Arhivi, 1984, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1984
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marija Oblak-Čarni (odg. ur.), Ema Umek (gl. ur.), Lidija Berden (prev. nem. in ang.), Vera Celcer (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Branko Korošec: Vojaške topografske karte — arhivsko kartografsko gradivo
 • Štefan Fajmut: Uporaba računalniško — mikrofilmskih povezav v arhiviranju
 • Vlado Biljelić: Uporaba avtomatske obdelave podatkov v pisarniškem poslovanju
 • Stanko Čufer: Uporabnost informacijskih sredstev v dokumentaciji
 • Vladimir Žumer: Problemi valorizacije zapisov računalniških informacij
 • Ivan Nemanič: Valorizacija filmskega gradiva
 • Vlasta Tul / Jurij Rosa: Arhivsko gradivo društev in družbenopolitičnih organizacij na področju Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Marjan Drnovšek: Novoletni govori župana Ivana Hribarja ljubljanskemu občinskemu svetu 1896-1909 (2. del)
 • Boris Rozman: Arhivsko gradivo društev, Urejanje, odbiranje, popisovanje in izročanje arhivskega gradiva društev arhivu
 • Boris Rozman: V razmislek
 • Delovno poročila za leto 1984 in delovni programi za leto 1985 arhivov v Sloveniji
 • Kristina Šamperl Purg: Poročilo o delu arhivskega društva Slovenije za čas od 25. februarja 1983 do 31. decembra 1984
 • Kristina Šamperl Purg: Pozdrav na slovesnosti ob sprejemu častnih članov arhivskega društva Slovenije v Ljubljani, 8. februarja 1984
 • Kristina Šamperl Purg: Ob 30-letnici arhivskega društva Slovenije
 • Vasilij Melik: Znanost in arhivi, Ob 30-letnici Arhivskega društva Slovenije
 • Primož Hainz: Družbena vloga arhivov, Govor ob 30-letnici Arhivskega društva Slovenije
 • Ana Zaletelj: Poročilo o delu komisije za pravna vprašanja pri Zvezi arhivskih delavcev Jugoslavije v letu 1984
 • Boris Rozman: Uredniški odbor glasila Arhivi
 • Ratomir Mladenović: Poročilo o delu sekcije arhivskih delavcev zunaj arhivov
 • Kristina Šamperl Purg: Uporaba in zloraba arhivskega gradiva, 10. kongres Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije
 • Marjan Drnovšek / Janez Kopač: Obisk matične službe Arhiva Vojvodine v Sremskih Karlovcih
 • Vanda Bezek: Poročilo o delu v času študijskega bivanja v Državnem arhivu v Benetkah (10. do 21. junija 1984)
 • Nada Jurkovič: XVI. Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci 84'
 • Peter Pavel Klasinc: Sodobni arhivi 85
 • Kristina Šamperl Purg: Predstavitev arhivskega gradiva, vrnjenega iz avstrijskih arhivov na osnovi jugoslovansko-avstrijskega sporazuma iz leta 1923, Vrnjeno arhivsko gradivo je Zgodovinski arhiv v Ptuju prevzel 6. julija 1983 iz Arhiva SR Slovenije
 • Nada Kobal: Reševanje poplavljenega arhivskega gradiva, Priložnostna razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
 • Sredoje Lalić: Ob izidu 7. in 8. knjige iz zbirke Arhivski fondi in zbirke v SFRJ (za SR Slovenijo in SR Hrvatsko: knjiga je bila predstavljena v Ljubljani 5. decembra 1984)
 • Jovan Popovič: Arhiv Jugoslavije, Obisk v Glavnem državnem arhivu Argentine in prikaz zakona o Glavnem državnem arhivu, njegovih nalogah, oblikovanju in pristojnosti državne arhivske komisije
 • Saša Serše: Poročilo z obiska v madžarskem Državnem arhivu v Budimpešti
 • Darinka Drnovšek: Arhivski Vjesnik, XXIV-1981, XXV-1982, XXVI-1983, Zagreb
 • Vlasta Tul: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, svezak XXVI, Pazin-Rijeka 1983
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 33, Graz, 1983
 • France Kresal: Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ SR Slovenija, Zveza arhivskih delavcev Jugoslavije, Beograd 1984, str. 637
 • Mateja Jeraj: Slavica Tovšak, Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva, Murska Sobota 1945—1963, Maribor 1984, 119 str.
 • Branko Šuštar: Marjan Drnovšek, Ljubljana v arhivskem gradivu od začetka 14. stoletja do danes, Razstava dokumentov Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana 1982, 84 str.
 • Marjeta Čampa: Robert L. Clark: Archive - Library relations, New York - London, RR. Bowker Company 1976, XII + 218 strani
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev 1984
 • Fran Zwitter: Dr. Ivo Murko