Slovenske in zvezne turistične konference 1945-1949

Avtor(ji): Glažar, Natalija
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Značilnost povojnega obdobja na turističnem področju je bilo organiziranje zveznih turističnih konferenc ter republiških regionalnih turističnih konferenc - takrat je bila to verjetno nujnost v razvoju turistične dejavnosti. Poudarek prvega turističnega obdobja 1946-1950 je vsekakor bil delavsko-množični turizem, ki seje skladal s socialistično politiko "delovnega človeka, potrebnega odmora". Šele veliko pozneje (v 60. in 70. letih) so se v slovenskem in jugoslovanskem prostoru porajale ideje o turizmu kot o gospodarski panogi, ki ima lahko pomemben delež v narodnem dohodku. Zvezne turistične konference so bile organizirane vedno v Beogradu v letih 1946, 1947 in 1949. Gre namreč za tri redne zvezne konference (1946, 1947, 1949) ter eno izredno konferenco (1947). Prva zvezna turistična konferenca je potekala od 15. do 20. 11. 1946, posebna konferenca od 13. do 15. 3. 1947, druga konferenca od 9. do 11. 12. 1947 in tretja od 31. 1. do 2. 2. 1949 (za leto 1948). Velikokrat dokumenti in podatki v fondu Komiteja za turizem in gostinstvo Vlade LRS niso ohranjeni v celoti, pač pa le fragmentarno. Regionalne konference v slovenskem merilu so prvič potekale v letu 1947, od 16. do 27. 10. 1947, in sicer v Ljubljani, Postojni, Novem mestu, Mariboru in Celju. Sledile so regionalne turistične konference od 16. 11. do 3. 12. 1948 v Ljubljani, Mariboru, Celju, Radenski Slatini, Novem mestu in Postojni. Za naslednje obdobje 1949-1950 v fondu Komiteja za turizem in gostinstvo Vlade LRS ni poročil o morebitnem poteku regionalnih konferenc. Posebno poročila o regionalnih konferencah dajejo tudi veliko statističnih podatkov o stanju turističnih objektov na Slovenskem primerjalno s položajem pred vojno, prav tako o letnem zaslužku turističnega sektorja. Čeprav centralistično, so lahko snovalci turizma vzpostavili in dopolnjevali sistem, ki je služil takratnim potrebam turizma na državno-administrativni in tudi na regionalno-lokalni ravni. Vsekakor pa so bili to temelji, ki so omogočili poznejši hitrejši razvoj domačega in tujega turizma v slovenskem in jugoslovanskem prostoru.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9935
  • dcterms:title
   • Slovenske in zvezne turistične konference 1945-1949
  • dcterms:alternative
   • Slovene and Yugoslav Conferences on Tourism 1945-1949
  • dcterms:creator
   • Natalija Glažar
  • dcterms:subject
   • turizem
   • turistične konference
   • Jugoslavija
   • Slovenija
   • 1945-1949
   • tourism
   • Slovenija
   • Jugoslavija
   • conferences
   • 1945-1949
  • dcterms:abstract
   • One main characteristics of the field of tourism in the post-war period was the organising of conferences on tourism on the Yugoslav federal level and on the level of the republics or regions. At the time, they were probably a necessity in the development of tourism. The first period of tourism from 1946 to 1950 was characterised by working-class mass tourism, which was entirely in keeping with the socialist policy of "a working man is entitled to a break". The first ideas of tourism as an economical branch which could play an important part in the production of public revenues appeared in Slovenia and Yugoslavia much later (in the 1960s and 1970s). Federal conferences on tourism were always organised in Belgrade in the years 1946, 1947 and 1949. There were three regular federal conferences (1946, 1947, 1949) and one extraordianry conference (1947). The first Federal Conference on Tourism was held from the 15th to 20th November, 1946, while the extraordinary conference took place from the 13th to 15th March, 1947; the second conference from the 9th to 11th December, 1947, and the third conference from the 31st January to 2nd February, 1949 (it was held for the year 1948). Very often the documents and data in the fond of the Committee for Tourism and Catering of the Government of the People's Republic of Slovenia are not completely preserved but are fragmented. The regional conferences in Slovenia were first held in 1947; i.e. from the 16th to 27th October 1947 in Ljubljana, Postojna, Novo Mesto, Maribor and Celje. In 1948, these were followed by regional conferences on tourism held in Ljubljana, Maribor, Celje, Radenska Slatina, Novo Mesto and Postojna from 16th November to 3rd December, 1948. The fond of the Committee for Tourism and Catering of the Government of the People's Republic of Slovenia does not keep any reports on the regional conferences for the following period, from 1949 to 1950. Special reports from regional conferences also offer a lot of statistical data on the state of tourism facilities (i.e. accommodation) in Slovenia in comparison to the pre-war period, and on the annual income of the tourism sector. Although this was carried out in a very centralistic way, the conferences nonetheless provided the managers of the tourism industry with the means to establish and supplement a system which served the needs of tourism at the time on the national-administrative level as well as the regional and local level. The author concludes that one can safely state that the Conferences on Tourism were the foundations which later enabled a more rapid development of domestic and foreign tourism in Slovenia and Yugoslavia.

   • Značilnost povojnega obdobja na turističnem področju je bilo organiziranje zveznih turističnih konferenc ter republiških regionalnih turističnih konferenc - takrat je bila to verjetno nujnost v razvoju turistične dejavnosti. Poudarek prvega turističnega obdobja 1946-1950 je vsekakor bil delavsko-množični turizem, ki seje skladal s socialistično politiko "delovnega človeka, potrebnega odmora". Šele veliko pozneje (v 60. in 70. letih) so se v slovenskem in jugoslovanskem prostoru porajale ideje o turizmu kot o gospodarski panogi, ki ima lahko pomemben delež v narodnem dohodku. Zvezne turistične konference so bile organizirane vedno v Beogradu v letih 1946, 1947 in 1949. Gre namreč za tri redne zvezne konference (1946, 1947, 1949) ter eno izredno konferenco (1947). Prva zvezna turistična konferenca je potekala od 15. do 20. 11. 1946, posebna konferenca od 13. do 15. 3. 1947, druga konferenca od 9. do 11. 12. 1947 in tretja od 31. 1. do 2. 2. 1949 (za leto 1948). Velikokrat dokumenti in podatki v fondu Komiteja za turizem in gostinstvo Vlade LRS niso ohranjeni v celoti, pač pa le fragmentarno. Regionalne konference v slovenskem merilu so prvič potekale v letu 1947, od 16. do 27. 10. 1947, in sicer v Ljubljani, Postojni, Novem mestu, Mariboru in Celju. Sledile so regionalne turistične konference od 16. 11. do 3. 12. 1948 v Ljubljani, Mariboru, Celju, Radenski Slatini, Novem mestu in Postojni. Za naslednje obdobje 1949-1950 v fondu Komiteja za turizem in gostinstvo Vlade LRS ni poročil o morebitnem poteku regionalnih konferenc. Posebno poročila o regionalnih konferencah dajejo tudi veliko statističnih podatkov o stanju turističnih objektov na Slovenskem primerjalno s položajem pred vojno, prav tako o letnem zaslužku turističnega sektorja. Čeprav centralistično, so lahko snovalci turizma vzpostavili in dopolnjevali sistem, ki je služil takratnim potrebam turizma na državno-administrativni in tudi na regionalno-lokalni ravni. Vsekakor pa so bili to temelji, ki so omogočili poznejši hitrejši razvoj domačega in tujega turizma v slovenskem in jugoslovanskem prostoru.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:706
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf