Arhivi, 1994, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (odg. ur.), Jože Žontar (gl. ur.), Lidija Berden (prev. anfg. in nem.), Vera Celcer (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Irena Mrvič: Razvoj in delovanje arhiva za notranje zadeve Republike Slovenije
 • Marija Oblak Čarni: Mednarodni dokumenti o prenosu arhivov in nasledstvo arhivov SFRJ
 • Žarko Lazarević: Zadružništvo v Sloveniji v dobi kapitalizma (Sistemi in organizacije)
 • Ottfried Dascher: Gospodarski arhivi v Evropi
 • František Šuchma: Gospodarski fondi in arhivi podjetij v Češki republiki v obdobju transformacije gospodarstva in privatizacije podjetij
 • Jože Žontar: Gospodarski arhivi v predlogu nove slovenske arhivske zakonodaje
 • Vladimir Žumer: Valorizacija dokumentarnega gradiva gospodarskih podjetij s poudarkom na računalniških nosilcih informacij v Sloveniji
 • Vladimir Žumer: Vsebinsko razvrščanje gradiva gospodarskih podjetij na podlagi poslovnih in procesnih funkcij
 • Jelka Melik: Kazensko materialno pravo na Slovenskem 1930-1941
 • Brane Kozina / Žarko Bizjak: Redna sodišča na Slovenskem po letu 1945 in njihovo gradivo
 • Ivanka Zajc Cizelj: Šolski sveti in šolski odbori v letih 1869-1941
 • Saša Serše: Pooblaščeni civilni inženirji na Kranjskem (do leta 1918)
 • Vladimir Sunčič: Izobraževanje na Stage technique international d'Archives v Parizu
 • Jedert Vodopivec: Restavriranje Kranjskega antifonarja
 • Irena Lačen Benedičič / Nataša Budna: Stanje arhivskega gradiva zadrug v Arhivu Republike Slovenije in v Zgodovinskem arhivu Ljubljana ter njegova uporaba
 • Aleksandra Pavšič Milost: Problematika v zvezi s prevzemanjem arhivskega gradiva gospodarskih organizacij
 • Metka Gombač: Računalniška obdelava podatkov o repatriiranih vojnih ujetnikih
 • Ema Umek: Sejni zapisniki kranjskih deželnih stanov
 • Bojan Himmelreich: Gradivo o gradnji železnic na območju okraja Laško 1848-1866
 • Judita Šega: Krennerjevo knjigovodstvo iz let 1873-1919
 • Janko Pleterski: Avtentičnost izjave slovenskih strank 27. maja 1918
 • Gašper Šmid: Osnutek uredbe o banovini Sloveniji iz leta 1939
 • Ljiljana Šuštar: Iz partijskih arhivov o nezadovoljstvu delavcev in prekinitvah dela
 • Lojz Tršan: Iz zapuščine Angele Vode
 • Milica Trebše Štolfa: Govor predsednice Arhivskega društva Slovenije Milice Trebše-Štolfa na podelitvi priznanj ob štiridesetletnici Arhivskega društva Slovenije v Ljubljani 22. 12. 1994
 • Gašper Šmid / Lojz Tršan: Delo Arhivskega društva Slovenije v letu 1994
 • Lojz Tršan: 16. posvetovanje Arhivskega društva Slovenije, Radenci 10.-11. 1994
 • Irena Lačen Benedičič / Nataša Budna: Še o 16. posvetovanju Arhivskega društva Slovenije v Radencih
 • Darinka Drnovšek / Nina Zupančič: Četrta evropska arhivska konferenca Lancashire '94, Lancaster 13.-16. 9. 1994
 • Jože Žontar: XXX. Mednarodna konferenca Okrogle mize arhivov, Solun 12.-15. 10. 1994
 • Jože Žontar: Mednarodna konferenca o arhivskem sodelovanju v Evropi, Strasbourg 21.-22. 11. 1994
 • Jože Žontar: Mednarodna konferenca o dostopnosti arhivskega gradiva, Bellagio, 28. 2. - 4. 3. 1994
 • Brane Kozina: Simpozij o posledicah političnih sprememb v Vzhodni in Srednji Evropi na arhivsko šolanje, Ljubljana 26.-29. 10. 1994
 • Janez Kopač: Obisk v državnem arhivu Luzern
 • matevž Košir: Posvetovanje o organizaciji arhivov v Evropi na primeru Švice, Bern 1.-4. 11. 1994
 • Saša Serše: Mednarodni seminar o standardih za arhivsko popisovanje v evropskih arhivih: Izkušnje in predlogi, San Miniato, 31. 8. - 2. 9. 1994
 • Vesna Gotovina: Poletni tečaj za vzhodnoevropske arhiviste, Archivschule Marburg 29. 8. - 9. 9. 1994
 • Matevž Košir: Tečaj paleografije in vede o aktih, Archivschule Marburg, 4.-8. julija 1994
 • Marija Hernja Masten: Zborovanje nemških arhivarjev, Dresden, 4.-6. 10. 1994
 • Vladimir Sunčič: Dnevi nemega filma v Pordenoneju, Pordenone 8.-14. 10. 1994
 • Brane Kozina / Branko Radulovič: Evidentiranje slovenskih študentov v arhivu Visoke tehniške šole v Pragi
 • Milica Trebše Štolfa: Delovni obisk v Kanadi, 20. 11. -12. 12. 1993, ter od 15. 11.-3. 12. 1994
 • Mojca Grabnar: Poročilo o ogledu osrednjih španskih arhivov na strokovni ekskurziji po Španiji
 • Miran Kafol: 27. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Ljubljana, 29.-30. 9. 1994
 • Jože Žontar: ISAD(G): General International Standard Archival Description: adopted by the Ad Hoc Commission on Descriptive Standards. Stockholm, Sweden, 21-23 January 1993: final ICA approved version, Ottawa 1994, 17 str.
