Arhivi, 1979, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marija Oblak Čarni (odg. ur.), Ema Umek (gl. ur.), Marjan Dolgan (lekt.), Milček Komelj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Peter Klasinc: Ob petindvajseti obletnici Arhivskega društva Slovenije
 • Karel Sukič: Pozdravni govor na IX. zborovanju arhivskih delavcev Slovenije
 • Jože Mlinarič: Območje Gornje Radgone do začetka XVII. stoletja
 • Jože Žontar: Nekatera vprašanja organizacije državne uprave na Slovenskem od srede 18. stoletja do najnovejšega časa
 • Antoša Leskovec: Ogrski upravni sistem od srede 18. stoletja do 1918
 • Jelka Melik: Upravni postopek
 • Stane Granda: Razvoj statistike in statistično gradivo
 • Majda Smole: Deželnoknežji upravni organi za Kranjsko v 18. stoletju
 • Peter Ribnikar: Arhivsko gradivo Namestništva in Deželne vlade v Ljubljani
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Upravna ureditev Primorske s posebnim ozirom na občine v letih 1814 do 1940
 • Vladimir Kološa: Banska uprava Dravske banovine in njeno gradivo
 • Tone Ferenc: Okupacijska civilna uprava na Slovenskem in njeno gradivo
 • Marija Oblak Čarni: Organi ljudske oblasti na Slovenskem med leti 1941-1944 in njihovi arhivski fondi
 • Metka Gombač: Upravni organi in njihovo gradivo v Slovenskem primorju 1945-1947
 • Marjan Drnovšek: Prikaz gradiva Mestne občine ljubljanske za registraturno obdobje 1898-1930 na primeru leta 1901
 • Miran Kafol: Prikaz gradiva Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana na primeru leta 1960
 • Tone Zorn: Upravna razdelitev na slovenskem etničnem prostoru Avstrijske Koroške
 • Franc Rozman: Diskusija o virih za zgodovino delavskega gibanja na Slovenskem
 • Nada Kobal: Diskusija o arhivskem gradivu Visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino
 • Ivan Križnar: Diskusija na IX. zborovanju arhivskih delavcev Slovenije
 • Marjan Drnovšek: O delu Arhivskega društva Slovenije od junija 1976 do maja 1979 leta, (Poročilo predsednika na občnem zboru 18. maja 1979 v Ljubljani)
 • Marija Oblak Čarni: Poročilo o delu uredniškega odbora Arhivskega društva Slovenije na občnem zboru, dne 18. maja 1979 v Ljubljani
 • Ema Umek: Poročilo Komisije za šolanje kadrov za zgodovinske arhive in registrature
 • Informacija o stanju in problemih valorizacije arhivskega gradiva v SR Sloveniji
 • Milica Trebše Štolfa: Sprehod skozi čas - Pokrajinskega arhiva Koper
 • Marjan Zupančič: Poročilo o okrogli mizi o problemih varstva arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv
 • Ivan Nemanič: Obisk arhivov v Koblenzu in Kölnu
 • Peter Ribnikar: Arhivska razstava "Komunistična partija v Sloveniji 1919-1941"
 • Peter Klasinc: Prvo posvetovanje o opremi arhivskih skladišč in arhivskega gradiva "Arhivi 79"
 • Marjeta Čampa: Poročilo o obisku arhivov v Varšavi in Krakowu
 • Viktor Vrbnjak: IX. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije v Radencih
 • Peter Klasinc: Sekcija za arhivarje zunaj arhivskih zavodov
 • Kristina Šamperl: 600 let ustavne in upravne zgodovine mesta Ptuja
 • Janez Kopač: Kamnik v arhivskih virih
 • Vladimir Žumer: Zgodovinski arhiv Ljubljana - 80 let varstva kulturne dediščine
 • Nada Majcen: Ob prehodu konservatorsko-restavratorskega oddelka Muzeja ljudske revolucije Slovenije v Arhiv SR Slovenije
 • Marjeta Adamič: Razstava del in arhivskega gradiva Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani
 • Marjan Drnovšek: "Zapisniki in drugi izbrani dokumenti iz arhiva občine Škofja Loka 1851-1918", pripravil in uredil France Štukl, Gradivo in razprave št. 1, izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana, Škofja Loka 1979, 156 strani
 • Ivan Lovrenčič: Arhivist, leto XXVII/1977, štev. 2
 • Branko Oblak: Arhivski pregled 1-2, Beograd 1978
 • Vlasta Tul: Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XX (1975/76), XXI (1977)
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 27, Graz 1977
 • Kristina Šamperl: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 28, Graz 1978
 • Stanislav Murovec: Dve italijanski arhivski reviji - informacija
 • Nove pridobitve slovenskih arhivov
 • Bibliografija arhivskih delavcev za leta 1977-1979
 • Kadrovske spremembe v letih 1977-1979
 • Andrej Fekonja: Anton Klasinc
 • Marija Oblak Čarni: Preatoni Zdenka - Tajda