• Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
    Redovan saziv za 1936. i 1937. godinu
    Knjiga II
    Od XVI. do XXVII. redovnog sastanka
    Od 6. jula do 19. oktobra 1937. godine
    Leto: 1937
Št. zadetkov: 1