 • Vladimir Sunčič: La Pratique Archivistique Française Paris, Direction des Archives de France, Paris 1993
 • Antoša Leskovec: Peter Pavel Klasinc: Materialno varovanje klasičnih in novih nosilcev informacij v arhivih, Sodobni arhivi, posebna izdaja, št. 2, Maribor 1992, 279 strani
 • Mojca Grabnar: Slovensko ozemlje na vojaškem zemljevidu iz druge polovice 18. stoletja, Sekcije 201-205, 212-215; (vzorčni zvezek), Ljubljana, 1994, ZRC SAZU in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1994
 • France M. Dolinar: Majda Smole, Vicedomski urad za Kranjsko, 13. stoletje - 1747, 4. del: Cerkvene zadeve, lit. L, Ljubljana 1994, Publikacija Arhiva Republike Slovenije, Inventarji, Serija: Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4/4, 481 str.
 • Antoša Leskovec: Milko Mikola - Arhivsko gradivo o industrijskih podjetjih na Celjskem do leta 1945 v fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, Inventarji 3, Celje 1993
 • Alja Ljubič: Ivan Nemanič, Filmi Metoda in Milke Badjure 1926-1969, Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Inventarji, Serija: zbirke, zv. 3, Ljubljana 1994
 • France M. Dolinar: Vizitacijski zapisniki goriškega, tolminskega in devinskega arhidiakonata goriške nadškofije 1750-1759, Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati di Gorizia, Tolmino e Duino 1750-1759 (Vizitacijski zapisniki, Atti delle visite pastorali di Carlo Mic
 • Ivanka Zajc Cizelj: Slovenski arhivski časopis, Časopis za arhivistiko in aktualna vprašanja, Arhivsko društvo Maribor, leto 1994, letnik 1, štev. 1-4
 • Bogdan Kolar: Dokumenti slovenstva, Cankarjeva založba, Ljubljana 1994, 372 str.
 • Lojz Tršan: Jera Vodušek-Starič, Dosje Mačkovšek, Viri, št. 7, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 1994, 235 str.
 • Žiga Železnik: Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje XXVII, št. 3, Ljubljana 1994
 • Ivanka Zajc Cizelj: Zgodovina za vse, Vse za zgodovino, leto I, št. 2, 1994, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 1994
 • Irena Lačen Benedičič: Ormož skozi stoletja IV, Skupščina občine Ormož, Ormož 1994
 • Vlasta Tul: Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, zvezek 33-34, Reka 1993; 246 str.
 • Ivan Nemanič: La Gazette des archives, št. 129, drugo četrtletje 1985
 • Bogdan Kolar: Archiva Ecclesiae, Bolletino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica 28-37, Citta del Vaticano 1985-1994
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist, Chicago, Ilinois ZDA, letnik 50 do 52, 1987-1989
 • Aleksandra Pavšič Milost: Šolska praznovanja skozi čas, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 1994, katalog, 68 strani
 • Milan Markelj: Zanimiva in dobro obiskana razstava Sto let dolenjske železnice
 • Gorazd Stariha: Slovenija in Dunaj - razstava in katalog Zgodovinskega arhiva Ljubljana in Dunajskega mestnega in deželnega arhiva, Ljubljana 1995, 234 strani
 • Ema Umek: Dr. Božo Otorepec - sedemdesetletnik
 • Nataša Stergar: Bibliografija prof. dr. Boža Otorepca
 • Nove pridobitve arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev