Arhivi, 1985, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1985
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Posamezni prispevki:
 • Anton Ožinger: Križniki pri Veliki Nedelji
 • Peter Pavel Klasinc: Ormož v zgodovini
 • Nada Jurkovič: Razvoj otroškega varstva na ptujskem področju od 19. stoletja do danes
 • Metka Gombač: Socialno varstvo v Slovenskem primorju in Trstu : 1945-1947
 • Andrej Vovko: Nekatera vprašanja iz zgodovine šolstva pri nas
 • Vlasta Tul: Arhivska problematika arhivskega gradiva izobraževalnih ustanov
 • Nada Kobal: Slovensko šolstvo v Ljubljanski pokrajini 1941-1943
 • Marko Polenšek: Organiziranost javne zdravstvene službe od konca 19. stoletja dalje
 • Boris Rozman: Arhivska problematika zdravstvenih domov
 • Mojca Grabnar: Valorizacija zdravstvene dokumentacije na primeru Univerzitetnega kliničnega centra
 • Jasna Horvat: Razvoj muzejstva na Slovenskem
 • Antoša Leskovec: Arhivi in dokumentarno gradivo muzejev
 • Ivanka Zajc Cizelj: Gledališče — ustvarjalec arhivskega gradiva
 • Iva Curk: Arhivi in organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine
 • Jurij Rosa: Arhivska problematika gradiva zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine
 • Branko Berčič: Razvoj organiziranosti knjižničarstva na Slovenskem in viri arhivskega gradiva v njem
 • Maruša Zagradnik: Dokumentarno in arhivsko gradivo Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru
 • Milica Trebše Štolfa: Razvoj založniške dejavnosti v Slovenski Istri
 • Ivan Nemanič: Izbrana vprašanja iz zgodovine slovenskega filma in o filmskem arhivskem gradivu
 • Katarina Udovič: Razvoj in pregled RTV dejavnosti ter TV dokumentacije
 • Marjeta Čampa: Slovenski narodnoosvobodilni tisk o šolstvu, zdravstvu in kulturi
 • Walter Jaroschka: Naloge in težišče dela bavarskih državnih arhivov
 • Albrecht Liess: Zgodovina, organizacija in fondi bavarskih državnih arhivov
 • Ema Umek: Zgodovina, organizacija in arhivski fondi v arhivih v Sloveniji, History, Organization and Archive Groups of the Record Offices in Slovenia
 • Jože Žontar: Težišče dela in strokovni problemi arhivov v Sloveniji
 • Ema Umek: Ljubljana z okolico v luči deželnih merjenj v drugi polovici 18. stoletja
 • Roman Savnik / Ema Umek: Karta Evropa miru
 • Ivan Nemanič: Evidentiranje filmskega gradiva v Inštitutu Luce v Rimu
 • Marija Oblak Čarni: Pomembnejše zgodovinske obletnice in arhivi
 • Delo arhivov in arhivskih organizacij
 • Kristina Šamperl Purg: Poročilo o delu arhivskega društva Slovenije za čas od 1. 1. 1985 do 24. 10. 1985
 • Jože Žontar: 10. mednarodni kongres arhivov (Bonn, 17. do 21. septembra 1984)
 • Marija Oblak Čarni: Poročilo o obisku poljskih arhivskih strokovnjakov v arhivu SR Slovenije
 • Vladimir Kološa: Razstava Viri za zgodovino gozda in gozdarstva
 • Marjan Zupančič: Razstava v Ljubljani: Zhou Enlai, življenje in delo
 • Branko Šuštar: Sodobni arhivi: Posvetovanja o strokovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih
 • Marjan Dobernik: Poročilo o strokovnem potovanju v Rim in Firence od 15.—25. aprila 1985
 • Marjan Dobernik: Poročilo o strokovnem potovanju v Riksarkivet (Nacionalni arhiv) v Oslu od 27. maja do 5. junija 1985
 • Marija Grabnar: Poročilo o razstavi v spomin Primožu Trubarju
 • Vladimir Kološa: Poročilo o obisku arhivskih institucij v Sovjetski zvezi (17.-27. junij 1985)
 • Marija Oblak Čarni: Poročilo o obisku arhivskih institucij v Minsku
 • Marija V. Erjavec: Poročilo o zasedanju komisije za strokovne biblioteke v arhivih
 • Ema Umek / Mateja Jeraj: Poročilo o kulturni izmenjavi z Italijo v času od 1.—7. oktobra 1985
 • Kristina Šamperl Purg: Poročilo o XII. zborovanju arhivskih delavcev Slovenije Ormož, 24.-26. oktobra 1985 (Varstvo arhivskega gradiva, njegova preglednost, informiranost o njem in strokovna obdelava)
 • Peter Ribnikar: Poročilo o študijskih obiskih na Češkoslovaškem leta 1984 in 1985
 • Marjan Drnovšek: Arhiv SR Slovenije: Razstava ob 40-letnici samostojnega delovanja
 • Kristina Šamperl Purg: Le barbar se lahko roga preteklosti (Filmski portret dr. Frana Zwittra)
 • Antoša Leskovec: Poročilo o obisku v Ljudski republiki Madžarski 2. do 7. decembra 1985
 • Boris Rozman: Poročilo o seminarju za člane društev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, XXVII, Arhiv Hrvatske, Zagreb, 1984
 • Jelena Malbašić: Arhivski pregled, Glasilo društev arhivskih delavcev in skupnosti arhivov SR Srbije, Beograd, 1981, 1982, 1983
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Archivni časopis, Vydava arhivni sprava ministerstva vnitra ČSR, letnik 1981-1983 (31-33), Praga
 • Majda Ficko: Scrinium, Zeitschrift des Verbandes Österreichischen Archivare, Wien 1983 (28)
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 34 Graz 1984
 • Ivan Nemanič: La Gazette des Archives, Pariz, št. 121-122 in 123, leto 1983
 • Branko Šuštar: Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1985, 243. str.
 • Peter Ribnikar: Vladimir Bystricky, Hruby Vaclav: Prehled archivu ČSR, Praha, 1984
 • Jelka Melik: Jože Žontar: Arhivistika, Dopisna delavska univerza Univerzum, Ljubljana 1984, 170 str.
 • Vladimir Kološa: Osnovnye pravila raboty gosudarstvenyh arhivov SSSR, red.: F. M. Vaganov, A. V. Elpatevski, J.G. Turiščev, V. V. Caplin, Moskva 1984, 240 str.
 • Vinko Demšar: Archivwesen der Deutschen Demokratischen Republik: Teorie und Praxis (vom einem Autorenkollektiv unter Leitung Botho Brachmann), Berlin, 1984, 480 str.
 • Mojca Grabnar: Miha Brejc, Peter Klasinc, Jože Žontar, Peter Ribnikar, Ana Zaletelj, Vladimir Žumer: Priročnik za strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, Ljubljana 1984, 136 str.
 • Marjeta Adamič: Zbornik dokumentov in podatkov sanitetne službe v narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem 1941-1945, knjige 1-4 in 4/priloga, Ljubljana 1982-1985
 • Martin Ivanič: Viri za zgodovino ZKJ, Izdajateljski center Komunist, Beograd
 • Janez Kos: Marjan Drnovšek, Ljubljana na starih fotografijah, Razstava fotografija iz fototeke Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1985
 • Janez Kos: Pozdrav iz Ljubljane. Mesto na starih razglednicah, Ljubljana 1985
 • Marjeta Adamič: Izidor Cankar, Londonski dnevnik 1944-1945, Ljubljana 1985, 143 str. in faksimile dnevnika
 • Marija Oblak Čarni: Sredoje Lalič, Arhivska služba v SAP Vojvodini, 1944-1975, Sremski Karlovci, 1984, 166 str.
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev 1983
 • Kadrovske spremembe v arhivih za čas 1. 9. 1980 do 31. 1. 1985
 • Marija Oblak Čarni: Dr. Fran Zwitter — osemdesetletnik
 • Janez Kos: Peter Ribnikar je šestdesetletnik
 • Peter Ribnikar: dr. France Škerl-Bregar (1909-1985)
 • Peter Ribnikar: Anton Šubic (1896-1985)