Arhivi, 2007, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Zdenka Bonin (prev. it.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jure Volčjak: Ob tridesetletnici publikacije Arhivi
 • Marija Oblak Čarni / Ema Umek / Janez Kos: Imenujemo jo "Korenine"!, Utrinki ob tridesedetnici izhajanja revije Arhivi
 • Andrej Nared: "Ena poshtena nasha Landtschafft ... tih treh stanou, od prelatou, gosposkiga stanu inu od shlahtnikou.", Poimenovanja (kranjske) stanovske korporacije v 15. in 16. stoletju
 • Jože Žontar: Začetki ustavnosti na Slovenskem
 • Marjan Drnovšek: "Potrebnost in nujnost obrambnega arhiva" (1912): skrb za obstoj Slovencev in izseljenstvo
 • Metka Bukošek: Poslovanje okrajnih sodišč na primeru poslovnikov iz leta 1897 in 1933
 • Janez Kopač: Mesto kot upravnoteritorialna enota 1945-1955
 • Jelka Melik: Skriti zakladi Odvetniške zbornice Slovenije (1868-1991)
 • Ivanka Zajc Cizelj: Izredne razmere in arhivsko gradivo
 • Jože Mlinarič: Arhiv samostana Rein, zakladnica gradiva za slovensko zgodovino
 • Ignacij Voje: Fragmenti o omembi Zagreba in Hrvaške v dubrovniških arhivalijah
 • Zdenka Bonin: Mariegola splitske bratovščine sv. Barbare in poročila beneških funkcionarjev o delovanju koprske bratovščine sv. Barbare
 • Dejan Zadravec: Administrativne knjige združenih gospostev Podčetrtek in Hartenštajn sredi 18. stoletja in njihovo stanje danes
 • Marjan Vogrin: Ženitna pogodba in inventarji družine Mlinerič (1744-1802)
 • Mira Hodnik: 23. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Velenje, 10.-12. oktober 2007
 • Mira Hodnik: Sklepi 23. zborovanja Arhivskega društva Slovenije
 • Bojan Himmelreich: Zborovanje madžarskih arhivistov, Nyiregyhaza, 22.-24. avgust 2007
 • Sonja Anžič: 77. nemško arhivsko zborovanje, Mannheim, 25.-28. september 2007
 • Mirjana Kontestabile Rovis: 42. posvetovanje hrvaškega arhivističnega društva, Bjelovar, 2.-4. oktober 2007
 • Ivan Fras / Nežka Rašl: 20. mednarodno arhivsko posvetovanje Arhivska praksa 2007, Tuzla, 18.-19. oktober 2007
 • Mira Hodnik: 33. avstrijsko arhivsko zborovanje v Gradcu
 • Nataša Majerič Kekec: XI. arhivski dnevi Slovaške, Žilina 23. - 25. maj 2007
 • Marko Kambič: Simpozij, posvečen spominu na akademika Sergija Vilfana (Pravotvornost v evropski zgodovini - Sergij Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar)
 • Gordana Šoevegeš Lipovšek: XVII. mednarodni arhivski raziskovalni tabor : Gaberje - Gyertyános in Črenšovci v Sloveniji ter Szakonyfalu - Sakalovci in Alsószölnök - Dolnji Senik na Madžarskem od 26. do 30. junija 2007
 • Mirjana Kontestabile Rovis: Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinski arhiv Koper = Archivio regionale Capodistria, Koper 2006, 551 strani
 • Jože Žontar: Janez Kopač, Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945-1955, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 29, Ljubljana-Kranj 2006, 383 strani
 • Vlasta Tul: Zbornik o šolstvu v Vipavi: Stoji učilna zidana, Vipava 2007, 158 strani
 • Katja Zupanič: 120 let Turističnega društva Ptuj - 1886-2006, Zgodovinski arhiv na Ptuju, uredila Katja Zupanič, Ptuj 2006, 60 strani, razstava v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju, avtorica Katja Zupanič, 16. do 26. junij 2006
 • Aleksandra Serše: Zvonka Zupanič Slavec, Ruska kapelica pod Vršičem: ob 15-letnici slovensko-ruskih srečanj (1992-2006), Unireal, Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Ljubljana 2007, 327 strani
 • Polona Mlakar: La Gazette des archives, št. 177-178
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, 49/2006
 • Vlasta Tul: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, zvezek 45/46, Reka, december 2005
 • Vlasta Tul: Vjesnik Istarskog arhiva, Pazin, zvezek 8-10 (2001-2003)
 • Aleksander Žižek: Arhiv razstavo na ogled postavi
 • Aleksander Žižek: V spomin : Ana Zupančič (15. 5. 1950 - 30. 5. 2007)
 • Slavica Tovšak: V spomin : Antoša Leskovec
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2006
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2006