v 19. stoletju lahko presegala versko, regionalno ali nacionalno pripadnost in se združevala okoli karizmatične vojaške osebnosti (Jelačić), kar spodkopava stereotip o letih 1848/49 kot »pomladi narodov«, ki je združila napredne liberalne in nacionalistične sile zoper absolutistični stari red; 2) da so habsburške »periferije«, kot denimo Zagreb, lahko v času krize svojo lojalnost v prvi vrsti izražale monarhičnemu središču na Dunaju in 3) da spontana civilna in vojaška mobilizacija in posledična podpora Dunaju ni bila kratkotrajne narave, ampak je ostala pomemben del družbenega in kulturnega življenja vse do konca 19. stoletja.
  • dcterms:publisher
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Imperial, National, Non-National (Panel 2)
  • dcterms:contributor
   • Jure Gašparič (moderator)
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37964
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf