Arhivi, 1992, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1992
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Nina Zupančič (odg. ur.), Jože Žontar (gl. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Vera Celcer (prev. it.), Ljiljana Šuštar (prev. hr.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Darko Darovec: Arhivski viri Pokrajinskega arhiva Koper in objavljeni viri za zgodovino beneške Istre
 • Matevž Košir: Prisege v slovenščini
 • Jelka Melik: Tiskovni delikti 1874-1930
 • Jože Žontar: Pravila o uporabi arhivskega gradiva na podlagi nemških arhivskih predpisov
 • Janez Kopač: Razmejitev arhivskega gradiva med arhivi in muzeji, (Koreferat za posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije v Postojni od 18. do 19. oktobra 1989)
 • Branko Šuštar: Muzeji in arhivi med konkurenco in sodelovanjem pri varstvu arhivskega gradiva
 • Zdenka Rajh: Nova organizacija Mednarodnega arhivskega sveta
 • Slavica Tovšak: Razvojna pot organizacije Rdečega križa v Mariboru ob fondih Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Vjekoslav Majcen: Snemanja hrvaških filmskih podjetij v Sloveniji do leta 1941
 • Bojan Himmelreich: Gradivo notarjev Okrajnega sodišča Celje
 • Irena Lačen Benedičič: Korespondenca Hinka Smrekarja s Hranilnico Dravske banovine
 • Nevenka Troha: Zbirka informacijske službe in antifašistične borbe con A in B Julijske krajine
 • Lojz Tršan: Arhivsko gradivo o organizaciji osvobodilne fronte v Ljubljani v času italijanske okupacije v letih 1941 do 1943
 • Darinka Drnovšek: Gradivo fonda CK KPS/ZKS 1945-1990
 • Tatjana Šenk: Arhivsko gradivo Komisije za odnose z verskimi skupnostmi pri Skupščini mesta Ljubljana
 • Ivanka Uršič: Zapuščina Frana Žgurja, »vipavskega slavčka«
 • Ivanka Uršič: Arhivska zapuščina duhovnika, skladatelja in narodnega delavca Vinka Vodopivca
 • Metka Gombač: Zapuščina Črtomirja Šinkovca
 • Marjeta Adamič: Osebni fond Josipa Rusa
 • Marjeta Čampa: Osebni fond Marije Vilfan
 • Boris Rozman: Marjan Rožanc in njegova zapuščina
 • Boris Rozman: Kaj vsebuje zapuščina Vitomila Zupana?
 • Ivanka Zajc Cizelj: Seznam oseb, osumljenih sodelovanja s Francozi iz l. 1810
 • Jože Suhadolnik: Fototeka Zgodovinskega arhiva Ljubljana, način urejanja in strokovna obdelava
 • Vladimir Kološa / Vladimir Žumer / Jože Žontar / Zdenka Rajh: XII. Mednarodni kongres arhivov, Montreal 6.-11. septembra 1992
 • Jože Žontar: 23. avstrijsko arhivsko zborovanje, Gradec, 18. maja 1992
 • Jože Žontar: 63. mednemško arhivsko zborovanje, Berlin, 5. do 8. oktobra 1992
 • Vladimir Kološa: Konferenca mednarodnega arhivskega sveta. Krakov, 14.-15. november 1992
 • Gašper Šmid: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v letu 1992
 • Žarko Štrumbl: Obisk arhivov v Kölnu in Bonnu v Nemčiji
 • Gašper Šmid: Poročilo o obisku Arhivskega društva Slovenije na Dunaju
 • Ema Umek: Vodnik Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1992
 • Marija Hernja Masten: Vodnik po informacijskih pomagalih Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu = Führer zu den Findbüchern des Steiermärkischen Landesarchivs in Graz, Maribor, Gradec/Graz, 1991
 • France M. Dolinar: Vodnik po arhivskem gradivu za zgodovino Slovencev in drugih narodov nekdanje Jugoslavije v Centralnem državnem arhivu v Rimu (Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Vodniki 2), Ljubljana 1992, 566 str.
 • Jože Žontar: Ema Umek, Erbergi in Dolski arhiv, 1. del, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1991, 250 str.
 • Branko Šuštar: Vanda Bezek s sod.: Arhivski viri o razvoju šolstva v Slovenski Istri od razpada Beneške republike do 1945, 1. del. 1797-1918, Ljubljana 1990, 296 str.
 • Boris Gombač: Franc Rozman: Korespondenca Albina Prepeluha-Abditusa, Viri 4, Ljubljana 1991, 86 str.
 • Andrej Vovko: Viri za nacionalizacijo industrijskih podjetij v Sloveniji po 2. svetovni vojni, (uredil dr. France M. Dolinar), Viri št. 5, Arhivsko društvo Slovenije, 1992
 • Miroslav Novak: Viri za gradbeno zgodovino Maribora po 1850, Maribor 1990, 203 str., 100 izvodov, izdal in založil Pokrajinski arhiv Maribor
 • Miroslav Novak: Kartuziji Žiče in Jurklošter skozi stoletja, Maribor 1991, 63 str., 150 izvodov, izdal in založil Pokrajinski arhiv Maribor
 • Miroslav Novak: Sodobni arhivi XIV, Maribor 1992, 167 str., 450 izvodov, izdal in založil Arhivski center za strokovno tehnična vprašanja Maribor
 • Miroslav Novak: Atlanti, štev. 1, Maribor 1991, str. 1-130, 250 izvodov izdal in založil Arhivski center za strokovno tehnična vprašanja Maribor
 • Miroslav Novak: Posebna izdaja Atlanti, dopolnjena s prestavitvijo slovenskih arhivov na 12. mednarodnem kongresu v Kanadi 1992, štev. 1, Maribor 1992, str. 1-148, 1000 izvodov, izdal in založil Mednarodni institut arhivskih znanosti v sodelovanju z Arhivom Republike Slo
 • Miroslav Novak: Gradivo za zgodovino Maribora, XVII. zvezek, 200 izvodov, izdal in založil Pokrajinski arhiv Maribor
 • Miroslav Novak: Antoša Leskovec, Mestna občina Maribor, Inventarji 4, Maribor 1991, 295 strani, 220 izvodov, izdal in založil Pokrajinski arhiv Maribor
 • Miroslav Novak: Zbornik Informatica, Sistemi za arhiviranje dokumentov, njihovo ponovno uporabo in diseminacijo, 224 strani oziroma 3 mikrofiši, izdal in založil pripravljalni odbor posvetovanja DOK_SIS '92, Ljubljana 1992
 • Peter Ribnikar: Vladimir Sunčič, Komisije za agrarne operacije 1885-1945, 2. del: L-S, Ljubljana, 1992
 • Vlasta Tul: Občinska središča v obdobju 1814-1961 na območju sedanjih občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 1991, 61 strani
 • Žiga Železnik: Zbornik za zgodovino šolstva - šolska kronika, Ljubljana, 25/1992, 233 str.
 • Ivan Nemanič: La Gazette des Archives, št. 127
 • Vanda Bezek: Rassegna degli archivi di Stato, Roma
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwessen, letnik 45, zvezek 1, 2
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, XXXIV, Arhiv Hrvatske, Zagreb 1990
 • Vlasta Tul: Vjesnik istarskog arhiva 1 (32), Pazin 1991, 322 str.
 • Branko Šuštar: Razstava Življenje na listkih 1945-1990, Ljubljana 1992
 • Metka Gombač: Razstava Trst med Vzhodom in Zahodom, Politično življenje v Trstu in coni A Julijske krajine leta 1946 in katalog str. 85, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1992
 • Sonja Anžič: Razstava Konstantin Wurzbach (1818- 1893), avstrijski biograf in leksikograf
 • Žiga Železnik: Šola za sestre: Zdravstveno šolstvo na Slovenskem, ob razstavi Slovenskega šolskega muzeja
 • Boris Rozman: Ludvik Zorzut, 1892-1977, Razstava ob stoletnici rojstva, Nova Gorica, september 1922, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, katalog, 21 str.
 • Vlasta Tul: Hranilnica in posojilnica v Šempetru 1896-1948, razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Vlasta Tul: Elektrarne, mlini, žage, vodovodi ... v porečju soče 1918-1943 - predstavitev dokumentov Tehničnega urada Gorica, razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Nada Jurkovič: Razstavna dejavnost Zgodovinskega arhiva Ptuj
 • Lojz Tršan: Razstava: Ljubljanska industrija v letih 1918-1941
 • Peter Ribnikar: Ob šestdesetletnici Marije Oblak-Čarni
 • Ema Umek: Dr. Jože Žontar - šestdesetletnik
 • Nove pridobitve arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev
 • Vladimir Žumer: Osnutek splošnih mednarodnih standardov za arhivsko popisovanje