Delovanje in dediščina sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji

Avtor(ji): Melik, Jelka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  V sodni sistem sistem so bila z ustavo leta 1974 uvedena samoupravna sodišča kot družbeni organi. Nova sodišča naj bi delovala predvsem kot sodišča združenega dela, arbitraže, razsodišča ali poravnalni sveti. Delovanje prvih, sodišč združenega dela, sta uredila zvezni in republiški zakon, oba sprejeta v letu 1974. Slovenski zakon je v Sloveniji predvidel dve vrsti sodišč združenega dela: splošna in posebna. Splošna sodišča združenega dela so bila ustanovljena z zakonom samim, za posebna sodišča združenega delapaje dajal zakon možnost, dajih ustanovijo samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti. Tako sta Skupščina skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Socialistični Republiki Sloveniji in Skupščina skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji sprejeli Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. Sodišče, katerega naloga je bila zagotovitev sodnega varstva v sporih o samoupravnih pravicah in obveznostih, je začelo svojo pot 1. 1. 1978 in jo končalo 13. 5. 1994. Njegovo dediščino moramo ohraniti.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9635
  • dcterms:title
   • Delovanje in dediščina sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji
  • dcterms:creator
   • Jelka Melik
  • dcterms:subject
   • sodišča
   • samoupravna sodišča
   • sodišča združenega dela
   • skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
   • skupnost starostnega zavarovanja kmetov
   • courts
   • self-managing courts
   • courts of associated labour
   • Pension and Disability Insurance Institute
   • Old-Age Insurance Institutefor Farmers
  • dcterms:abstract
   • With the constitution adopted in 1974, self-managing courts were introduced to the judicial system as community bodies. They were to act mainly as courts of associated labour, courts of arbitration, arbitral tribunals or conciliation councils. The functions of the courts of associated labour were regulated by the federal and state act, both adopted in 1974. The state act provided for two types of courts in Slovenia: general and specific. General courts of associated labour were established with the act itself. As regards specific courts of associated labour, the act created a possibility for them to be formed by the self-managing communities of interests within the field of social activities. Thus the General Assembly of the Pension and Disability Insurance Institute of the Socialist Republic of Slovenia and the General Assembly of the Old-Age Insurance Institute for Farmers of SR Slovenia adopted an Act on establishment, organisation andfield of work of the court of associated labourfor the pension and disability insurances and the old-age insurance for farmers in SR Slovenia. The court, whose task was to ensure judicial protection in conflicts about the self-managing rights and obligations, came into being on 1st January 1978 and ceased to exist on 13th May 1994. Its heritage has to be preserved.
   • V sodni sistem sistem so bila z ustavo leta 1974 uvedena samoupravna sodišča kot družbeni organi. Nova sodišča naj bi delovala predvsem kot sodišča združenega dela, arbitraže, razsodišča ali poravnalni sveti. Delovanje prvih, sodišč združenega dela, sta uredila zvezni in republiški zakon, oba sprejeta v letu 1974. Slovenski zakon je v Sloveniji predvidel dve vrsti sodišč združenega dela: splošna in posebna. Splošna sodišča združenega dela so bila ustanovljena z zakonom samim, za posebna sodišča združenega delapaje dajal zakon možnost, dajih ustanovijo samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti. Tako sta Skupščina skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Socialistični Republiki Sloveniji in Skupščina skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji sprejeli Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. Sodišče, katerega naloga je bila zagotovitev sodnega varstva v sporih o samoupravnih pravicah in obveznostih, je začelo svojo pot 1. 1. 1978 in jo končalo 13. 5. 1994. Njegovo dediščino moramo ohraniti.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:712
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf