Arhivi, 1987, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1987
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vladimir Žumer (odg. ur.), Vladimir Kološa (gl. ur.), Lidija Bcrdcn (prev. ang. in nem.), Vera Celcer (prev. it.), Janez Zor (prev. rus.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Peter Pavel Klasinc: Izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (arhivarjev v registraturah)
 • Darja Mihelič: Ribolov na srednjeveškem piranskem področju
 • Duša Krnel Umek: Odbrano arhivsko gradivo kot vir za etnološke raziskave
 • Janez Kopač: Analiza referatov s posvetovanja o tehnični dokumentaciji
 • Kristina Šamperl Purg: Valorizacija gradiva magistratne uprave mest Ormoža in Ptuja v letih 1750 do 1850
 • Dušan Bahun: Valorizacija gradiva okrajnih ljudskih odborov 1945-1965
 • Branko Šuštar: Prikaz arhivskih presoj sodobnega gradiva občin
 • Tjaša Mrgole: Valorizacija gradiva občinske geodetske uprave
 • Jurij Rosa: Vrednotenje dokumentarnega gradiva krajevnih skupnosti
 • Branko Oblak: Vrednotenje dokumentarnega gradiva podružnice SDK Ptuj in ekspoziture SDK Ormož
 • Žarko Bizjak: Gradivo notarskih fondov
 • Zorka Skrabl: Valorizacija gradiva samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti na primeru občine Novo mesto
 • Marija Perko: Vrednotenje družbeno pravnih oseb in dokumentarnega gradiva s področja trgovine
 • Aleksandra Pavšič Milost: Vrednotenje dokumentarnega gradiva temeljnih in internih bank
 • Vlasta Tul: Valorizacija gradiva organizacijskih enot zavoda SR Slovenije za šolstvo
 • Boris Rozman: Valorizacija društev
 • Milica Trebše Štolfa: Arhivsko gradivo društev slovenskih izseljencev
 • Darko Rubčić: Zaštita arhivske i registratume građe u zdravstvenim organizacijama
 • Jovan Popović: Podzakonska akta sprejeta na osnovi Zakona o arhivskem gradivu federacije
 • Ignacij Voje: Regesti pisem Mihaela Šuttaka, upravitelja posesti knezov Batthyanyjev v Prekmurju
 • Marko Jačov: Kratek zgodovinski pregled vatikanskih arhivov in njihov pomen za zgodovino srbskega in drugih balkanskih narodov
 • Kristina Šamperl Purg: Iz arhivske zakladnice
 • Boris Rozman: Kateremu viru verjeti?
 • Milan Bizjak: Poizkusna avtomatska obdelava podatkov (AOP) arhivskega gradiva
 • Narodna in študijska knjižnica Trst, Poročilo o dejavnosti v letu 1985
 • Metka Gombač: Delovni dosežki Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1980-1985
 • Miroslav Novak: Razstava Trg Ljutomer 1342-1927
 • Kristina Šamperl Purg: Pričevanja, zakladi Ormoža in Ptuja
 • Aleksandra Pavšič Milost: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 1972—85, Razstava ob 15-letnici delovanja
 • Branko Šuštar: Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev v Prištini
 • Branko Šuštar: Srbsko—makedonsko medrepubliško posvetovanje arhivistov v Subotici
 • Branko Šuštar: XIII. zborovanje slovenskih arhivskih delavcev v Portorožu
 • Milica Trebše Štolfa: Poročilo o študijskem bivanju v Kanadi
 • Vladimir Kološa: Poročilo o strokovnem izpopolnjevanju na Moskovskem državnem zgodovinsko-arhivskem inštitutu
 • Vladimir Žumer: Poročilo o stažiranju v Sovjetski zvezi
 • Boris Rozman / Branko Šuštar: Obisk v Historijskem arhivu Zagreb
 • Vinko Demšar: Poročilo o enotedenskem obisku v Arhivu SR Hrvatske
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 35/36, Graz 1986
 • Vlasta Tul: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XXVIl, Pazin-Rijeka 1986, 328 str.
 • Vlasta Tul: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XXVlll, Pazin-Rijeka 1987, 251 str.
 • Branko Šuštar: Milko Mikola: Mestni ljudski odbor Celje 1945-1954, Inventarji 1, Celje 1987, 107 str.
 • Kristina Šamperl Purg: Škart, arhivski občasnik, Ljubljana 1986, 42 str.
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev
 • Ivan Lovrenčič: In memoriam Franc Zelenik (1933-1986)