Arhivi, 1981, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1981
Soavtor(ji): Marija Oblak-Čarni (odg. ur.), Ema Umek (gl. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Vanda Bezek (prev. it.), Boris Gombač (prev. it.), Nada Jurkovič (prev. nem.), Miran Kafol (prev. it.), Nada Kobal (prev. fr.), Stanko Murovec (prev. it.), Milček Komelj (lekt.), Janez Keber (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Žontar: Predpisi, ki urejajo arhivsko dejavnost
 • Peter Klasinc: Deset arhivskih zborovanj v Sloveniji
 • Milica Trebše Štolfa: 25. let delovanja Pokrajinskega arhiva Koper
 • Vladimir Žumer: Arhivsko gradivo gospodarskih organizacij od srede 19. stoletja dalje v slovenskih arhivih
 • Peter Klasinc: Urejanje arhivskega gradiva s področja gospodarstva
 • Vladimir Kološa: Arhivsko gradivo najvišjih upravnih organov v Sloveniji za področje industrije, obrti in trgovine 1918-1941
 • Peter Ribnikar: Rudarsko glavarstvo 1858-1945 in pomen njegovega arhivskega gradiva za zgodovino
 • Vladimir Sunčič: Deželna komisija za agrarne operacije na Kranjskem
 • Ivan Nemanič: Filmsko gradivo v Arhivu SR Slovenije kot zgodovinski vir zlasti za zgodovino kmetijstva, gozdarstva in lesarstva
 • Jasna Fischer: Proučevanje strukture delavstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno na podlagi moštvenih knjig
 • Brane Oblak / Marija Hernja Masten / Kristina Šamperl Purg: Vsebinska analiza, valorizacija in evidenca prispelih računov - kategorije gradiva iz gospodarstva in sicer trgovine z vinom na področju Ptuja za daljše časovno razdobje
 • Jelka Melik: Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije
 • Ugo Cova: Industrija v luči zakonodaje v Avstrijskem Primorju v drugi polovici 19. stoletja
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Italijanska zakonodaja, ki je v času med obema vojnama urejala področje gospodarstva v Julijski krajini
 • Miran Kafol: Pregled pristojnosti občin in občinskih upravnih organov za področje gospodarstva
 • Marjeta Adamič: Pregled pomembnejšega arhivskega gradiva o gospodarski dejavnosti v NOB v Sloveniji v gradivu narodnoosvobodilnih organov in ustanov v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani
 • Mirjana Isailovič: Gradivo ekonomskega oddelka Glavnega Štaba Slovenije
 • Metka Gombač: Gradivo s področja gospodarstva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko primorje in Trst, goriškega in tržaškega okrožja in okrajev
 • Nada Kobal: Emona: Zavod za kmetijstvo in nepremičnine
 • Marjeta Čampa: Zbirka narodnoosvobodilnega tiska v arhivu IZDG v Ljubljani
 • Bogo Grafenauer: Kaj pomenijo ugovori zoper že tako počasno uresničevanje Arhivskega sporazuma med Jugoslavijo in Avstrijo, ko so se pojavili v avstrijskem tisku in parlamentu letos poleti: ali se pripravlja z avstrijske strani že tretjič blokiranje izvedbe tega sporazuma
 • Iskra Vasiljevna Čurkina: Jezuit Gabrijel Gruber v Rusiji
 • Marjan Drnovšek: Obvestila o pomembnejšem gradivu v domačih in tujih arhivih
 • Vasko Simoniti: Prispevek k poznavanju virov za zgodovino turških vpadov v letih 1580 do 1589
 • Ema Umek: Gradivo o fondu c.kr. finančnega ministrstva na Dunaju
 • Andrej Vovko: Arhiv slovenskega šolskega muzeja
 • M. Maričić / Živorad Maričić: Proizvodni program aluminija Komen, prirejen za arhivske potrebe
 • Miran Pohar: Mikrofilmanje dokumentarnega gradiva pri upravnih organih občine Kranj
 • Miroslav Štefanc / Nataša Ristič: Oprema arhivskih skladišč delovnih organizacij
 • Vladimir Žumer: Navodila za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva osnovnih in srednjih šol na območju Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Delovna poročila za leto 1980 in delovni program za leto 1981 arhivov v Sloveniji
 • Peter Klasinc: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije
 • Ema Umek: Uredniški odbor glasila Arhivi
 • Ema Umek: Uredniški odbor Virov
 • Ema Umek: Komisija za strokovno usposabljanje delavcev v arhivih
 • Peter Ribnikar: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za spremljanje in pospeševanje zaščite arhivskega gradiva izven arhivov
 • Ana Zaletelj: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za pravna vprašanja
 • Marjetka Legat: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za strokovne knjižnice v arhivih
 • Nada Majcen: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za konzervacijo in restavracijo
 • Meta Hauptman: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za mikrofilm
 • Peter Klasinc: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Zvezna redakcija publikacije „Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ"
 • Vladimir Kološa: Arhivska ekskurzija v Sovjetsko zvezo (Informacija o arhivski službi v Sovjetski zvezi)
 • Franc Sedmak: Študijsko potovanje študijske skupine Zgodovinskega arhiva v Celju v Zvezno republiko Nemčijo
 • Peter Klasinc: „Arhivi '81" Posvetovanje o strokovnih in tehničnih vprašanjih arhivov
 • Nada Jurkovič: 75. let organiziranega trsničarstva v Juršincih (12.9.—20.9.1981)
 • Marjan Drnovšek: II. simpozij krajevne zgodovine „Pohorje skozi stoletja" od 17. do 20. septembra 1981
 • Peter Klasinc: Posvetovanje arhivskih služb SR Makedonije in SR Srbije
 • Peter Klasinc: 800-letnica Varaždina - znanstveno srečanje
 • Peter Klasinc: Prvo zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije
 • Vladimir Kološa: X. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije — Ankaran, 21.-23.10.1981
 • Peter Klasinc: Znanstveno srečanje in posvetovanje Zveze društev arhivskih delavcev SR Hrvatske
 • Nada Majcen: Simpozij o knjižničnih vezavah, zgodovinskem razvoju in konzervaciji
 • Marjan Drnovšek: Utrinek s 5. slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani
 • Ivan Lovrenčič: Ormoške mestne pravice (26.11.-2.12.1981)
 • Ivan Lovrenčič: Arhivist, časopis Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije in arhivov v SFRJ, št. 1, Beograd 1980
 • Jelena Malbašić: Arhivski pregled, organ Društava arhivskih radnika i Zajednica arhiva SR Srbije, Beograd 1965-1980
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik XIX-XX, Zagreb 1976-1977
 • Vladimir Kološa: Makedonski Arhivist, spisanje na društvoto na arhiviskite rabotnici i arhivite vo SR Makedonija, leto IX-X (1980-1981), knjiga 9.-10., Skopje, 1981, 177 strani
 • Vlasta Tul: Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, Svezak XXII, 1978, 236 str., Svezak XXIII, 1980, 312 str.
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 30. Graz, 1980
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Arhivni časopis, vydava archivni sprava ministerstva vnitra ČSSR, letnik 31, št. 1—3, Praha 1981
 • Milček Komelj: Sovetskie Arhivy, naučno-teoretičeskij i naučno-praktičeskij žurnal glavnogo arhivnogo upravljenija pri Sovete ministrov SSSR (Informacija o reviji ob letnikih 1978—1980)
 • Bogo Grafenauer: Marija Verbič, Deželnozborski spisi kranjskih stanov, l. 1499—1515, Publikacije Arhiva socialistične republike Slovenije, Viri 1, Ljubljana 1980, XX + 167 str.
 • Miroslav Stiplovšek: Rozalija Lukman, Marija Oblak-Čami, Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 5, Ljubljana 1978, 604 str. in knjiga 6, Ljubljana 1981, 392 str.
 • Marjeta Adamič: Železničarska in splošna stavka aprila 1920. Uredil uredniški odbor: Janez Kos, dr. Miroslav Stiplovšek, Magda Breznikar, France Filipič, Maruša Pleterski, Taja Cepič, Ljubljana, april 1980, strani 332
 • Janez Kos: Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Gradivo in razprave, 2. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana 1980, 381 strani
 • Jože Žontar: Majda Smole, Graščina Šrajbarski turn - inventar in graščina Ribnica — inventar. (Publikacije Arhiva SR Slovenije, Inventarji. Serija Graščinski arhivi. Zvezek 2 in 4. Ljubljana 1980, 156 oziroma 127 str.)
 • France Kresal: Vladimir Kološa, Banski svet Dravske banovine 1931— 1941, Publikacije Arhiva SR Slovenije, Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, zvezek 2, Ljubljana, 1980, str. 120
 • Marjeta Adamič: Kronologija naprednega delavskega gibanja na Slovenskem (1868-1979), uredniki dr. Tone Ferenc, France Filipič, dr. Jasna Fischer, mag. Boris Gombač, Metka Gombač, Martin Ivanič, dr. Milica Kacin-Wohinz, dr. Janko Prunk, dr. Franc Rozman, mag. Jera Vodušek
 • Janko Liška: Peter Ribnikar, Priročnik za dokumentariste kulturnih organizacij, izdala Zveza kulturnih organizacij Slovenije, Ljubljana 1980, 40 strani
 • Antoša Leskovec: Guide to the Archives of Hungary. Edited by Dr. Peter Balazs, chief official of the Archival Board. Published by the Archival Board of the Ministry of Culture, Budapest 1976, 229 strani
 • Božo Otorepec: Das Wappenbuch des Kärntner Landesarchivs. Herausgegeben von Wilhelm Neumann. Die Buchreihe Das Kärntner Landesarchiv 8. Band. Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfürt 1980, XV + 214 barvnih tabel
 • Marija Oblak Čarni: Aktovoe istočnikovedenie, Zbornik člankov, Akademija nauk SSSR, Institut istorii SSSR, Nauka Moskva 1978. Strani 272
 • Marjan Drnovšek: Hristo Andonov — Poljanski, Makedonija i Slovenija. Skopje 1978 (cir.), 452 strani
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev 1980-1981
 • Vasilij Melik: Dr. Tone Zorn
 • Zakon o naravni in kulturni dediščini
 • Kazenski zakon SRS
 • Kazenski zakon SFRJ
 • Pravilnik o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu
 • Pravilnik o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva
 • Pravilnik o pogojih za uporabo arhivskega gradiva
 • Luka Koper, Iplas Koper, Lesonit Ilirska Bistrica, Tovarna organskih kislin Ilirska Bistrica, HP „Droga" prehrambena industrija Portorož, LIV industrija kovinskih in plastičnih proizvodov Postojna, THP — Turistično hotelsko podjetje — Portorož, Aluminij Komen, Javor — Lesna industrija Pivka