Arhivi, 1983, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1983
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marija Oblak-Čarni (odg. ur.), Ema Umek (gl. ur.), Lidija Berden (prev. nem. in ang.), Vera Celcer (prev. it.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Janez Kos: Grb SR Slovenije
 • Jože Žontar: Stanje in problemi raziskav na področju arhivistike
 • Janko Jarc: Novomeški arhivi
 • Peter Pavel Klasinc: Ob enajstem zborovanju arhivskih delavcev Slovenije
 • Franc Sedmak: Zgodovinski arhiv v Celju, njegov razvoj, vloga in pomen
 • Jože Mlinarič: Salzburško Posavje do konca 16. stoletja
 • Jože Vurcer: Nacistične deportacije slovenskega prebivalstva obsavskega in obsotelskega območja brežiškega okrožja 1941—1942
 • Dušan Nećak: Oris vloge in pomena družbenopolitičnih organizacij v Sloveniji po osvoboditvi
 • Viktor Vrbnjak: Društvena zakonodaja in kategorije arhivskega gradiva društev, s poudarkom na Štajerskem
 • Marija Oblak Čarni: Strokovna obdelava in popisovanje gradiva družbenopolitičnih organizacij
 • Peter Ribnikar: Društveni arhivi, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva društev, The Records of Societies, Professional Treatment and Elaboration of Devices to Use the Records of the Associations
 • Liljana Ciglar: Arhivsko gradivo družbenopolitičnih organizacij v Zgodovinskem arhivu Ljubljana
 • Boris Rozman: Arhivsko gradivo društev na območju Zgodovinskega arhiva Ljubljana po letu 1945
 • Ivanka Zajc Cizelj: Družbenopolitične organizacije in njihovo arhivsko gradivo na območju Zgodovinskega arhiva v Celju
 • Slavica Tovšak: Pregled fondov družbenopolitičnih organizacij v Pokrajinskem arhivu Maribor
 • Darinka Drnovšek / Martin Ivanič: Prikaz gradiva Zveze komunistov Slovenije po osvoboditvi
 • Mateja Jeraj: Arhivsko gradivo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije s predhodniki
 • Metka Gombač: Gradivo mladinske organizacije po letu 1945 v Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani
 • Janez Kopač: Gradivo o meščanskih političnih strankah do leta 1941 v fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Peter Klasinc: Arhivsko gradivo družbenopolitičnih organizacij in društev v nekaterih drugih fondih
 • Marija Hernja Masten: Pregled gradiva družbenopolitičnih organizacij in društev v Zgodovinskem arhivu v Ptuju
 • Marjeta Adamič: Gradivo Antifašistične fronte žena Slovenije po letu 1945 v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani
 • Nada Kobal: Fašistične organizacije pod italijansko okupacijo Ljubljanske pokrajine
 • Marjan Drnovšek: Novoletni govori župana Ivana Hribarja ljubljanskemu občinskemu svetu 1896-1909 (1. del)
 • Ivan Nemanič: Evidenca filmskih tednikov (Wochenschau) v Bundesarchivu Koblenz, ki se nanašajo na ozemlje Jugoslavije v letih 1941—1945
 • Samija Sarić: Prispevek k preučevanju kolonizacije Slovencev v Neodvisni državi Hrvatski (1941-1945), Contribution to the Researches into the Colonization of the Slovenes in the Independent State of Croatia
 • Dušan Bahun: Arhivsko gradivo fonda občine Ribnica in metodologija njenega urejanja in popisovanja
 • Mateja Jeraj: Navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva družbenopolitičnih organizacij
 • Delovna poročila za leto 1983 in delovni programi za leto 1984 arhivov v Sloveniji
 • Vladimir Kološa: Poročilo o delu izvršnega odbora Arhivskega društva Slovenije
 • Ema Umek: Uredniški odbor glasila ARHIVI
 • Ana Zaletelj: Poročilo o delu Komisije za pravna vprašanja pri Zvezi arhivskih delavcev Jugoslavije v letu 1983
 • Peter Ribnikar: Poročilo o delu Komisije za spremljanje in pospeševanje zaščite arhivskega gradiva zunaj arhivov
 • Nada Majcen: Poročilo o delu Komisije Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije za konservacijo in restavracijo arhivskega gradiva v letu 1983
 • Liljana Ciglar: Poročilo o XI. zborovanju arhivskih delavcev Slovenije v Čatežu ob Savi
 • Jovan Popović: Poročilo o V. posvetovanju o strokovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih - Sodobni arhivi '83
 • Vladimir Kološa: Poročilo o III. zveznem posvetovanju arhivskih delavcev Jugoslavije
 • Janez Kopač / Marjan Drnovšek: Obisk matične službe Arhiva Vojvodine v Sremskih Karlovcih
 • Ljudmila Bezlaj: Poročilo o študijskem obisku v Češkoslovaški socialistični republiki
 • Ivan Nemanič: Poročilo o obisku Filmskega arhiva ZR Nemčije v Koblenzu
 • Vladimir Kološa: Pridobitve Arhiva SR Slovenije 1981-1982. Razstava ob dnevu arhivov, 20. oktobru
 • Vladimir Kološa: Makedonski arhivist, spisanje na sujozot na društvata na arhivskite rabotnici na SR Makedonija, leto XV/1982, knjiga 12, Skopje 1982, 253 strani
 • Vlasta Tul: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, zvezek XXIV, Pazin — Rijeka 1982, 465 strani
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 32, Graz, 1982
 • Ivan Nemanič: Gazette des Archives, št. 115 do 119, leto 1982
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Mario Stanisci, Elementi di arhivistica. Università degli studi di Udine, Facoltà di lettere filosofìa, Anno accademico 1981/82, C.D.C. - Udine
 • Jože Žontar: Marjan Drnovšek, Arhivska zapuščina Petra Grasellija 1842-1933, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 6, Ljubljana 1983, 522 strani
 • Stane Granda: Zorka Skrabl, Hranilništvo na Dolenjskem in v Beli Krajini, France Štukl, Hranilništvo v Škofji Loki. Gradivo in razprave 5, Ljubljana 1983, 143 strani
 • Jedert Vodopivec: Otto Wächter, Restaurierung und Erhaltung von Büchern, Archivalien und Graphiken — Restavriranje in vzdrževanje knjig, arhivalij in grafik, Herman Böhlaus, Nachf., Wien—Köln—Graz, 1983, tretja izdaja, 290 strani
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov 1983
 • Bibliografija arhivskih delavcev 1983
 • Ferdo Gestrin: Dr. Pavle Blaznik - osemdesetletnik
 • Stane Granda: Ob življenjskem jubileju Janka Jarca
 • Marija Oblak Čarni: Janko Liška - In memoriam
 • Jože Žontar: Ob osemdesetletnici dr. Vlada Valenčiča
 • Majda Kunaver: Bibliografija dr. Vlada Valenčiča
 • Zakonski predpisi za področje arhivske dejavnosti, Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev družbenih pravnih oseb ter članov društev, ki delajo z dokumentarnim gradivom