Arhivi, 2007, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Lilijana Žnidaršič Golec (prev. ang.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Marija Hernja Masten: Pečat in grb trga Središče ob Dravi
 • Ivan Vogrič: Ravnikarjev na pol pozabljeni rokopis prevoda Nove zaveze
 • Metka Bukošek: Okrožna kot trgovska sodišča 1850-1941
 • Jelka Melik: Ustavno sodišče kot pomemben ustvarjalec arhivskega gradiva
 • Natalija Glažar: Kulturna dediščina in digitalizacija v okvirih EU
 • Thomas Aigner: Archive in der virtuellen Welt
 • Marjana Križaj: Dostop do javnega arhivskega gradiva v nekaterih državah Evropske unije
 • Ljuba Dornik Šubelj: Varstvo osebnih podatkov pri vpogledu v osebne dosjeje nekdanje SDV
 • Andrej Hozjan: Štirje dokumenti o zgodnjenovoveški Murski Soboti
 • Mateja Sitar: Zapuščina ljubljanskega škofa Žiga Krištofa Herbersteina (1644-1716) v benediktinskem samostanu sv. Petra v Perugii
 • Aleksandra Serše: Šola za lesno stroko v Kočevju
 • Jure Maček: Slovensko meščansko šolstvo po letu 1918 - do sprejetja zakona o meščanskih šol
 • Mirjana Kontestabile Rovis: Arhivist : poklic prihodnosti v Evropi
 • Metka Bukošek: Jubilejno zborovanje madžarskih arhivistov, Vesprem, 28.-30. avgust 2006
 • Natalija Glažar: Drugi sestanek evropske arhivske skupine (EAG) V Bruslju
 • Aleksander Lavrenčič: Poročilo o zasedanju svetovne konference mednarodne zveze televizijskih arhivov, Madrid 27. 10.-31. 10. 2006
 • Jure Volčjak: Digitalna diplomatika. Zgodovinska raziskava ob pomoči srednjeveških listin v digitalnem svetu. München, 28.2.-2.3.2007
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Dolgotrajno arhiviranje digitalizirane kulturne dediščine, Frankfurt ob Maini, 20.-21. april 2007
 • Tatjana Rezec Stibilj: Dnevi etnografskega filma (Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 22.-25. maj 2007)
 • Bojan Himmelreich: Ivanka Zajc Cizelj, Olepševalno in turistično društvo v Celju 1871-1941, Zbornik ob 135-letnici delovanja društva. Lepo mesto, glasilo Turističnega društva Celje, Edicija 1871, Celje 2006, 42 strani
 • Magda Rodman: Fran Žgur - vipavski slavček. Izbrane pesmi, Župnija Podraga, Podraga 2007, 95 strani
 • Boris Golec: Dokumenti in pričevanja o povojnih delovnih taboriščih v Sloveniji. Zbral in uredil dr. Milko Mikola. Založilo in izdalo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006, 353 strani
 • Katja Zupanič: "Ne damo se!" slovenska osamosvojitvena vojna dogajanje na Ptujskem in Ormoškem v desetdnevni vojni 1991, Publikacija ob petnjastletnici samostojne Slovenije, avtorici: Katja Zupanič (Zgodovinski arhiv na Ptuju) in Nataša Kolar (Pokrajinski muzej Ptuj), P
 • Mojca Grabnar: Pol stoletja: [zbornik prispevkov ob 50-letnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije in ob interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina ter katalog ob razstavi], Jedert Vodopivec (ur.), Arhiv Republik
 • Leopold Mikec Avberšek: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor 2007, 475 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, 48/2005, str. 1-326, Zagreb 2005
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 59, leto 2006, zvezki št. 1-4
 • Bojan Himmelreich: Sonja Jazbec, Od pergamenta do e-zapisa, razstava ob 50. letnici delovanja Zgodovinskega arhiva Celje (13. december 2006 - 31. maj 2007), Zgodovinski arhiv Celje