Arhivi, 1982, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1982
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marija Oblak-Čarni (odg. ur.), Ema Umek (gl. ur.), Lidija Berden (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Žontar: Urejanje in popisovanje arhivskega gradiva — temeljna vprašanja metodologije
 • Vladimir Žumer: Kriteriji valorizacije dokumentarnega gradiva družbenih pravnih oseb in društev, katerih arhivsko gradivo prevzema Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • Marjeta Čampa: Narodnoosvobodilni tisk v Sloveniji
 • Janez Kos: Lucij Publicij Apro, emonski arhivar
 • Ratomir Mladenović: Informacija o gradivu Sitarske in žimarske zadruge v Stražišču pri Kranju
 • Dušan Bahun: Arhivsko gradivo o vodnih napravah na kamniškem in domžalskem območju
 • Peter Ribnikar: Dve novi pridobitvi Arhiva SR Slovenije
 • Liljana Ciglar: Navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva družbeno političnih organizacij
 • Vladimir Žumer: Valorizacija dokumentarnega gradiva v Sovjetski zvezi
 • Ivan Komelj: Haaška konvencija o varstvu kulturnih dobrin v luči zakonov o splošnem ljudskem odporu in o naravni in kulturni dediščini
 • Marija Grabnar: Ali se lahko arhiv vključi v vzgojnoizobraževalni proces mladega človeka?
 • Delovna poročila za leti 1981 in 1982 in delovni programi za leto 1983 arhivov v Sloveniji
 • Peter Klasinc / Ema Umek / Marjan Zupančič: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije
 • Jože Žontar: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Svet za znanstveno raziskovalno dejavnost
 • Ema Umek: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za mednarodne zveze
 • Nada Majcen: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za konservacijo in restavracijo arhivskega gradiva
 • Peter Ribnikar: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za spremljanje in pospeševanje zaščite arhivskega gradiva izven arhivov
 • Ana Zaletelj: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za pravna vprašanja
 • Marjetka Legat: Poročila o delu komisij Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije, Komisija za strokovne knjižnice v arhivih
 • Peter Klasinc: Arhivi 1982 — IV. posvetovanje o strokovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih
 • Nada Majcen: Konservacija in restavracija arhivskega in knjižničnega gradiva v nekaterih italijanskih ustanovah (Poročilo o študijskem obisku)
 • Peter Klasinc: Kratek obisk arhivov v Bolgariji
 • Marija Oblak Čarni: Študijski arhivski obisk v Sovjetski zvezi
 • Peter Klasinc: Posvetovanje arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine
 • Peter Ribnikar: Kulturna izmenjava z Generalno direkcijo državnih arhivov Bavarske
 • Marjeta Čampa: Obisk v Nacionalnem arhivu v Washingtonu
 • Nada Jurkovič: Razstava 20 let delavskih srečanj bratstva in prijateljstva
 • Marija Maček: Ob razstavi „Preteklost Celja v arhivskih dokumentih"
 • Peter Klasinc: Drugo zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije
 • France M. Dolinar: 14. zborovanje cerkvenih arhivarjev v Rimu
 • Peter Klasinc: Znanstveno srečanje ob 670-letnici zaščite arhivskega gradiva v Splitu in tridesetletnici Zgodovinskega arhiva Split
 • Ema Umek: Strokovni seminar v Novi Gorici
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik XXI-XXII, XXIII, 1978-1979, 1980
 • Vladimir Kološa: Makedonski arhivist 1981
 • Vlasta Tul: Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu 1981
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 1981
 • Vladimir Kološa: Sovetskie Arhivy 1982
 • Ivan Nemanič: La Gazette des Archives
 • Majda Ficko: Scrinium 1969-1981
 • France M. Dolinar: Archiva eeclesiae
 • Vasilij Melik: Janko Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914-1917, Priloge poročilom vladne komisije (izbor), Viri zv. 2, Ljubljana, 1982, izdalo Arhivsko društvo Slovenije, str. 92—196.
 • Boris Gombač: Le Brigate Garibaldi nella resistenza: documenti, Milano: Feltrinelli, 1979. 1. knjiga: avgust 1943—maj 1944, str. 1-441; 2. knjiga: junij—november 1944, str. 1-675; 3. knjiga, str. 1-813.
 • Darinka Drnovšek: Jože Prinčič: Predsedstvo SNOS, Prezidij SNOS, Prezidij Ustavodajne skupščine LRS 1944-1947
 • Janez Kos: Ivan Nemanič: Filmsko gradivo Arhiva SR Slovenije
 • Ema Umek: Guida Generali degli Archivi di stato Italiani 1, A - E, Roma 1981, Ministeri per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1040 strani
 • Vinko Demšar: France Štukl, Knjiga hiš v Škofji Loki l, Predmestja Karlovec, Trata, Studenec, Kapucinsko predmestje. Druga polovica 18. stoletja do 1980. Škotja Loka: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1981, 183. str. + 1 karta (Gradivo in razprave 4)
 • Vinko Demšar: Vlado Valenčič, Ljubljanska trgovina od začetka 18. do srede 19. stoletja, Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1981, 97 str. — (Gradivo iu razprave 3)
 • Marjeta Adamič: Enciklopedija druge svetovne vojne 1939-1945, Založba Borec, Ljubljana, 1982, str. 522
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev 1981-1982
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Stanko Murovec
 • Traute Sežun: Dr. Jože Šorn
 • Zakonski predpisi za področje arhivske dejavnosti, Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih za začetek dela strokovnih organizacij
 • Zakonski predpisi za področje arhivske dejavnosti, Pravilnik o pripravništvu in o opravljanju strokovnih izpitov za delavce v arhivih