Obravnave deželnega zbora kranjskega (Bericht über die Verhandlungen des krainischen Landtages) v Ljubljani vsebujejo objave stenografskih zapisnikov zasedanj deželnega zbora, nosilca deželne avtonomije na Kranjskem. V pristojnost deželnega zbora so spadale nekatere šolske, občinske, cerkvene in vojaške zadeve, poleg tega pa tudi zadeve deželnega pomena (kultura, javne gradnje, razne gospodarske zadeve in dobrodelni zavodi). Deželnemu zboru (in deželnemu odboru kot izvršnemu organu deželne avtonomije) je predsedoval deželni glavar (Landeshauptmann). Med leti 1861 in 1908 je kranjski deželni zbor sestavljalo 37 poslancev. 10 so jih volili veleposestniki, 8 mesta in trgi, 16 ostale občine, 2 pa trgovsko-obrtna zbornica. Poleg 36 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof. Po reformi leta 1908 je kranjski deželni zbor sestavljalo 50 poslancev. Objavljeno gradivo, ki odstira politično, kulturno in gospodarsko življenje v avstrijski ustavni dobi na Kranjskem, je kot tako posebej dragoceno za nadaljnje znanstveno proučevanje.