Arhivsko gradivo o koroškem plebiscitu v slovenskih arhivih

Avtor(ji): Radulovič, Branko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V uvodu je predstavljena problematika plebiscita po literaturi, predvsem slovenski. V nadaljevanju predstavitev povojne uprave na območju takratne Slovenije, ki je prišla v sklop na novo nastale jugoslovanske države, s posebnim poudarkom na organizaciji uprave na zasedenih območjih južne Koroške do leta 1920. Glavni poudarek v pričujočem prispevku pa je namenjen predstavitvi arhivskega gradiva o koroškem plebiscitu, ki ga hranijo predvsem slovenski arhivi in druge institucije s področja varovanja kulturne dediščine. Omenil bi predvsem fond Narodnega sveta za Koroško s sedežem v Velikovcu, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije in v katerem je ohranjeno najpomembnejše gradivo za raziskovanje problematike plebiscita leta 1920 na Koroškem. Poleg tega je pomemben fond Okrajnega glavarstva v Borovljah, shranjen v Arhivu Republike Slovenije, nekaj gradiva o plebiscitu je ohranjenega tudi v fondih uprave takratne Deželne vlade za Slovenijo, v osebnih in rodbinskih fondih ter v zbirki plakatov, letakov in koledarjev. Poudaril bi plebiscitno gradivo, ki ga hrani Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, poleg Arhiva Republike Slovenije edina institucija, ki hrani omembe vredno količino gradiva o plebiscitu v Sloveniji. Tudi v drugih slovenskih arhivih hranijo nekaj drobcev gradiva o koroškem plebiscitu, poudarek je predvsem na plakatih in letakih.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9927
  • dcterms:title
   • Arhivsko gradivo o koroškem plebiscitu v slovenskih arhivih
  • dcterms:alternative
   • Records on the Carinthian Plebiscite in Slovene Archives
  • dcterms:creator
   • Branko Radulovič
  • dcterms:subject
   • koroški plebiscit
   • arhivi
   • arhivsko gradivo
   • Slovenian archives
   • archival materials
   • plebiscite
  • dcterms:abstract
   • In the intruduction, the author presents the question of the plebiscite as it was depicted in professional works - the main emphasis being placed on those written in Slovene. He goes on with the presentation of the postwar administration on the territory of Slovenia in this period, which was incorporated in the newly established Yugoslav state. In greater detail, the author also presents the administrative organisation on the occupied territories of southern Carinthia up to the year 1920. In his article, the author focuses particularly on the presentation of the records on the Carinthian plebiscite kept mostly in Slovene archives and other institutions concerned with the protection of cultural heritage. Among these records, the most important is the fond of the National Council for Carinthia which had its seat in Velikovec, kept in the Archives of the Republic of Slovenia. This fond contains the most important documents for the study of the 1920 plebiscite in Carinthia. The fond of the District Board in Borovlje, kept in the Archives of the Republic of Slovenia, is also important, while a number of other documents on the plebiscite are additionally preserved in the administrative fonds of the former Provincial Government for Slovenia, in personal and family fonds, as well as in a collection of posters, leaflets and calendars. The records on the plebiscite kept by the Institute for National Issues in Ljubljana are particularly important, as the Institute is the only institution in Slovenia, apart from the Archives of the Republic of Slovenia, which keeps a larger number of records on this topic. Some fragments of records on the Carinthian plebiscite - mostly posters and leaflets, are also kept in other Slovene archives.

   • V uvodu je predstavljena problematika plebiscita po literaturi, predvsem slovenski. V nadaljevanju predstavitev povojne uprave na območju takratne Slovenije, ki je prišla v sklop na novo nastale jugoslovanske države, s posebnim poudarkom na organizaciji uprave na zasedenih območjih južne Koroške do leta 1920. Glavni poudarek v pričujočem prispevku pa je namenjen predstavitvi arhivskega gradiva o koroškem plebiscitu, ki ga hranijo predvsem slovenski arhivi in druge institucije s področja varovanja kulturne dediščine. Omenil bi predvsem fond Narodnega sveta za Koroško s sedežem v Velikovcu, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije in v katerem je ohranjeno najpomembnejše gradivo za raziskovanje problematike plebiscita leta 1920 na Koroškem. Poleg tega je pomemben fond Okrajnega glavarstva v Borovljah, shranjen v Arhivu Republike Slovenije, nekaj gradiva o plebiscitu je ohranjenega tudi v fondih uprave takratne Deželne vlade za Slovenijo, v osebnih in rodbinskih fondih ter v zbirki plakatov, letakov in koledarjev. Poudaril bi plebiscitno gradivo, ki ga hrani Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, poleg Arhiva Republike Slovenije edina institucija, ki hrani omembe vredno količino gradiva o plebiscitu v Sloveniji. Tudi v drugih slovenskih arhivih hranijo nekaj drobcev gradiva o koroškem plebiscitu, poudarek je predvsem na plakatih in letakih.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:706
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf