Arhivi, 1989, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1989
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vladimir Žumer (gl. in odg. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Vera Celcer (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Žontar: Arhivi v Jugoslaviji
 • Jože Žontar: Arhivsko izobraževanje v Jugoslaviji s posebnim ozirom na Slovenijo
 • Duša Krnel Umek: Delo Francesca Majerja v mestni knjižnici in arhivu v Kopru
 • Jelka Melik: Dokumentarno gradivo samoupravljanja in njegova valorizacija
 • Marko Kambič: Normativna dejavnost ljubljanskega občinskega sveta od leta 1895 do 1900
 • Ema Umek: Pismo Krištofa Ungnada barona Žovneškega iz leta 1561
 • Jiri Kudela: Jože Plečnik v fondih Arhiva glavnega mesta Prage
 • Vinko Demšar: Dr. France Prešeren v arhivskem gradivu Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Marjeta Čampa: Prvomajski letaki iz NOB v arhivu Inštituta za novejšo zgodovino
 • Jože Žontar: Vodnik po fondih in zbirkah arhiva - ob objavah vodnikov slovenskih arhivov v zadnjih desetih letih
 • Lilijana Vidrih Lavrenčič: Problematika strokovne obdelave arhivskega gradiva občin v obdobju Avstro-Ogrske 1850-1918
 • Vlasta Tul: Arhivsko gradivo, ki nam ga zapuščajo svetovalne službe na osnovnih šolah
 • Tatjana Šenk: Prikaz gradiva krajevnega in občinskega ljudskega odbora Polhov Gradec
 • Boris Rozman: Popisovanje zapuščine pesnika in pisatelja Edvarda Kocbeka
 • Jože Žontar: Arhivsko gradivo in njegovo varovanje (analiza Republiškega komiteja za kulturo), Razprava na skupščini Kulturne skupnosti Slovenije, 2. marca 1989
 • Marija Oblak Čarni / Peter Ribnikar: Poročilo o obisku v praških arhivih
 • Milica Trebše Štolfa: Študijsko bivanje v Kanadi leta 1987
 • Milica Trebše Štolfa: Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti Slovencev - (Delovni obisk v Kanadi od 23. 6. do 8. 8. 1989)
 • Ema Umek: Poročilo o projektu izdaje kart jožefinskih deželnih merjenj
 • Branko Kozina: Ob rednem občnem zboru in praznovanju 35-letnice Arhivskega društva Slovenija (ADS)
 • Vladimir Žumer: Poročilo uredniškega odbora glasila Arhivskega društva in arhivov Slovenije Arhivi za leto 1988 z dne 10. aprila 1989
 • Branko Kozina: Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije v Postojni
 • Boris Rozman: Posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine, Bjelašnica, 22. in 23. junija 1989
 • Slavica Tovšak: Slovenski arhivi na Madžarskem
 • Vladimir Kološa: Bogastvo jugoslovanskih arhivov — Razstava Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije
 • Peter Ribnikar: Arhivska razstava v počastitev dvajsetletnice Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični
 • Kristina Šamperl Purg: Ob 750-letnem jubileju minoritskega samostana na Ptuju
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, XXXI, XXXII, Zagreb 1988, 1989
 • Vlasta Tul: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, XXIX, XXX, XXXI, Pazin - Rijeka 1987, 1988, 1989
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 38, Graz 1988
 • Ivan Nemanič: La Gazette des Archives, 2. in 3. trimesečje 1984, št. 125-126
 • Milica Trebše Štolfa: The American Archivist — Poročilo za obdobje 1952-1978
 • Metka Gombač: Mateja Jeraj, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije s predhodniki, 1. del: 1945-1949, Ljubljana 1988, 392 str.
 • Marjan Drnovšek: Michel Dreyfus, Les sources de l'historié ouvrière, sociale et industrielle en France XIXèine et XXème siècle. C. N. R. S. - G. R. E. C. O. Paris 1987, 298 str.
 • Janez Kopač: Priročniki in karte o organizacijskih strukturah do 1918, Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur bis 1918, Manuali e carte sulle strutture amministrative fino al 1918, Objave Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu, zvezek 15, Gradec, Celovec, Ljublj
 • Janez Kopač: Zbornik ob devetdesetletnici arhiva, Gradivo in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana št. 8, Ljubljana 1988, 254 str.
 • Pavla Mrdjenović: Janez Kopač, Zgodovinski arhiv Ljubljana (1898-1988), str. 60
 • Marjeta Adamič: Josip Rus - Andrej, Pričevanja in spomini. Založba Borec, Ljubljana 1989, 396 str.
 • Mateja Jeraj: Miroslav Stiplovšek, Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem, Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije (1868-1945), Maribor, Založba Obzorja, 1989, 317 str.
 • Marjeta Adamič: Bogdan Lekić, Arhivski izvori za istoriju socijalističke Jugoslavije 1943-1953. Arhiv Jugoslavije, Beograd 1987, 275 strani
 • Nevenka Troha: Izšla je sedma knjigu zbornika Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji 1941-1945
 • Metka Gombač: Ta ocean strašno odprt, Dnevniški zapiski od julija 1974 do februarja 1976, Boris Pahor, Slovenska matica Ljubljana 1989, 403 str.
 • Marta Rau Selič: Ivan Nemanič, Filmski zapisi Božidarja Jakca 1929-1955, Publikacije Arhiva SR Slovenije, inventarji, zvezek 2, Ljubljana 1989, 77 str.
 • Jože Žontar: Pojasnila k nekaterim vprašanjem v zvezi s pravilnikom o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva
 • Rudi Koželj: Janko Orožen (10. 12. 1891 -30.9. 1989)
 • Peter Ribnikar: Majda Smole - sedemdesetletnica (4. 4. 1919 - 3.9. 1989)
 • Marija Oblak Čarni: Fran Zwitter (24. 10. 1905 - 14.4. 1988)
 • Jože Žontar: Pomen dela dr. Sergija Vilfana za razvoj arhivov in arhivistike v Jugoslaviji in Sloveniji, Ob sedemdesetem življenjskem jubileju
 • Marija Oblak Čarni: Marija Verbič - petinsedemdesetletnica
 • Jože Žontar: Ema Umek - šestdesetletnica
 • Peter Pavel Klasinc: Antoša Leskovec — šestdesetletnik
 • Bibliografija arhivskih delavcev
 • Nove pridobitve arhivov 1987,1988,1989