Arhivi, 1986, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1986
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vladimir Žumer (odg. ur.), Vladimir Kološa (gl. ur.), Lidija Berden (prev. ang. in nem.), Vera Celcer (prev it.), Janez Zor (prev. rus.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • B. Š.: Ob posvetovanju: Tehnična dokumentacija kot del kulturne dediščine
 • Ana Zaletelj: Pojem tehnične dokumentacije
 • Vukoslav Živković: Urejanje in arhiviranje tehnične dokumentacije v Titovih zavodih Litostroj
 • Peter Pavel Klasinc: Problemi tehnične dokumentacije v Tovarni avtomobilov Maribor in Metalni Maribor
 • Maruša Zagradnik: Tehnična dokumentacija v delovni organizaciji Tomos Koper
 • Aleksandra Pavšič Milost: Tehnična dokumentacija elektrogospodarskih organizacij
 • Ivan Usenik: Tehnična dokumentacija PTT telekomunikacijskih naprav in omrežij
 • Brane Kozina: Kratek oris razvoja cestne službe v Sloveniji in problemi tehnične dokumentacije
 • France Adamič: Tehnična dokumentacija v agroživilstvu - Ureditveni načrti, investicijski in proizvodni programi v kmetijstvu in živilstvu
 • Branko Oblak: Tehnična in tehnološka dokumentacija kot arhivsko gradivo v Tovarni sladkorja Ormož
 • Peter Ribnikar: Tehnična dokumentacija v rudarstvu
 • Janez Kopač: Arhivsko gradivo v tehnični dokumentaciji gozdnih gospodarstev
 • France Štukl: Tehnična dokumentacija (načrti) pri zemljiški knjigi in katastru
 • Jože Rotar: Arhiviranje izdelkov geodetske službe v SR Sloveniji
 • Vinko Ušeničnik / Ratomir Mladenović: Tehnična dokumentacija na mikrofilmu in povezava z računalnikom
 • Jelka Pirkovič Kocbek: Pomen tehnične dokumentacije za varstvo kulturne dediščine
 • Branko Šuštar: Problemi vrednotenja in popisovanje tehnične dokumentacije za graditev objektov
 • Marjan Zupančič: Tehnična dokumentacija republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo
 • Dušan Bahun: Podvajanje tehnične dokumentacije za graditev objektov v fondih upravnih organov (občina-okraj)
 • Peter Pavel Klasinc: Gradbeni načrti v Pokrajinskem arhivu Maribor
 • Peter Fister: Tehnična dokumentacija - možnosti za izdelavo in uporabnost
 • Peter Krečič: Arhitektura, tehnična dokumentacija in Arhitekturni muzej
 • Jovo Grobovšek: Optimalni izbor dokumentacije za raziskovanje stavbne dediščine
 • Jelka Pirkovič Kocbek: Tehnična dokumentacija - problem kolektivne stanovanjske gradnje
 • Breda Mihelič: Kriteriji za izbor gradbenih spisov s področja stanovanjske gradnje med leti 1955 in 1965
 • Vinko Demšar: O tehnični dokumentaciji v nekateri avstrijski arhivistični literaturi
 • Alberto Pucer: O tehnični dokumentaciji v nekateri italijanski arhivistični literaturi
 • Vladimir Žumer: Informacija o valorizaciji tehnične dokumentacije v Sovjetski zvezi
 • Vladimir Kološa: Problemi popisovanja in izdelave informacijskih pripomočkov za uporabo tehnične dokumentacije v sovjetskih državnih arhivih
 • Ljudmila Bezlej Krevel: Tehnična dokumentacija kot sestavni del enotnega arhivskega fonda v ČSR
 • Diskusija na posvetovanju Tehnična dokumentacija kot del kulturne dediščine