Arhivsko društvo Slovenije in Zveza (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije - slovenska in jugoslovanska arhivistika v drugi Jugoslaviji (s poudarkom na obdobju med VIII. in X. zveznim arhivskim kongresom 1976-1984)

Avtor(ji): Kološa, Vladimir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Arhivska dejavnost v Sloveniji je bila od druge svetovne vojne do razpada Jugoslavije povezana z arhivsko dejavnostjo v drugih jugoslovanskih republikah in avtonomnih pokrajinah, Arhivsko društvo Slovenije pa je bilo vse od svoje ustanovitve kolektivni član Zveze (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije. Po propadu prizadevanj za upravno centralistično vodenje arhivske službe v petdesetih in šestdesetih letih je bila od leta 1971 Zveza (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije povsem samostojna strokovna organizacija, ki je prek republiških in pokrajinskih društev usmerjala in koordinirala arhivsko dejavnost posameznih republik in pokrajin. Delovala je po demokratičnih načelih dogovarjanja in usklajevanja. Uspešna je bila v založniški dejavnosti ter pri okvirnem poenotenju republiških arhivskih zakonodaj in reševanju strokovnih vprašanj. Predstavljala je tudi jugoslovansko arhivsko službo v mednarodnih okvirih. Delo je opravljala ob pomoči svojih organov (konferenca, predsedstvo), strokovnih komisij, redakcij in delovnih teles, praviloma sestavljenih iz predstavnikov vseh republiških in pokrajinskih društev - članov zveze društev. Organiziralaje kongrese in strokovna posvetovanja. Slovenski arhivisti so prek svojega društva delovali v vseh organizacijskih oblikah zveze in prispevalipomemben delež k reševanju skupnih vprašanj. Za popestritev navaja avtor tudi nekaj anekdot o svojih kolegih v predsedstvu zveze in "neuradnih" dogodkih na VIII. in IX. zveznem kongresu.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9443
  • dcterms:title
   • Arhivsko društvo Slovenije in Zveza (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije - slovenska in jugoslovanska arhivistika v drugi Jugoslaviji (s poudarkom na obdobju med VIII. in X. zveznim arhivskim kongresom 1976-1984)
  • dcterms:creator
   • Vladimir Kološa
  • dcterms:subject
   • Zveza (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije
   • arhivska dejavnost v Jugoslaviji
   • Arhivsko društvo Slovenije
   • spomini
   • Association (of societies) of Yugoslav archivists
   • archival activities in Yugoslavia
   • Archival Association of Slovenia
   • memoirs
  • dcterms:abstract
   • From World War II to the disintegration of Yugoslavia, archival activities in Slovenia were connected with archival activities in other Yugoslav republics and autonomous provinces; from its establishment, the Archival Association of Slovenia was a member of the Association (of societies) of Yugoslav archivists. When the attempts to ensure centralised management of archival services failed in the 1950's and 1960's, the Association (of societies) of Yugoslav archivists became a completely independent professional organisation, which directed and coordinated the archival activities of the individual republics and provinces through regional and provincial societies. It functioned on the basis of democratic principles of agreement and harmonisation. It was successful in publishing and in framework unification of the republics' archives legislation and in solving professional problems. It also represented the Yugoslav archives service in the international sphere. The work was done through its bodies (conference, presidency), expert commissions, editing and working bodies, consisting mainly of representatives of the republic and provincial societies — members of the Association ofsocieties. It organised congresses and expert consultations. Slovene archivists worked through their society in all organisational forms of the Association and made a great contribution to solving common problems. As a matter of interest, the author includes some anecdotes about his colleagues in the presidency of the Association and unofficial events at the VIII. and IX. federal congresses.
   • Arhivska dejavnost v Sloveniji je bila od druge svetovne vojne do razpada Jugoslavije povezana z arhivsko dejavnostjo v drugih jugoslovanskih republikah in avtonomnih pokrajinah, Arhivsko društvo Slovenije pa je bilo vse od svoje ustanovitve kolektivni član Zveze (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije. Po propadu prizadevanj za upravno centralistično vodenje arhivske službe v petdesetih in šestdesetih letih je bila od leta 1971 Zveza (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije povsem samostojna strokovna organizacija, ki je prek republiških in pokrajinskih društev usmerjala in koordinirala arhivsko dejavnost posameznih republik in pokrajin. Delovala je po demokratičnih načelih dogovarjanja in usklajevanja. Uspešna je bila v založniški dejavnosti ter pri okvirnem poenotenju republiških arhivskih zakonodaj in reševanju strokovnih vprašanj. Predstavljala je tudi jugoslovansko arhivsko službo v mednarodnih okvirih. Delo je opravljala ob pomoči svojih organov (konferenca, predsedstvo), strokovnih komisij, redakcij in delovnih teles, praviloma sestavljenih iz predstavnikov vseh republiških in pokrajinskih društev - članov zveze društev. Organiziralaje kongrese in strokovna posvetovanja. Slovenski arhivisti so prek svojega društva delovali v vseh organizacijskih oblikah zveze in prispevalipomemben delež k reševanju skupnih vprašanj. Za popestritev navaja avtor tudi nekaj anekdot o svojih kolegih v predsedstvu zveze in "neuradnih" dogodkih na VIII. in IX. zveznem kongresu.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:713
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf