Zbrana dela Primoža Trubarja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Založnik(i): Pedagoški inštitut, http://hdl.handle.net/11686/9067


 • Podroben opis

  Zbrana dela Primoža Trubarja so veliki nacionalni izdajateljski projekt, čigar namen je»zaokrožiti dosedanja znanstvena prizadevanja za osvetlitev dela prvega slovenskegapisatelja«, kot je cilj edicije artikuliral Igor Grdina, predvsem pa z objavo vsehspisov našega reformatorja, in sicer v podobi kar najmanj interpretativneznanstvenokritične edicije, narediti Trubarjeva dela v prvi vrsti dostopna sodobnemubralcu in tako spodbuditi raziskovanje omenjenega obdobja v okviru različnih strok.

  Knjižna zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja je doslej izhajala kot reprezentativniuredniški, oblikovalski, tiskarski in knjigoveški izdelek. Izdajanje poteka od leta2002. Odtlej je izšlo 5 tiskanih knjig kritične edicije, kjer so posegi v tekst inkomentarji skrajno pretehtani ter koliko moči omejeni, sinoptična izdaja pa poskuša tudiz likovno podobo knjižnega stavka reprezentirati izvirni izgled Trubarjevih tiskov.

  Slovenski bralci so tako dobili predse: vse Trubarjeve katekizme (I. in II. knjigaZbranih del; ur. Fanika Krajnc-Vrečko, 2002, 2003); Artikule, Cerkovno ordningo inkoledar (III. knjiga; ur. Jonatan Vinkler, 2005); vse pesmarice očeta slovenske knjige,tudi Ene duhovne peisni iz 1563, kjer je Trubar na naslovnem listu sicer naveden kotavtor, pa to, kot je znano, zagotovo ni bil (IV. knjiga, ur. Jonatan Vinkler, 2006); teredini reformatorjev prevod katere starozaveznih bibličnih knjig – Ta celi psalterDavidov (V. knjiga, ur. Jonatan Vinkler, 2009). Skupaj je tako izšlo 2567 straniznanstvenokritične edicije.

  Septembra 2009 je izšla peta knjiga Zbranih del Primoža Trubarja, in sicer kot zadnjatiskana izdaja, s katero je Založba Darila Rokus, ki je bila dotlej izdajatelj Zbranihdel Primoža Trubarja, svoj angažma pri projektu končala. Prvi prenos k drugemuizdajatelju ni dal nikakršnih pozitivnih rezultatov ter ni omogočil nadaljevanjaizhajanja. Zbrana dela Primoža Trubarja so nato kot povsem znanstveni in nekomercialni,za bralca pa prostodostopni in brezplačni izdajateljski projekt našla mesto medznanstvenimi izdajami Pedagoškega inštituta.

  Zbrana dela Primoža Trubarja bodo odslej izhajala (zaenkrat) zgolj kot digitalna izdaja,ki pa bo odprtokodna in prostodostopna ter bo pripravljena tako, da bo brez dodatnihstroškov na strani priprave v prihodnosti omogočala tudi morebitni natis. To pomeni, dabodo bralci dobili integralno besedilo izdaj Zbranih del Primoža Trubarja, ki bodo izšlena Pedagoškem inštitutu (od 6. knjige naprej), preko spleta (v obliki elektronske knjige– flipbook – in/ali slike diska izdaje na zgoščenki in/ali pdf datoteke, primerne zabranje v bralnikih el. knjig., npr. v programu iBook za iPad) in v javnih knjižnicah.Izdaje bodo na voljo zastonj, iz vseh pa bo mogoče tiskati posamezne strani ali celesekvence izdaje, tekst in likovno opremo pa bo mogoče tudi kopirati ter izvažati.

  Izhodiščni cilj Zbranih del Primoža Trubarja je bil, da se izhajanje dovrši že vjubilejnem letu 2008. Ta cilj se je kljub resnim prizadevanjem glavnega urednika, red.prof. ddr. Igorja Grdine in sodelavcev (dr. Fanika Krajnc-Vrečko, doc. dr. JonatanVinkler, Matjaž Vipotnik, ing. Primož Orešnik) izmuznil predvsem zaradi negotovosti, kije zadnja leta (2007–2009) spremljala projekt oz. njegov prenos od enega založnika kdrugemu, deloma pa tudi zaradi obsežnosti gradiva ter zaradi kompleksnosti tekstovnegapostopka pri pripravi edicij, kjer je (bilo) treba v pretežni meri opraviti pionirskoraziskovalno in ekdotično delo. Da bi se tempo izdajanja v naslednjih letih okrepil – vobdobju 2010–2012 so načrtovane po ena izdaja za vsako leto –, se bo spremenil tudiredosled izhajanja posameznih knjig Zbranih del Primoža Trubarja. Namesto dosedanjesekvence od prve do zadnje knjige Zbranih del bodo posamezne knjige zbirke odslejizhajale glede na stanje pripravljenosti: tako bo pričujoči VI. knjigi v naslednjem letu(2011) sledila XI. (»nemški spisi« Primoža Trubarja), tej pa v letu 2012 VIII. knjiga(Ena dolga predguvor; En regišter, ena kratka postila, 1557).

  Večjih vsebinskih in strukturnih sprememb zbirke ne bo: členitev vsebine (edicija,aparat, študija) in ekdotična izvedba posameznih knjig Zbranih del Primoža Trubarja sebosta tudi poslej ravnali po metodologiji in načelih, ki jih je zbirki ob pripravi I.knjige Zbranih del vtisnil ddr. Igor Grdina, po oblikovalski plati pa se bo izdajanekoliko spremenila, kajti odslej bo za likovno podobo Zbranih del Primoža Trubarjaskrbel ing. Primož Orešnik. Likovna reprezentacija izvirnega Trubarjevega tiska iz 16.stoletja bo tudi poslej ostala prepoznavni znak Zbranih del Primoža Trubarja, zaradielektronske izdaje pa se bodo spremenili format, platnica, predlist, naslovni list,kazalo, oblika razlagalnih opomb, oblikovanje spremnih besedil ...

  Elektronska izdaja Zbranih del Primoža Trubarja pri Pedagoškem inštitutu temelji naposebnem ekdotičnem ter tehnološkem postopkovniku, ki je najdosledneje artikuliran vzaložniško-uredniški platformi za digitalno izdajateljstvo Digitalna knjižnicaPedagoškega inštituta (www.pidigitallibrary.si). Izdajanje Zbranih del Primoža Trubarja priPedagoškem inštitutu omogoča subvencija Javne agencije za knjigo RepublikeSlovenije (JAK RS) za izdajanje zahtevnih knjižnih projektov.


  Založba:Pedagoški inštitut
  Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Kontakti: e-pošta, e-pošta, Telefon: +386(0)1 420 12 40/42,Mobilni telefon: +386 (0) 31 638 052, +386 (0) 31 638 053, Faks: +386(0)1 426 43 03


  Uredniki Zbranih del Primoža Trubarja:
  red. prof. ddr. Igor Grdina (glavniurednik Zbranih del Primoža Trubarja I-V; 2002-2009)
  doc. dr. Jonatan Vinkler(glavni urednik Zbranih del Primoža Trubarja V- in urednik ZDPT III-VI; 2005-)
  dr.Fanika Krajnc-Vrečko (urednica ZDPT I, II in VI; 2002, 2003 in 2010)
  Edvard Vrečko(urednik ZDPT XI, 2011)

  Sistory
  Zbrana dela Primoža Trubarja VI
  Ta celi Novi testament 1582
  Avtor(ji): Primož Trubar
  Leto: 2010
  Zbirka: Zbrana dela Primoža Trubarja 6

  Sistory
  Zbrana dela Primoža Trubarja XI
  Nemški spisi 1550-1581
  Avtor(ji): Primož Trubar
  Leto: 2011
  Zbirka: Zbrana dela Primoža Trubarja 11