Arhivi, 1988, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1988
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vladimir Žumer (gl. in odg. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Vera Celecr (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • France M. Dolinar: Evidentiranje arhivskega gradiva za zgodovino Slovencev v arhivih izven Slovenije
 • Ferdo Gestrin: Gradivo za zgodovino Slovencev v italijanskih arhivih
 • France M. Dolinar: Gradivo za zgodovino Slovencev v vatikanskih arhivih
 • Jože Žontar: Delovanje Centralne komisije za umetnostne in zgodovinske spomenike in Arhivskega sveta ter arhivi na Kranjskem
 • Ignacij Voje: Delo dr. Karla Kovača v dubrovniškem arhivu
 • Peter Ribnikar: Dr. Josip Mal, njegovo delo v arhivu in za razvoj arhivistike
 • France M. Dolinar: Nadškofijski arhiv v Ljubljani od Tomaža Hrena do Maksa Miklavčiča
 • Brane Kozina: Problemi valorizacije gradiva republiških upravnih organov po letu 1945 na primeru Ministrstva za prosveto
 • Jelka Melik: Valorizacija gradiva rednih sodišč
 • Ana Zaletelj: Valorizacija dokumentarnega gradiva organov za postopek o prekrških
 • Peter Ribnikar: Valorizacija dokumentarnega gradiva Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, centrala Ljubljana
 • Vladimir Žumer: Problemi valorizacije dokumentarnega gradiva s področja gospodarstva
 • Maruša Zagradnik: Valorizacija dokumentarnega gradiva samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje
 • Milica Trebše Štolfa: Osnovne organizacije družbenopolitičnih organizacij - SZDL
 • Saša Serše: Deželni zbor in odbor za Kranjsko
 • Milan Pahor: Arhivsko gradivo med Slovenci v Italiji - stanje in izgledi za prihodnost
 • Avguštin Malle: Manjka arhivske zavesti?
 • Ugo Cova: Tržaška vladna gradiva iz časa pred letom 1918: njihov pomen za Slovenijo
 • Adele Brandi: Preučevanje avstrijskih dokumentov socialnega značaja v državnem arhivu v Gorici
 • Milica Milićević: Arhivska gradja za istoriju Slovenije u fondovima arhiva Jugoslavije
 • Pavla Mrdjenović: Pregled arhivskega gradiva kontrarevolucije in drugih fondov, sprejetih od Republiškega sekretariata za notranje zadeve SRS
 • Marjeta Čampa: Nekaj vsakdanjih drobnih tiskov iz NOB v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja
 • Marija Perko: Arhivsko gradivo fonda Okrajne gospodarske zbornice Ljubljana in njenih prednikov
 • Ivan Nemanič: Gradivo o neuspelem atentatu na generala Leona Rupnika v septembru 1941
 • Branko Šuštar: Urejanje in popisovanje serij zaključnih računov ob prevzemu v arhiv
 • Liljana Vidrih Lavrenčič: Kaj se je spreminjalo v letih 1921 do 1929 na okrajnih sodiščih v Julijski krajini?
 • Ljiljana Šuštar: Strokovna obdelava arhivskega gradiva sindikalnih organizacij Ljubljane
 • Milica Trebše Štolfa: Kulturna društva in njihovo dokumentarno gradivo v južnoprimorskih občinah
 • Brane Kozina: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od 24. oktobra 1985 do 10. februarja 1988
 • Martin Ivanič: "Mimo odprtih vrat" (Izbor dokumentov o narodnem izdajstvu)
 • Marjeta Adamič: Fašisti brez krinke, Dokumenti 1941-1942, zbral, uredil in pojasnil dr. Tone Ferenc, Maribor, Obzorja 1987 (Documenti et studia historiae recentioris; 5), 517 strani
 • Branko Šuštar: Arhivski dokumenti iz zgodovine Novega mesta, Razstava dokumentov Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto 1988, 54 str.
 • Jože Žontar: Jovan Popović, Zbirka propisa iz arhivske delatnosti, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1987, 453 str.
 • Branko Šuštar: Enciklopedija Slovenije 1, A-Ca, Ljubljana 1987, 421 str
 • Metka Gombač: Janko Messner, Živela Nemčija! Iz dnevnika Janka Messnerja 12.3.38 - 21.1.41, Založba Drava - Celovec, Patizanska knjiga - Ljubljana, Ljubljana, Celovec 1988, 158 str.
 • Branko Šuštar: Branko Oblak, Kreditne zadruge ormoškega področja 1906-1948, Publikacije Zgodovinskega arhiva v Ptuju: Inventarji, zvezek 4, Ptuj 1986, 45 str.
 • Peter Pavel Klasinc / Miroslav Novak: Poskus ocene Vodnika Arhiva Bosne in Hercegovine s stališča računalniške obdelave arhivksega gradiva
 • Jelena Malbašić: Arhivski pregled, Glasilo društev arhivskih delavcev in Skupnosti arhivov SR Srbije, Beograd 1984, 1985, 1986
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, XXVIII, XXIX, Arhiv Hrvatske, Zagreb 1986, 1987
 • Ivan Nemanič: La gazette des Archives, št. 124
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs Folge 37, Graz 1987
 • Marija Oblak Čarni: Dr. Tone Ferenc je šestdesetlenik
 • Jože Žontar: Pravilnik o strokovni obdelavi in izdelavi pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva (Uradni list SRS, št. 11/88)
 • Jovan Popović: Osnove pravne zaštite arhivske građe za slučaj neposredne ratne opasnosti i rata
 • Marija V. Erjavec: Bibliografsko kazalo revije Arhivi 1978-1987