Arhivi, 1993, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1993
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Nina Zupančič (odg. ur.), Jože Žontar (gl. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Vera Celcer (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jelka Melik: Strokovna obdelava kazenskih sodnih spisov deželnega in okrožnih sodišč 1898-1929
 • Žarko Bizjak: Urejanje in popisovanje gradiva rednih sodišč - v avstrijskem in jugoslovanskem državnem okviru (od 1850 do danes)
 • Milko Mikola: Partizanska vojaška sodišča 1941-1945
 • Milko Mikola: Sodišče slovenske narodne časti
 • Emica Ogrizek: Arhivsko gradivo sodišč in javnih tožilstev na območju Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Lilijana Vidrih Lavrenčič: Italijanski sistemi poslovanja s spisi pri okrajnih sodiščih
 • Antoša Leskovec: Sodni poslovniki na Ogrskem v dobi dualizma
 • Jože Žontar: Razvoj sistemov poslovanja s spisi pri upravnih oblasteh do reforme pisarniškega poslovanja leta 1956
 • Vesna Gotovina: Sistemi poslovanja s spisi v Sloveniji od leta 1955 dalje
 • Lojz Tršan: Primeri pisarniškega poslovanja občin in okrajev od 1956 dalje
 • Vanda Bezek: Strokovna obdelava arhivskega gradiva, (Razvoj sistemov urejanja dokumentarnega gradiva, urejanje in popisovanje arhivskega gradiva v arhivih) - Italijanski sistemi 1920-1945
 • Antoša Leskovec: Sistemi pisarniškega poslovanja uprave v dobi dualizma na Ogrskem
 • Ljuba Dornik Šubelj: Nastanek in razvoj organov za notranje zadeve republike Slovenije v obdobju 1945 do 1963
 • Irena Mrvič: Razvoj matične službe in službe državljanstev občanov v republiki Sloveniji 1945-1950
 • Bogdan Kolar: Cerkvena arhivska zakonodaja v Sloveniji
 • Matevž Košir: Deželna deska za Kranjsko
 • Saša Serše: Slušatelji visokih tehniških šol - Štipendisti deželnega zbora in odbora
 • Mateja Jeraj: Klub koroških Slovencev v Ljubljani in njegovo arhivsko gradivo od njegove ustanovitve do danes (1928-1992)
 • Branko Radulovič: Organizacija gospodarskih arhivov v nekaterih zahodnih državah
 • Jedert Vodopivec / Meta Černič Letnar: Papir - nosilec kulturne dediščine, posvet in razstava
 • Ljilijana Šuštar: Gradivo ljubljanske partijske organizacije za leta 1945-1953
 • Saša Serše: Deželni zbor in odbor za Kranjsko
 • Ivanka Uršič: Zapuščina Antona Rutarja
 • Jože Žontar: Tretja evropska arhivska konferenca, Dunaj 11.-15. maja 1993
 • Jože Žontar: Simpozij sekcije mednarodnega arhivskega sveta za šolanje, Pirej (Grčija) 16.-17. septembra 1993
 • Jože Žontar: 29. mednarodna konferenca Okrogle mize arhivov, 22.-25. septembra 1993
 • Daniela Juričić Čargo / Olga Pivk: Bavarski glavni državni arhiv v Münchnu in njegovo gradivo
 • Brane Kozina / Matevž Košir: Poročilo o udeležbi na seminarju o arhivski zakonodaji od 9. do 13. 10. 1993 na Dunaju
 • Gašper Šmid: XV. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije
 • Gašper Šmid: Poročilo o delu arhivskega društva Slovenije za leto 1993
 • Branko Šuštar: Arhivska zborovanja ali kako vleči arhivski voz naprej?
 • Jože Žontar: Slovenski državljani so pri uporabi arhivskega gradiva v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju izenačeni z avstrijskimi
 • Ema Umek: Mojca Grabnar, Arhiv Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, katalog, Ljubljana 1993, 58 strani
 • Janez Cvirn: Andrej Studen, Pedenarca, ksel, kelnerca, žnidar. Socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1868-1910, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 13, Ljubljana 1993, 228 strani
 • Peter Vodopivec: Judita Šega: Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (1895-1910), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 12, Ljubljana 1993, 133 str.
 • Marjan Drnovšek: Darko Friš, Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928, Viri 6, Arhvisko društvo Slovenije, Ljubljana 1993, 126 str.
 • Aleksandra Pavšič Milost: Nova oblast - nova imena, dokumenti o preimenovanjih naših krajev v letih 1848-1955, februar 1993, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, katalog, 30 strani
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Po sledeh starih poti, razstava dokumentov arhivskega fonda Cestni odbor Tolmin 1869-1923, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica, november 1993, katalog, 68 strani
 • Milica Trebše Štolfa: Albert Pucer: Inventar zbirke - Inventario della collezione Guiseppe Tartini 1654-1951, Pokrajinski arhiv Koper 1993
 • Daniela Juričić Čargo: Lujo Margetić: Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668, Koper-Rovinj 1993, 537 str.
 • Saša Serše: Kulturni spomeniki in njihov pomen, XXIV. srečanje mladih raziskovalcev zgodovine in I. srečanje mladih geologov, Informacije ZPMS, štev. 3/1993, Ljubijana, junij 1993
 • Darija Plevel: Zbornik Informatica, Sistemi za upravljanje z dokumenti, 226 strani, pripravljalni odbor posvetovajnja DOK-SIS '93, Ljubljana, maj 1993
 • Darija Plevel: Računalnik v arhivu - aspekti uporabe informacijske tehnologije, Sodobni arhivi, posebna izdaja, Številka 3, 160 strani, Maribor 1993
 • Vlasta Tul: Anđelko Badurina: Boljunski glagoljski rukopisi, Historijski arhiv Pazin, posebna izdaja 11, Glagoljski rukopisi 1, Pazin 1992, 159 str.
 • Vlasta Tul: Život i djelo dr. Danila Klena : (1910-1990), Historijski arhiv Rijeka, posebna izdanja 11, Rijeka 1993, 120 strani
 • Mirjana Jadreško: Zbornik za zgodovino šolstva - Šolska kronika 26, Ljubljana 1993, 283 str.
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik XXXV-XXXVI, Zagreb 1992
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist, glasilo Združenja ameriških arhivistov, Chicago, Ilinois, ZDA. Letniki 46-49, leto 1983-1986. Naklada 3636 izvodov. Letnik 46, leto 1983, snopiči 1-4, (obseg 512 strani)
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 42/43, Graz 1993
 • Vanda Bezek: Rassegna degli Archivi di Stato, letnik LI, Rim, maj/decemher 1991, zvezek 2-3, str. 271-542
 • Ivan Nemanič: La gazette des archives, št. 128, leto 1985
 • Bogdan Kolar: Samostani v srednjeveških listinah na Slovenskem, Arhiv Republike Slovenije, katalog, Ljubljana 1993, 251 strani
 • Janez Kopač: Devetdeset let dr. Vlada Valenčiča
 • Jože Mlinarič: Profesorju Janku Jarcu ob življenjskem jubileju
 • Zorka Skrabl: Ob devetdesetletnici rojstva prof. Janka Jarca
 • Janez Kopač: In memoriam - Boris Rozman
 • Nove pridobitve arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev