Arhivi, 1990, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vladimir Žumer (gl. in odg. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Marjana Kunej (prev. sh.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Žontar: Povojni prisilni odvzemi zasebnega premoženja
 • Branko Radulovič: Komisija za upravo narodne imovine in zaplembe imetja, Nastanek in organizacija KUNI
 • Brane Kozina: Komisija za upravo narodne imovine
 • Vesna Gotovina: Arhivsko gradivo o zaplembah in nacionalizacijah v fondu Ministerstva za industrijo in rudarstvo
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Gradivo Republiške komisije za vprašanja razlastitve pri Ministarstvu za finance LRS
 • Žarko Štrumbl: Ministrstvo za kmetijstvo LRS, Oddelek za agrarno reformo, 1945-1951
 • Marjan Zupančič: Gradivo o agrarni reformi in kolonizaciji v fondu Ministrstva za finance
 • Tatjana Šenk: Zaplembe in nacionalizacije: arhivsko gradivo upravnih organov Mesta Ljubljane
 • Žarko Bizjak: Podržavljanje privatne lastnine v fondih pravosodnih organov ljubljanske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Dušan Bahun: Arhivsko gradivo o prisilnih odvzemih zasebnega premoženja v povojnem času na širšem območju ljubljanske regije v upravnih fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Mija Mravlja: Arhivsko gradivo o prisilnih odvzemih premoženja v fondih Enote za Gorenjsko Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Peter Pavel Klasinc: Sledovi o zaplembah, agrarni reformi in nacionalizaciji premoženja v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Maruša Zagradnik: Vzpostavljanje državnega gospodarskega sektorja in ukinitev kolonatskega odnosa po drugi svetovni vojni na območju, ki ga pokriva Pokrajinski arhiv Koper
 • Jurij Rosa: Arhivsko gradivo o povojnih prisilnih odvzemih premoženja, ki ga hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
 • Daniela Juričić: Gabrijel Gruber - ob 250-letnici rojstva
 • Ivanka Zajc Cizelj: Gradbeni red za Štajersko
 • Vida Berkopec: Stavbni spisi okrajnih uradov v Zgodovinskem arhivu v Celju
 • Hedvika Zdovc / Metka Plank: Gradbena dokumentacija v fondu Mestne občine Celje 1850-1941
 • Karol Rustja: Tehnični arhiv v Želežniškem gospodarstvu Ljubljana
 • Aleksandra Pavšič Milost: Tehnična dokumentacija vodnogospodarskih organizacij
 • Jedert Vodopivec: Varovanje in možnosti konserviranja in restavriranja tehnične dokumentacije
 • Bogdan Lekić: Znanstvenoraziskovalno delo v arhivih
 • Marija Oblak Čarni: Arhivi v Sloveniji v letih 1945-1950
 • Jelka Melik: Pristojnost sodišč in kazenski postopek na prvi stopnji od leta 1874 do 1930
 • Saša Serše: Gradivo Kranjskega deželnega odbora in leto 1918
 • Bogdan Lekić: Spominsko gradivo in spominska literatura kot zgodovinski viri
 • Matevž Košir: Slovenska prisega čolnarjev na Savi
 • Branko Šuštar: Šolski list - statistični vir o šolah na področju Dravske banovine v Slovenskem šolskem muzeju
 • Cvetko Zupančič: Poštni žigi Ljubljanske pokrajine - Notranjska in Dolenjska pod italijansko in nemško okupacijo 1941-1945
 • Ivan Nemanič: Nekaj zanimivosti o filmih Božidarja Jakca
 • Marjan Dobernik / Jedert Vodopivec: Varovanje arhivskega, knjižničnega in muzejskega gradiva s poudarkom na konservaciji in restavraciji (prispevek k nacionalnemu programu)
 • Jože Žontar: Šolanje za potrebe arhivov : ob III. kolokviju komiteja Mednarodnega arhivskega sveta za poklicno izobraževanje
 • Jurij Rosa: Pedagoška dejavnost v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici
 • Vesna Gotovina: Bavarska arhivska šola v Münchnu za delavce javnih arhivov, ki so pred tem opravili višjo ali visoko stopnjo izobrazbe
 • Ivan Nemanič: Evidentiranje filmskega gradiva v Avstrijskem filmskem arhivu na Dunaju in aktualna problematika varstva slikovnega gradiva v Arhivu Republike Slovenije
 • Vladimir Žumer: Predlogi organiziranosti arhivske službe v sistemu državne uprave Republike Slovenije
 • Vesna Gotovina: Bavarska arhivska zakonodaja
 • Jovan Popović: Pravne osnove o razmejitvi arhivskega gradiva v obstoječi zakonodaji
 • Lilijana Vidrih Lavrenčič: Poročilo o posvetovanju arhivskih delavcev Slovenije v Zrečah
 • Gašper Šmid: Okrogla miza o uporabi arhivskega gradiva o zaplembah, agrarni reformi in nacionalizacijah
 • Brane Kozina: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije (10. februarja do 21. februarja 1990)
 • Marija Oblak Čarni: Zasedanje jugoslovansko-italijanske arhivistične komisije v Rimu, junija 1990
 • Gašper Šmid: Poročilo o obisku madžarskih arhivskih delavcev v Sloveniji
 • Gašper Šmid: Obisk slovenskih arhivskih delavcev na Madžarskem
 • Boris Rozman: Poročilo o delu v praških arhivih
 • Boris Rozman: Zgodovinski krožki na osnovnih šolah in arhivsko gradivo
 • Milica Trebše Štolfa: Arhivsko gradivo slovenskih kulturnih društev v Kanadi in Združenih državah Amerike, (Delovni obisk v Kanadi in ZDA med 18. julijem in 16. avgustom 1990)
 • Boris Rozman: Zveza kulturnih organizacij Kranj, Inventar, (1953) 1947-1980, Gradivo za razprave, št. 10, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana 1989, 96 strani, pripravila in uredila Mija Mravlja
 • Boris Rozman: Zbirka gramofonskih plošč, Katalogi arhivskega gradiva II., Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 1989, 101 stran
 • Sašo Radovanovič: Vlado Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, Partizanska knjiga Ljubljana, Ljubljana 1989, 260 strani
 • Metka Gombač: Dve domovini, razprave o izseljenstvu, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo, Ljubljana 1990, 1, 415 str.
 • Slavica Tovšak: Zbornik župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru, Ljutomer 1990, 148 strani
 • Nada Kobal: Diplomatski dokumenti - pomemben vir za študije o Balkanu = Les documents diplomatiques: importante source des etudes balkaniques
 • Marjeta Adamič: Razprava o nacionalnem vprašanju v KPJ leta 1923: dokument o oblikovanju federativnega nacionalnega programa KPJ, Partizanska knjiga, Ljubljana 1990, 435 str.
 • Mateja Jeraj: Dachauski procesi (raziskovalno poročilo z dokumenti), Komunist, Ljubljana 1990, 1084 str.
 • Albert Pucer: Milica Trebše Štolfa: SPD Simon Gregorčič 1959-1989 SCA, Toronto, Ontario, Kanada
 • Majda Ficko: Scrinium, Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivare, Wien, 1983, 1984, 1985, 1986, Heft 29-35
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des steiermärkischen Landesarchivs Folge 39, Graz 1989
 • Marjeta Čampa: Idrijski razgledi XXXIV, 1989/1-2, 160 str.
 • Marjeta Čampa: Primorska srečanja, Nova Gorica, XV, 1990/112, 113 str.
 • Ivanka Uršič: Österreichische Osthefte, letnik 32, zvezek 1-2, Dunaj 1990
 • Nove pridobitve arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev