Šolski list predstavlja podobo posameznih slovenskih krajev in tamkajšnjih šol v 30. in 40. letih 20. stoletja, ki so v času nastanka vira sodile v jugoslovanski del Slovenije (Dravska banovina). Šolski list je obrazec št. 58/1928 Statističnega odseka ministrstva prosvete v obliki velike pole (35 x 49,5 cm) s štirimi stranmi pokončnega formata, z besedilom razpredelnic in vprašanj tega formularja v srbohrvaščini v cirilici (str. 1-2) in latinici (str. 3-4). Obrazci so praviloma izpolnjeni v slovenščini, dodane pa so priloge (načrti, skice, zemljevidi). Prva stran predstavlja širši geografski položaj šole in različne podatke o krajih šolskega okoliša. Druga stran je posvečena strnjenemu pregledu zgodovini šole, jeziku pouka, šolski zgradbi in vrtu. Tretjo stran sestavljata prostora za dve skici šolske stavbe v merilu 1:100 ter šolskega dvorišča, igrišča itd. v merilu 1:500. Zadnja, četrta stran, je do polovice izpolnjena s skico šolskega okoliša. Temu sledi prostor za »imena znamenitih ljudi, ki so se učili v tej šoli«, nato pa še spisek vseh šol v šolskem okolišu. Na koncu sta še datum (najbolj pogosto leta 1929). V šolski lisi so dopisovali podatke še v prvih letih po drugi svetovni vojni.

Krajša predstavitev tega vira je dostopna v reviji ARHIVI: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije ISSN: 0351-2835.- 13, št. 1/2 (1990), str. 107-108 pod naslovom:Šolski list - statistični vir o šolah na področju Dravske banovine v Slovenskem šolskem muzeju

Za hitrejšo in lažjo navigacijo po krajih, kjer so se šole nahajale, je izdelan zemljevid s povezavami na šolske liste.