Zbirko patentov, odlokov, predpisov, norm, navodil, okrožnic ipd. Karla VI., Marije Terezije in Jožefa II. hrani Centralna pravosodna knjižnica v treh zvezkih. V prvem in drugem zvezku so listine Karla VI. in Marije Terezije, medtem ko so v zadnjem zvezku listine Marije Terezije in Jožefa II.

Večina dokumentov je tiskanih in pisanih v tiskani gotici, manjši del pa so rokopisi v pisani gotici. Po vsebini so dokumenti precej raznovrstni. Listine prvih dveh zvezkov vsebujejo razne določbe v zvezi z (vojnim ) davkom, vojsko, dalje strankami v postopku, precej je listin v zvezi s tobakom in soljo (ter tihotapljenjem), s kovanci (zlatniki in srebrniki), prav tako pa tudi z raznimi ekscesi (dueli, pretepi itd.). Listine se dotikajo še duševne oskrbe, ureditve (plovnih) poti, mitnin kakor tudi (tranzitne) trgovine. Listine, ki jih je izdal Jožef II., so (poleg nekaterih že naštetih zadev) urejale še podložniške razmere (pritožbe, lastnina, tlaka), zadeve v zvezi s tolerančnim patentom, z zakonsko zvezo, s pošto, z živalmi ipd.

Listine v zbirki se delno navezujejo na Kranjsko in notranjeavstrijske dežele, ostale pa so bolj splošne in so bile v veljavi za širše cesarstvo.

  • I. Carl VI. – Maria Theresia
    I. Charles VI. - Maria Theresa
  • II. Carl VI. – Maria Theresia
    II. Charles VI. - Maria Theresa
  • III. Maria Theresia – Josef II.
    III. Maria Theresa - Josepf II.
Št. zadetkov: 3