Arhivi, 2005, št. 2

Zbornik ob osemdesetletnici Petra Ribnikarja

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Nataša Bižal-Plausteiner (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Anna Nizza (prev. it.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Marija Oblak Čarni: Ob osemdesetletnici Petra Ribnikarja
 • Marija Oblak Čarni: Bibliografija Petra Ribnikarja
 • Walter Brunner: Božje sodbe v prostoru jugovzhodnih Alp
 • Ignacij Voje: Oskrba Dubrovnika z žitom v 14. stoletju
 • Stanislav Južnič: Močnikova disertacija (ob 165. obletnici Močnikove promocije)
 • France Kresal: Stanovanjska zaščita po prvi svetovni vojni v Sloveniji
 • Ivan Nemanič: Pomembni možje rodovine Režek s Krašnjega Vrha
 • Metka Bukošek: Zemljiška knjiga od začetka do danes
 • Metka Bukošek: Sodišča med nemško okupacijo Spodnje Štajerske (1941-1945)
 • Janez Kopač: Kraji in občine kot upravnoteritorialne enote 1945-1955
 • Milica Trebše Štolfa: Dolga pot "Mrs. John Brown" do "Mrs. Jane Brown" v Kanadi
 • Lojz Tršan: Varuhi slovenskih filmov
 • Vladimir Žumer: Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave
 • Jolanda Fon: Dostop do informacij javnega značaja
 • Boris Golec: Ljubljansko škofijsko gospostvo (Pfalz) - zakladnica slovenskih sodnih priseg (1752-1811)
 • Andrej Nared: Seznami kranjskega plemstva in kranjskih deželnih stanov
 • Vojko Pavlin: Goriška bratovščina sv. Nikolaja in njen urbar iz leta 1520
 • Marjan Vogrin: Podeželje še vedno hrani dragocenosti - "Tri lepe molitve"
 • Ivanka Zajc Cizelj: Narodna čitalnica v Celju 1862-1927
 • Maja Gombač: Pomladna moda, Alojzij Paulin in prvi slovenski reklamni modni film
 • Mojca Horvat: Gradivo o kočevskih Nemcih v privatnem fondu Herberta Otterstädta
 • Metka Gombač: Otroci v italijanskih koncentracijskih taboriščih 1942-1943
 • Mateja Jeraj / Jelka Melik: Slovenija in Slovenci v britanskem arhivu - malo drugače
 • Mira Hodnik: Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v letu 2005
 • Andrej Nared: 22. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Murska Sobota, 12.-14. oktober 2005
 • Mira Hodnik / Sonja Anžič: 75. nemško arhivsko zborovanje, Stuttgart, 27.-30. september 2005
 • Andrej Hozjan: 24. zborovanje avstrijskih zgodovinarjev in 32. srečanje avstrijskih arhivskih delavcev, Innsbruck, 19.-23. september 2005
 • Andrej Nared: II. kongres hrvaških arhivistov, Dubrovnik, 25.-27. oktober 2005
 • Bojan Himmelreich: 18. mednarodno posvetovanje "Arhivska praksa 2005", Tuzla, 29.-30. september 2005
 • Polona Mlakar: Zborovanje madžarskih arhivistov v Egerju, 22.-24. avgusta 2005
 • Vladimir Sunčič: 100-letnica slovenskega filma in 61. kongres mednarodnega združenja filmskih arhivov in kinotek (FIAF) v Ljubljani
 • Jure Volčjak: Stari arhivi - nove tehnologije, Dunaj/Göttweig, 19.-22. oktober 2005
 • Suzana Felicijan Bratož: Aleksander Žižek, Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 2004, 94 strani
 • Jurij Šilc: Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije, Zv. 1 : Urbarji v zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2005, 328 strani
 • Maja Gombač: Darko Darovec, Davki nam pijejo kri. Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike, Knjižnica Annales Majora, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 2004
 • Boris Golec: Slovenska mesta skozi čas. Slovene Towns Through Time (Publikacije Arhiva Slovenije. Katalogi. Zvezek 23), Ljubljana 2005, 271 str. Zamisel, izbor gradiva in teksti Vladimir Kološa, Andrej Nared
 • Aleksandra Serše: Dr. Fran Viljem Lipič, Osnovne značilnosti DIPSOBIOSTATIKE (Grundzuge zur Dipsobiostatik), oziroma predstavitev posledic zlorabe alkohola, Ljubljana 1834. Prevod, spremne študije in ponatis izvirnika (urednica Zvonka Zupanič Slavec (prevajalka Marjeta Obl
 • Bojana Aristovnik: Andrej Pančur, V pričakovanju stabilnega denarnega sistema. Zgodovini.ce 1, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 2003, 315 strani
 • Maja Gombač: Mateja Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2005, 360 strani
 • Polona Mlakar: La Gazette des Archives št. 174-175 (1996)
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwessen, letnik 57, leto 2004, zvezki št. 1-4
 • Jedert Vodopivec / Irena Kavs / Blanka Avguštin Florjanovič: Dragica Černec 1933-2005
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2004
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2004