Arhivi, 1978, št. 1

Glasilo Arhivskega društva Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marija Oblak Čarni (odg. ur.), Ema Umek (gl. ur.), Doris Debenjak (prev.), Breda Pogorelec (lekt.), Milček Komelj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Arhivom na pot
 • Marjan Drnovšek: Ob prvi številki
 • Marija Oblak Čarni: Dvajset let Arhivskega društva Slovenije
 • Bogo Grafenauer: Usklajevanje dela arhivov s programom zgodovinopisja
 • Ema Umek: Raziskovanje, evidentiranje in snemanje arhivskega gradiva v tujih arhivih
 • Pavle Blaznik: O virih za freisinško in briksenško posest na Slovenskem
 • Božo Otorepec: Gradivo za starejšo zgodovino Ljubljane v nekaterih italijanskih in avstrijskih arhivih
 • Samo Pahor: Pregled arhivov na Tržaškem
 • Jože Šorn: Gradivo za našo zgodovino industrije od 1720 do 1860 v nekaterih avstrijskih arhivih
 • Franc Šebjanič: Evidentiranje virov za zgodovino Prekmurja
 • Franc Rozman: Viri za zgodovino delavskega gibanja pri Slovencih v avstrijskih arhivih
 • Antoša Leskovec: Gradivo za zgodovino Slovencev v upravnih fondih, ki jih hranita županijska arhiva v Szombathelyju in Zalaegerszegu
 • Julij Tittl: Viri za preučevanje revolucionarnega leta 1919 v Prekmurju
 • Miro Stiplovšek: Gradivo za zgodovino Slovencev med dvema vojnama v jugoslovanskih arhivih zunaj Slovenije
 • Dušan Biber: Viri za sodobno zgodovino Slovencev izven SR Slovenije
 • Tone Ferenc: Gradivo za zgodovino narodnoosvobodilega boja na Slovenskem v arhivih zunaj Slovenije
 • Breda Pogorelc: Arhivsko gradivo za preučevanje zgodovine slovenskega jezika
 • Ema Umek: Zaključki iz referatov slovenjgraškega arhivskega posvetovanja o raziskovanju in evidentiranju virov za slovensko zgodovino
 • Nada Kobal: VII. zborovanje slovenskih arhivarjev v Slovenj Gradcu
 • Meta Kuščer / Marjan Zupančič: VIII. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije v Kočevju od 20. do 22. oktobra 1977
 • Darinka Benedičič: Posvetovanje o arhivskem gradivu kot viru za zgodovino KPJ - ZKJ 3. oktobra 1977 v Novem Sadu
 • Pismo o stanju arhivske službe v SR Sloveniji ter o predlogih Komisije za zgodovino revolucionarnega gibanja pri UK ZKS in Arhivskega društva Slovenije za izboljšanje obstoječega stanja
 • Marija Oblak Čarni: Razprava o arhivih v Skupščini Socialistične republike Slovenije
 • Ema Umek: Študij arhivistike na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani
 • Jože Žontar: O delu strokovne komisije za arhivistiko pri Področni raziskovalni skupnosti za humanistične in zgodovinske vede
 • Majda Smole: Nacionalni arhiv v Parizu in arhiv maršala Marmonta v Chatillon/Seine
 • Ivan Nemanič: Mednarodni arhivski tečaj v Parizu
 • Antoša Leskovec: Obisk pri madžarski arhivski direkciji
 • Ema Umek: Obisk v Univerzitetnem arhivu v Jeni
 • Peter Ribnikar: Obisk v skopskih arhivih
 • Maks Furlan: Stoletnica arhiva v Piranu
 • Kristina Šamperl: Tečaj za arhivske delavce v registraturi
 • Antoša Leskovec: Razstavi Pokrajinskega arhiva Maribor jeseni 1974 v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem
 • Maks Furlan: Razstava "Piran v ohranjeni in zapisani besedi"
 • Ema Umek: Lexikon Archivwesen der DDR, herausgegeben von der staatlichen archivverwaltung des ministerium des innern der DDR, Berlin 1977, 2. pregledana izdaja, 320 strani
 • Franc Štukl: Vodnik po župnijskih arhivih na območju SR Slovenije. Serija: Vodniki, 2. zvezek. Skupnost arhivov Slovenije, Ljubljana 1975 (1977), I. in II. del
 • Vladimir Kološa: Kancelarijsko poslovanje v svjetlu arhivskih propisa, Sarajevo 1976
 • Majda Smole: Popis arhiva maršala Marmonta v Municipalni knjižnici v Chatillon sur Seine
 • Nove pridobitve v slovenskih arhivih 1976
 • Bibliografija arhivskih delavcev za leto 1976
 • Janez Kos: Arhivski delavci v letih 1945-1977
 • Antoša Leskovec: Jakob Richter
 • Jože Žontar: Boris Žitek
 • Marjeta Adamič: Ema Črnologar
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Ludvik Zorzut