Arhivi, 1995, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Niko Hudelja (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Vera Celcer (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vladimir Kološa: Delo za javnost in stiki z javnostjo v slovenskih arhivih, (Referat na 16. zborovanju arhivskih delavcev Slovenije, Ptuj, 27.-29. novembra 1995)
 • Andrea Wettmann: Arhivski stiki z javnostjo v Nemčiji - težišče strokovne diskusije in nove zasnove v strokovnem izobraževanju
 • Jože Žontar: Zgodovina arhivistike na Slovenskem
 • Miroslav Stiplovšek: Državne ureditve na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 1918-1929
 • France Kresal: Gospodarska politika v Sloveniji v okviru prve Jugoslavije
 • Leopold Auer: Vračanje arhivov od leta 1945: uspehi in neuspehi
 • Theo Thomassen: Med kvalificiranim začetnikom in izkušenim profesionalcem : šolanje neakademskega arhivskega kadra
 • Jože Žontar: Vprašanja arhivskega šolanja na univerzah v Vzhodni in Srednji Evropi
 • Ivanka Zajc Cizelj: Začetki načrtnega zbiranja arhivskega gradiva v notranjeavstrijskih deželah
 • Jelka Melik: Javni tožilec, ustvarjalec arhivskega gradiva, 1944-1977
 • Saša Serše: Ženska obrtna strokovna šola v Ljubljani od njene ustanovitve do 1918
 • Vladimir Sunčič: Francoska arhivska zakonodaja
 • Daniela Juričić Čargo: Organizacija arhivske službe v Italiji od zedinjenja do danes
 • Janez Kopač: Publicistična dejavnost v arhivih Teze za 16. zborovanje na Ptuju
 • Aleksandra Pavšič Milost: Razstavna dejavnost v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici
 • Marija Hernja Masten: Pedagoški pripomočki v arhivu
 • Miroslav Novak: Arhivski informacijski potenciali - ekonomska vrednost arhivskih informacij
 • Aleksander Žižek: Celjska obrt v 18. stoletju v luči arhivskih dokumentov, (Zbirka obrtnih listin (ZOL) Zgodovinskega arhiva v Celju)
 • Jurij Rosa: Arhivska zapuščina kluba starih goriških študentov
 • Ljiljana Šuštar: Partijska organizacija v okraju Ljubljana 1954-1965
 • Marjana Kos: Akcija za postavitev spomenika Francetu Prešernu v Ljubljani
 • Lojz Tršan: Pouk verouka v Sloveniji leta 1947
 • Ob štiridesetletnici Arhivskega društva Slovenije
 • Milica Trebše Štolfa: Govor predsednice ADS Milice Trebše Štolfa na XVI. zborovanju arhivskih delavcev na Ptuju, 27.-29. septembra 1995
 • Lojz Tršan: Priporočila in sklepi XVI. posvetovanja arhivskih delavcev na Ptuju od 27. do. 29. septembra 1995 z naslovom Arhivi in javnost
 • Milica Trebše Štolfa: Strokovno posvetovanje Hrvatskega arhivističnega društva Bol na Braču, 5.-7. oktobra 1995
 • Marija Hernja Masten: Poročilo o udeležbi na 50-letnici Državnega arhiva Avstrije in drugih prireditvah, 28. maja - 2. junija 1995
 • Jože Žontar: Zborovanje nemških arhivarjev, Hambug, 25. - 29. septembra 1995
 • Lojz Tršan: Poročilo o dejavnosti Arhivskega društva Slovenije
 • Žarko Bizjak: Poročilo delovne skupine za strokovno obdelavo pravosodnih fondov
 • Žarko Bizjak / Brane Kozina / Matevž Košir: Arhivski tečaji 1995
 • Jože Žontar: Petdeset let Arhiva Republike Slovenije
 • Vladimir Žumer: 50 let Arhiva Republike Slovenije v luči družbenih sprememb nove slovenske države
 • Milan Kučan: 50. obletnica Arhiva Slovenije, Govor predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, Ljubljana, 7. september 1995
 • Marija Hernja Masten: 40 let Ptujskega arhiva
 • Vladimir Sunčič: Mednarodni kongres Lumière v Lyonu (Congres international Lumière Lyon)
 • Jože Žontar: XXXI. mednarodna konferenca okrogle mize arhivov, Washington 6. - 9. septembra 1995
 • Jože Žontar: Konferenca o uporabi arhivskega gradiva, Trst 9. - 11. novembra 1995
 • Daniela Juričić Čargo: Poročilo o VIII. mednarodnem tečaju latinske paleografije in diplomatike oktobra 1995 v Bariju
 • Olga Pivk / Irena Lačen Benedičič: Poročilo o tečaju na temo Stiki z javnostjo v arhivu, ki ga je pripravila arhivska šola v Marburgu
 • Brane Kozina / Brane Radulovič: Poročilo o evidentiranju slovenskih študentov na češki visoki tehniški šoli v Pragi
 • Milica Trebše Štolfa: Ko bi piransko arhivsko gradivo lahko spregovorilo...
 • Milica Trebše Štolfa: Poročilo o delovnem obisku v Kanadi med 24. majem in 23. junijem 1995
 • Brane Kozina: Uničevanje arhivskega gradiva. Anketa UNESCA in mednarodnega arhivskega sveta
 • Meta Černič Letnar: Poročilo o udeležbi na okrogli mizi "Permanentni papir", Udine, 2. dec. 1994
 • Vasilij Melik: Bogumil Vošnjak, Dnevnik iz prve svetovne vojne (za objavo pripravil Vladimir Kološa). Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 1994, 316 strani
 • Žarko Bizjak: Jelka Melik, Kazensko sodstvo na Slovenskem 1919-1929 s posebnim ozirom na arhivsko gradivo Deželnega sodišča v Ljubljani, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije,1994, 123 strani
 • Peter Ribnikar: Vladimir Sunčič, Komisija za agrarne operacije, 1885-1945, tretji del, Sp-Ž, Ljubljana, 1994, strani 913-1440
 • France M. Dolinar: Majda Smole, Vicedomski urad za Kranjsko, 13. stol. - 1747, Cerkvene zadeve, peti del (M-R), Ljubljana 1995, Arhiv Republike Slovenije, 488 strani
 • Janez Kopač: Vladimir Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulturo. Založil in izdal Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1995, 241 strani
 • Bojan Godeša: Lojz Tršan, OF v Ljubljani, organiziranost v času italijanske okupacije 1941-1943, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1995, 197 strani
 • Lucijan S. Adam: Dušan Kos, Pismo, pisava, pisar, Prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 14, Ljubljana 1994, 248 strani
 • Tone Ferenc: Arhivsko društvo Slovenije - 40 let
 • Gašper Šmid: Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924, Mohorjeva družba Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1, Celovec 1995, 417 strani
 • Vladimir Kološa: Slovenska kronika XX. stoletja (več avtorjev; uredila Marjan Drnovšek, Drago Bajt); knj. 1: 1900-1941. Ljubljana: Nova revija, 1995, 457 strani
 • Ivanka Zajc Cizelj: Zgodovina za vse, vse za zgodovino, leto II, št. 2, 1995, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 1995
 • Aleksander Žižek: Milko Mikola, Sodni procesi na Celjskem 1944 - 1951, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, Študije 1, Celje 1995, 230 strani
 • Branko Goropevšek: Hedvika Zdovc, Mestna občina Celje I. del (1850-1918). Zgodovinski arhiv Celje, Inventarji 4, Celje 1994, 144 strani, Metka Bukošek: Mestna občina Celje II. del (1919-1941). Zgodovinski arhiv Celje, Inventarji 4, Celje 1993, 124 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 36/1993, Zagreb 1993
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 37/1994, Zagreb 1994
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 47, zvezek 1-4
 • Vlasta Tul: Vjesnik istarskog arhiva, zvezek 2-3, Pazin 1994, 352 strani
 • Vlasta Tul: Vjesnik Povjesnog arhiva Rijeka XXXV-XXXVI, Reka, 1994, 323 strani
 • Slavica Tovšak: Kje vse so spoznali slovensko planinstvo in slovenski planinski svet, Where the Slovene Mountaineering and the Slovene Alpine World Was Known
 • Slavica Tovšak: Mariborski notarji in razvojna pot notariata kot institucije na Slovenskem, The Notaries of Maribor and the Development of Notaryship As an Institution in Slovenia
 • Vlasta Tul: Po Trenti z arhivskimi dokumenti, Around the Trenta Valley in the Light of Archival Documents
 • Bojana Aristovnik: Razstava Podobe starih industrijskih podjetij na Celjskem, Zgodovinski arhiv v Celju, Celje 1995. Avtor razstave: mag. Milko Mikola, The Images of Old Industrial Enterprises in the Celje Region
 • Marija Hernja Masten: Poročilo o razstavah Zgodovinskega arhiva Ptuj, Report on the Exhibitions of the Historical Archives of Ptuj
 • Jože Mlinarič: In memoriam - Janko Jarc
 • Marija Oblak Čarni: Bogo Grafenauer (1916-1995)
 • Nove pridobitve arhivov, New achievements of archives
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1995, Bibliography of archival workers