Besedilni korpus programov slovenskih političnih strank, organizacij in društev od leta 1890 do druge svetovne vojne.

Besedilni korpus nastaja v okviru dejavnosti Raziskovalne infrastrukture Slovenskega zgodovinopisja (SIstory in DARIAH-SI) in je dosegljiv tudi na GitHub.

Prepisana so bila besedila političnih programov, resolucij, statutov, peticij, oklicov, pozivov, zakonskih predlogov, mnenj in stališč pomembnih politikov ter podobnih besedil, ki vsebujejo politično-programska besedila političnih strank, organizacij in društev. Kot nepomembna niso bila prepisana dela besedil, ki nimajo politično-programske vsebine. 

Korpus je kodiran v XML po priporočilih za zapis besedil TEI P5 (Text Encoding Initiative). Označena je glavna struktura besedila in imenske entitete (osebe, kraji, datumi). Deli XML dokumentov, ki so v glavne XML dokumente vključeni s pomočjo mehanizma XInclude, so dosegljivi samo na GitHub.

Dokumente je v okviru izvajanja IP INZ zbral in za objavo pripravil dr. Jurij Perovšek. Dokumente so uredili sodelavci IP INZ (dr. Andrej Pančur, dr. Mojca Šorn in Neja Blaj Hribar).