Organi za postopek o prekrških kot ustvarjalci arhivskega gradiva

Avtor(ji): Melik, Jelka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Z zakonom o prekrških iz leta 2003 je bilo določeno, da z dnem, ko začnejo z delom prekrškovni organi in sodišča po tem zakonu, prenehajo z delom sodniki za prekrške in Senat za prekrške Republike Slovenije. Prekrškovni organi so, po novem zakonu, upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških; sodišča pa so sodišča za prekrške prve in druge stopnje. Za odločanje o prekrških so po novem v Republiki Sloveniji pristojna okrajna sodišča kot sodišča za prekrške prve stopnje in višja sodišča kot sodišča za prekrške druge stopnje in jih bodo sodili sodniki teh sodišč. Arhive dosedanjih sodnikov za prekrške prevzamejo okrajna sodišča, arhive Senata za prekrške Republike Slovenije pa višja sodišča. 1. januar 2005 predstavlja v organizaciji in delovanju organov za postopek o prekrških globoko ločnico, ki se bo odrazila tudi pri določanju arhivskega gradiva. Zaradi pravilne valorizacije je potrebno poznati nastanek, razvoj in organizacijo organov o kateri teče beseda.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9510
  • dcterms:title
   • Organi za postopek o prekrških kot ustvarjalci arhivskega gradiva
  • dcterms:creator
   • Jelka Melik
  • dcterms:subject
   • prekrški
   • organi za postopek o prekrških
   • valorizacija
   • offences
   • bodies in charge ofoffence procedures
   • evaluation
  • dcterms:abstract
   • The General Offences Act from 2003 stipulates that on the day of its entry into force, when misdemeanour bodies and courts start operating, misdemeanour judges and Senate of the Republic of Slovenia for misdemeanours stop working. According to the new Act, the misdemeanour organs are administrative and other national bodies and bearers of public authorities, which exercise control over the enactment of laws and regulations determining the offences, and bodies of selfadministrative local communities, which are authorised with special decrees to decide on offences; the courts are divided into first and second degree courts for offences. The power to pass verdicts on the offences in the Republic of Slovenia has newly been given to local courts as first-degree courts for offences and higher courts as second-degree courts for offences. The cases will be tried by judges from these courts. The archives of the present misdemeanour judges will be taken over by local courts, and those of the Senate of the Republic of Slovenia for misdemeanours will be passed on to higher courts. 1st January 2005 is an important milestone in the organisation and operation of bodies in charge of offence procedures, and this will show in the processing of archival materials. For a proper evaluation it is necessary to know how the discussed bodies were established, how they developed and how they are organised.
   • Z zakonom o prekrških iz leta 2003 je bilo določeno, da z dnem, ko začnejo z delom prekrškovni organi in sodišča po tem zakonu, prenehajo z delom sodniki za prekrške in Senat za prekrške Republike Slovenije. Prekrškovni organi so, po novem zakonu, upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških; sodišča pa so sodišča za prekrške prve in druge stopnje. Za odločanje o prekrških so po novem v Republiki Sloveniji pristojna okrajna sodišča kot sodišča za prekrške prve stopnje in višja sodišča kot sodišča za prekrške druge stopnje in jih bodo sodili sodniki teh sodišč. Arhive dosedanjih sodnikov za prekrške prevzamejo okrajna sodišča, arhive Senata za prekrške Republike Slovenije pa višja sodišča. 1. januar 2005 predstavlja v organizaciji in delovanju organov za postopek o prekrških globoko ločnico, ki se bo odrazila tudi pri določanju arhivskega gradiva. Zaradi pravilne valorizacije je potrebno poznati nastanek, razvoj in organizacijo organov o kateri teče beseda.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:714
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf