Arhivi, 1996, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1996
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Niko lludelja (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Vera Celcer (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Marko Kambič: Organizacija sodišč na slovenskem ozemlju v 16. stoletju s posebnim ozirom na Kranjsko
 • Ivanka Zajc Cizelj: Od ustvarjalca do uporabnika (Deželni zakoni konec 18. stoletja)
 • Saša Serše: Deželni odbor
 • Emica Ogrizek: Okrožno sodišče v Mariboru in Koroška pod jugoslovansko upravo pred plebiscitom leta 1920
 • Jelka Melik: Zakonik o sodnem kazenskem postopku iz leta 1929, njegova načela in zgodovina
 • Miroslav Stiplovšek: Državne ureditve na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 1929-1941
 • Gašper Šmid: Arhivska zakonodaja Kraljevine Jugoslavije
 • Jože Žontar: Kranjska podružnica Državnega pokrajinskega arhiva v Celovcu v času nemške okupacije
 • Slavica Tovšak: Razvoj mariborskih četrti v letu 1945 s poudarkom na upravnih spremembah in značilnostih prvih volitev
 • Meta Černič Letnar: Standardizacija trajnejših papirjev in predlogi za zakonodajo
 • Hans Jürgen Becker: Pravice do starih arhivalij: lastnina in varstvo kulturnih dobrin
 • Hans Hofmann: Zgubljen v kibernetičnem prostoru: kje je dokument? Stare strukture umirajo, nove se rojevajo, arhivistični koncepti pa so še živi
 • Tjaša Mrgole Jukič: Razstava dijaški dom moj drugi dom in obdelava ankete
 • Lojz Tršan: Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije in njegovo delo
 • Daniela Juričić Čargo: Urbarji gospostva Ribnica iz let 1621-1848
 • Boris Golec / Stane Okoliš: Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti
 • Natalija Glažar: Razvoj turizma v Sloveniji - ali - kaj najdemo v fondu Komiteja za turizem in gostinstvo Vlade LRS
 • Branko Radulovič: Vprašalne pole za popis industrije
 • Ivanka Uršič: Dr. Alojzij Res in njegova zapuščina
 • Ljuba Dornik Šubelj: OZNA med vojno in njeno arhivsko gradivo
 • Bojan Himmelreich: Zapisniki sestankov kolonije slovenskih izgnancev v Paraćinu (1941-1944)
 • Milica Trebše Štolfa: Delovno poročilo Arhivskega društva Slovenije za mandatno obdobje marec 1994 - april 1996, Report on the activities of the Archival Association of Slovenia from March 1994 to April 1996
 • Marija Hernja Masten: Zborovanje arhivarjev Avstrije, Dunaj 6. do 10. maja 1996
 • Milica Trebše Štolfa: Poročilo o delovnem obisku v Kanadi med 9. aprilom in 1. majem 1996
 • Bogdan Kolar: Nadškofijski arhiv v Ljubljani v novih prostorih
 • Rudolf Koželj: Štirideset let zgodovinskega arhiva v Celju
 • Brane Kozina / Žarko Bizjak: Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov, I. del, Izbor zakonov in predpisov, Ljubljana 1996
 • Jože Žontar: Evropska vrhunska arhivska konferenca, München 26. - 27. marca 1996
 • Jože Žontar: Mednarodna arhivska konferenca v Stockholmu, 30. in 31. maja 1996
 • Lojz Tršan: Kongres FIAF v Jeruzalemu, 16.-22. april 1996
 • Jedert Vodopivec: 40 let konservatorsko-restavratorske delavnice za papir in pergament
 • Jedert Vodopivec: Mednarodni simpozij o konserviranju knjig in papirja, Cekinov grad, 3. - 5. julij 1996
 • Ivan Markovič: Zapis knjižničarja in podoba knjižnic; skrb knjižničarjev za ohranjanje gradiva
 • Vladimir Kološa: II. mednarodna znanstvena konferenca "Arhivi srednje in vzhodne Evrope v obdobju zakonskih in sistemskih sprememb" : Puławy (Poljska), 28. junij - 1. julij 1996
 • Matevž Košir: Seminar o upravljanju s sodobnimi arhivi, Budimpešta 2. - 12. julij 1996
 • Branko Radulovič: Podoba soseda v panonskem prostoru - predstave in dejstva, oblike in pojavi, Köszeg 2.- 5. julij 1996
 • Branko Šuštar: Metka Bukošek, Ivanka Zajc-Cizelj, Šolski sveti 1864-1941, Publikacije Zgodovinskega arhiva v Celju, (Inventarji 7), Celje 1996, 104 strani
 • Marjana Kos: Dragan Matić: Kulturni utrip Ljubljane med prvo svetovno vojno (Kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/ 14 - 1917/18), Gradivo in razprave 15, Ljubljana 1995, 374 strani
 • Ljiljana Šuštar: Mateja Jeraj, Slovenski sindikati in socialna politika 1945-1950, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1995, 234 strani
 • Ivanka Zajc Cizelj: Aleksandra Serše, Strokovno šolstvo v osrednji Sloveniji do leta 1941, S posebnim ozirom na obrtno šolstvo na področju Kranjske, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1995, 132 strani
 • Stane Granda: Mateja Jeraj, Jelka Melik, Partizanski zdravniki in pravniki med stroko in politiko, Arhivsko društvo Slovenije, Viri 9, 1996, 152 strani
 • Bogdan Kolar: France Baraga, Kapiteljski arhiv Novo mesto. Regesti listin in popis gradiva
 • Jedert Vodopivec: Nada Čučnik-Majcen, Zapis v čas, Osnove varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva, Ljubljana 1996, 123 strani
 • Jože Curk: Marija Hernja-Masten, Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuja 1684-1917, Viri I., Zgodovinski arhiv Ptuj, 1995, 202 strani
 • Ivanka Uršič: Št. Vid - Podnanos, Zbornik prispevkov o kraju in njegovi zgodovini, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 1996, 228 strani
 • Metka Gombač: Ivica Žnidaršič, Nekaj o vojni škodi in pravicah (Zgodovinska, pravna in humanitarna dejstva), Ljubljana, RKS 1996, 202 strani
 • Stane Granda: Milko Mikola, Stara industrijska podjetja na Celjskem. Publikacije Zgodovinskega arhiva v Celju. Študije 2. Celje 1996, 95 strani.
 • Vlasta Tul: Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka, zvezek 37/1995, 392 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 38/1995, Zagreb 1995
 • Zdenka Bonin: Rassegna degli Archivi di stato, letnik LlV, Rim, zvezek 3, september/december 1992, str. 509-763
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 44/45, Graz, 1995
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 46, leto 1993, zvezek 1-4
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist, Glasilo Društva ameriških arhivistov, letnika 56 in 57, Chicago, III., 1993-1994
 • Ivan Nemanič: La Gazette des Archives, št. 169, 2. trimesečje 1995
 • Jedert Vodopivec: Razstava ZAPIS IN PODOBA, Muzej novejše zgodovine - Cekinov grad, 11. april - 8. julij 1996, A Record and an image
 • Ivan Bogovčič: Projekt "Zapis in podoba", The project "A record and an imago"
 • Branko Radulovič: 110 let turističnega društva Ptuj, 110 years of the touristic society of Ptuj
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Razstava "Zadružni dom - naš ponos" o gradnji zadružnih domov po drugi svetovni vojni v Sloveniji, maj 1996, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, katalog, 84 strani, Cooperative society building - our pride
 • Lilijana Vidrih Lavrenčič: Tamburice v Šturjah in Ajdovščini zvenijo že stoletje, Ajdovščina, 3. aprila 1996, razstava in katalog, Tambourines in Šturje and Ajdovščina play for over a century
 • Jože Škofljanec: Slovenija v papeških listinah, Ljubljana, maj 1996, Arhiv Republike Slovenije, katalog, 192 strani, Slovenia in papal documents, Ljubljana, May 1996, Archives of the Republic of Slovenia
 • Tjaša Mrgole Jukič: 85 let kmečkega varčevanja na Ptuju, Eight-Five Years of Farmers' Savings Accounts in Ptuj
 • Jože Žontar: Dr. Sergiju Vilfanu v slovo, To Dr Sergej Vilfan
 • Ignacij Voje: Dr. Zdravko Šundrica (1915-1995), Dr. Zdravko Šundrica