Arhivi, 1991, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1991
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vladimir Žumer (gl. in odg. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Marjana Kunej (prev. sh.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Milko Mikola: Arhivsko gradivo o medvojnih in povojnih zaplembah premoženja v Sloveniji
 • Peter Ribnikar: Komisija za agrarne operacije v Ljubljani in njeno arhivsko gradivo
 • Branko Šuštar: Viri za zgodovino istrskega šolstva v Slovenskem šolskem muzeju
 • Marija Kos: Vpliv družbenoekonomskih sprememb na valorizacijo ustvarjalcev arhivskega gradiva v gospodarstvu 1945-1991
 • Stane Granda: Problem valorizacije gradiva nekdanjih hranilnic in posojilnic
 • Jelka Melik: Kazensko materialno pravo na Slovenskem od 1852 do 1930
 • Marija Oblak Čarni: Organizacija arhivske službe v Sloveniji
 • Ana Benedetič: Nekateri specialni problemi arhivskega gradiva Univerze v Ljubljani
 • France Štukl: Iz preteklosti Škofje Loke in Loškega gospostva
 • Saša Serše: Obrtna šola v Ljubljani 1888-1914
 • Žarko Štrumbl: Uskoki na Slovenskem in v Žumberku
 • Jože Žontar: Nekaj dopolnil k strokovnim osnovam za pripravo dela zakona o naravni in kulturni dediščini, ki se nanaša na arhivsko gradivo in arhive, ob simpoziju Arhivi in Evropa brez meja, Maastricht 2.-5. oktobra 1991, ter obisku Centralnega državnega arhiva v Haagu
 • Peter Pavel Klasinc: Razmišljanje ob pričakovanju nove arhivske zakonodaje v Republiki Sloveniji v letu 1991
 • Milica Trebše Štolfa: Dileme ob uporabi 101. in 102. člena zakona o naravni in kulturni dediščini
 • Slavica Tovšak: Varstvo arhivskega gradiva pred prevzemom
 • Aleksandra Pavšič Milost: Varstvo arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv, uporaba arhivskega gradiva
 • Rado Vodnik: Arhivarji in varstvo arhivskega gradiva v Podjetjih
 • Ivanka Uršič: Zbiranje in prevzemanje arhivskega gradiva osebnih fondov
 • Boris Rozman: Zbiranje gradiva društev in stiki z ustvarjalci tovrstnega gradiva
 • Antoša Leskovec: Valorizacija ustvarjalcev in dokumentiranega gradiva
 • Marjeta Čampa: Valorizacija drobnega tiska
 • Sonja Anžič: Strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva s poudarkom na fondih z numerično ureditvijo
 • Miroslav Novak: Nekateri problemi informacijske tehnologije v arhivih in arhivska zakonodaja
 • Zdenka Rajh: Informacijska tehnologija in arhivska zakonodaja
 • Marko Polenšek: Uporaba arhivskega gradiva
 • Gašper Šmid: Uporaba arhivskega gradiva v arhivski čitalnici
 • Marjetka Legat: Uporaba arhivskega gradiva in uporabnik
 • Slavica Tovšak: Izobraževanje arhivskih delavcev in pripravnikov v arhivih
 • Nina Zupančič: Izobraževanje arhivskih delavcev in pripravnikov
 • Vesna Gotovina: Izobraževanje arhivskih delavcev v Nemčiji in Italiji
 • Jedert Vodopivec: Slovenski in tuji predpisi in standardi na področju materialnega varstva arhivskega gradiva
 • Ivan Nemanič: Po sledovih misijonarja Friderika Barage v filmu
 • Mateja Jeraj: Arhivsko gradivo republiške mladinske organizacije za obdobje 1945 - 1964 s poudarkom na gradivu mladinskih delovnih brigad
 • Marija Hernja Masten: Pregled gradiva o zaplembah, agrarni reformi in nacionalizacijah v Zgodovinskem arhivu Ptuj
 • Boris Rozman: Dr. Drago Mušič nam je zapustil svoje arhivsko gradivo
 • Boris Rozman: Arhivska zapuščina nadučitelja in šolskega upravitelja Matije Hitija iz Doba pri Domžalah
 • Cvetko Zupančič: Poštni žigi Ljubljanske pokrajine - Notranjska in Dolenjska pod italijansko in nemško okupacijo 1941-1945
 • Branko Šuštar: Škofjeloško zborovanje arhivskih delavcev Slovenije
 • Vladimir Žumer: Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, Predstavitev v Cankarjevem domu v Ljubljani, 21.5.1991
 • Gašper Šmid: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije za leto 1991
 • Boris Rozman / Gašper Šmid: Poročilo o posvetovanju arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine na Igmanu od 20. do 21. junija 1991
 • Ana Benedetič: Zborovanje srednjeevropskih univerzitetnih in visokošolskih arhivov na temo Arhivska praksa in zgodovinska raziskava na Dunaju od 16. do 18. oktobra 1991
 • Darko Darovec: Poročilo o tečaju latinske paleografije in diplomatike oktobra 1990 v Benetkah
 • Aleksandra Pavšič Milost: Šolske kronike - razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • France M. Dolinar: Anton Ožinger, Vizitacije savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije 1751-1773 (Carlo M. d'Attems), Vizitacijski zapisniki 1752-1774, zvezek 2), Ljubljana 1991, 922 strani, 7 kart in 10 slikovnih prilog
 • Branko Šuštar: Vodnik po fondih in zbirkah, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 1990, 701 strani
 • Boris Rozman: Iz naših društevnih arhivov, priložnostna razstava, Nova Gorica, september 1991, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, katalog, 15 strani
 • Vlasta Tul: Vjesnik historijskog arhiva Rijeka, XXXII, Rijeka, 1990, 320 strani
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist, letnik 42-45, 1979-1982
 • Ivanka Uršič: Österreichische osthefte, letnik 33, Dunaj 1990, zvezek 1, 192 str., zvezek 2, 334 strani
 • Branko Šuštar: Argo, revija za muzejska vprašanja, 1990, št. 29-30, 1991, št. 31-32
 • Ljiljana Šuštar: Aleš Gabrič, Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945-1952, Borec 7-8-9, Ljubljana 1991, str. 470-655
 • Metka Gombač: Lida Turk, Glas v ... etru, Trst 1991, 251 strani
 • Marija Oblak Čarni: Ivan Nemanič - šestdesetletnik
 • Marija Oblak Čarni: Dr. Vasilij Melik - sedemdesetletnik
 • Janez Kos: Jože Maček - osemdesetletnik
 • Marjeta Adamič: Slavka Gorjan
 • Nove pridobitve arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev