Arhivi, 1980, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marija Oblak Čarni (odg. ur.), Ema Umek (gl. ur.), Milček Komelj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Janez Kos / Ema Umek: Rod Marije Javeršek, matere Josipa Broza-Tita
 • Jože Prinčič: Slovenski narodnoosvobodilni svet (1944-1946) - organizacija, kompetence in arhivsko gradivo
 • Ema Umek: Gradivo za zgodovino Slovencev v splošnem upravnem arhivu na Dunaju
 • Peter Ribnikar: Valorizacija ustvarjalcev arhivskega gradiva (teze)
 • Marjan Zupančič: Zaključki sekcije za valorizacijo ustvarjalcev
 • Vladimir Žumer: Evidence službe varstva arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv
 • Kristina Šamperl: Akcesijska knjiga
 • Marjan Drnovšek / Ema Umek: Evidence po prevzemu gradiva v arhiv
 • Marjan Drnovšek: Vodnik po arhivu
 • Ana Zaletelj: Zakonodaja o kulturnih spomenikih in o arhivih
 • France Brenk: Ljubljana pozdravlja osvoboditelje
 • Jože Žontar: Perspektive arhiva kot udeleženca v varstvu kulturne dediščine
 • Usmeritev arhivske službe v SR Sloveniji v letih 1981-1985
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije od 15. do 17. XI. 1979
 • Andrej Fekonja: 25 let zgodovinskega arhiva v Ptuju
 • Vladimir Žumer: Arhivski prostori za območje občine Kamnik
 • Andrej Fekonja: Strokovni seminar arhivskih delavcev slovenskih arhivov v Ptuju
 • Peter Klasinc: Arhivi 80 - Tehnična vprašanja arhivov (II. posvetovanje o opremi arhivskih skladišč in arhivskega gradiva)
 • Saša Serše: Razstava „600 let Ustavne in upravne zgodovine mesta Ptuja" v Ljubljani
 • Peter Klasinc: IX. Kongres zveze društev arhivskih delavcev Jugoslavije
 • Miran Kafol: Razstava publikacij o zgodovini mesta Ljubljane
 • Peter Ribnikar: IX. Mednarodni kongres arhivov v Londonu
 • Tone Kolšek: Čudna pota nekaj arhivalij...
 • Ivan Marovt: Nekatera razmišljanja o arhivski službi in vlogi pokrajinskega arhiva pri delu arhivske službe v delovnih organizacijah
 • Ratomir Mladenović: Delovna organizacija „Sava" in njen arhiv
 • Branko Oblak: Arhivist, Leto XXVIII/1978, št. 1-2
 • Branko Oblak: Arhivski pregled 1, Beograd 1979
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjestnik I (1958) XVII-XVIII (1974-1975)
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Archivni časopis, št. 1, 1980 /30, ISSN 004-0398
 • Kristina Šamperl: Mitteilungen des steiermärkischen Landes-Archivs, Folge 29, Graz, 1979
 • Metka Gombač: Skozi zgodovinski arhiv v Ptuju 1955-1980, Ptuj 1980, 99 strani
 • Peter Klasinc: Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ. Ur. Zvezna redakcija (glavni in odgovorni urednik mag. Sredoje Lalić). Izd. Zveza Društev arhivskih delavcev Jugoslavije. Beograd 1977—80. — 510 str., 813 str., 207 str.: ilustr.; 24 cm. - N
 • Marija Oblak Čarni: Dzialalnošč naukowa archiwow polskich, Varšava — Lodž 1978
 • Marjeta Čampa: Viri za zgodovino komunistične stranke na slovenskem v letih 1919—1921
 • Marjeta Adamič: Quellen zur nationalsozialistischen entnationalisierungspolitik in slowenien 1941—1945, viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941—1945, zbral in uredil Tone Ferenc, Založba Obzorja, Maribor 1980, 715 strani
 • Marija Oblak Čarni: Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914—1917, poročili vojaške in vladne komisije. Pripravil dr. Janko Pleterski, Viri zv. 1, Ljubljana 1980, izdalo Arhivsko društvo Slovenije (91 str.).
 • France Štukl: Majda Smole, Graščina Škofja Loka in Turn ob Ljubljanici, publikacije arhiva SRS, serija Graščinski arhivi, zvezek 1 oziroma 3, Ljubljana 1980
 • Jože Gregorčič: Acta Ecclesiastica Sloveniae 1. Izdala Teološka fakulteta v Ljubljani, 1979, str. 192.
 • Jože Prinčič: France Klopčič, Desetletja preizkušenj, spomini, Državna založba Slovenije, 1980, 767 str.
 • Tone Zorn: „Letna poročila" Gimnazije za Slovence v Celovcu kot zgodovinski vir
 • Majda Smole: Gradivo za zgodovino Slovencev v Tirolskem deželnem arhivu v Innsbrucku
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev 1979-1980
 • Franc Sedmak: Tone Kolšek