Pismo, pisava, pisar

Prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300

Avtor(ji): Kos, Dušan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Zbirka: Gradivo in razprave; 14
Identifier: COBISS.SI-ID 48503808


 • Podroben opis
  Monografija je posvečena razvoju, strukturi in izvorom samostojnih privatnih listin, ki so nastajale na ozemlju modeme Kranjske od leta 1136 do leta 1300. Raziskava temelji na podlagi 405 listin do leta 1324, ohranjenih v originalih, prepisih ali regestah, ki se nahajajo v slovenskih, avstrijskih, nemških in italijanskih arhivih ter so povečini že publicirane. 41 listin iz časa med letoma 1302 in 1324 je odbranih zaradi primerjav. Natančneje so raziskane listine, ki so jih izstavile fizične in pravne osebe s sedežem na Kranjskem, listine tujih izstaviteljev pa so vzete v omej enem številu za primerjavo : listine oglejskih patriarhov, koroških vojvod, goriških grofov, vetrinjskega in gornjegrajskega samostana, briksenških in freisinških škofov. Prvi dve poglavji v monografiji sta posvečeni značaju in vsebini listin ter vplivu pravnega in političnega dogajanja, oz. nekaterim prostorskim in časovnim danostim pri odvijanju pravnih dejanj in nastajanju listin. Osrednji del monografije je analiza zunanjih in notranjih značilnosti (formul) ter diktata. Zaključni del je posvečen zgodovini in značilnostim pisarn in pisarjev na Kranjskem.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/35973
  • dcterms:title
   • Pismo, pisava, pisar
   • Prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300
  • dcterms:creator
   • Dušan Kos
  • dcterms:subject
   • diplomatika
   • listine
   • srednji vek
   • Kranjska
   • diplomatics
   • documents
   • Carniola
   • Middle Ages
  • dcterms:abstract
   • Monografija je posvečena razvoju, strukturi in izvorom samostojnih privatnih listin, ki so nastajale na ozemlju modeme Kranjske od leta 1136 do leta 1300. Raziskava temelji na podlagi 405 listin do leta 1324, ohranjenih v originalih, prepisih ali regestah, ki se nahajajo v slovenskih, avstrijskih, nemških in italijanskih arhivih ter so povečini že publicirane. 41 listin iz časa med letoma 1302 in 1324 je odbranih zaradi primerjav. Natančneje so raziskane listine, ki so jih izstavile fizične in pravne osebe s sedežem na Kranjskem, listine tujih izstaviteljev pa so vzete v omej enem številu za primerjavo : listine oglejskih patriarhov, koroških vojvod, goriških grofov, vetrinjskega in gornjegrajskega samostana, briksenških in freisinških škofov. Prvi dve poglavji v monografiji sta posvečeni značaju in vsebini listin ter vplivu pravnega in političnega dogajanja, oz. nekaterim prostorskim in časovnim danostim pri odvijanju pravnih dejanj in nastajanju listin. Osrednji del monografije je analiza zunanjih in notranjih značilnosti (formul) ter diktata. Zaključni del je posvečen zgodovini in značilnostim pisarn in pisarjev na Kranjskem.
   • The monograph is dedicated to the development, structure and origins of the private documents originating from the territory of the medieval Carniola from the year 1136 to 1300. The basis of the research are 405 documents (1136-1324), preserved in original, in later transcription or regestum, kept in Slovenian, Austrian, German and Italian archives and are mainly already published. Researched in detail are documents issued by natural and juridical subjects with their seat in Carniola; documents of foreign issuers are considered in a limited number for comparison, e.g. the documents of the patriarchs of Aquileia, the Carinthian dukes, the Counts of Gorizia and Tyrol, the monastery of Viktring, the Brixen and Freising bishops. The first two chapters deal with the character and contents of the documents, with the influence of the juridical and political events, territorial and time facts within the development of legal action and the formation of the documents. The core part of the monograph is an analysis of the external and internal characteristics of the documents (formulas) and their order (dictation). The concluding part deals with the history of the chancery and writers in Carniola till 1300.
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Gradivo in razprave; 14
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 48503808
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf