Arhivi, 1999, št. 1-2

Zbornik ob sedemdesetletnici dr. Eme Umek

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Niko Hudelja (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Vera Celcer (prev. it.), Irena Avsenik-Nabergoj (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Žontar: Dr. Emi Umek ob življenjskem jubileju
 • Ema Umek bibliografija za obdobje 1957-1999
 • Peter Ribnikar: Študentske in dijaške štipendijske ustanove na Kranjskem
 • Jože Žontar: Zgodovinopisje in arhivistika
 • Peter Vodopivec: Švedski merkantilist J. F. Kryger v glasilu kranjske kmetijske družbe 18. stoletja
 • Marija Oblak Čarni: Rimska konvencija iz leta 1922 in urejanje vprašanja arhivov z Italijo
 • Vasilij Malik: Svetec in Toman v dunajskem parlamentu
 • Vladimir Žumer: Strokovni in politični vidiki valorizacije arhivskega gradiva
 • Saša Serše: Upravna ureditev na Kranjskem po letu 1848
 • Vladimir Kološa: Skupna arhivska dediščina v luči zgodovinskega nasledstva Republike Slovenije
 • Stane Granda: Dolenjska v luči jožefinskih merjenj
 • Janez Kopač: Arhivsko gradivo in njegovi ustvarjalci
 • Jelka Melik: Arhivi in kazenska sodišča
 • Jedert Vodopivec: Razvoj struktur v srednjeveških rokopisnih vezavah
 • Tatjana Rezec Stibilj: Slovenski dokumentarni film skozi politiko, z vidika propagande v letih 1945-1950
 • Jože Suhadolnik: Računalniška programa za popisovanje in skeniranje gradbenih načrtov in fotografskega gradiva
 • Brane Knehtl: Modifikacija računalniškega programa za popisovanje in skeniranje fotografskega gradiva
 • Stanka Grkman: Konserviranje in restavriranje matičnih knjig župnije Korte
 • Ignacij Voje: Poročilo maršala Schullenburga dožu beneške republike o turški nevarnosti
 • Boris Golec: Slovenica iz prve polovice 18. stoletja v metliški poročni matici in ljubljanski oklicni knjigi
 • Matevž Košir: Stanovski poverjeniki in stanovski odbor ter instrukciji za poverjenike iz let 1540 in 1542
 • Danica Božič Buzančić: Ivan Peter Marchi-Markić : njegovo delovanje s posebnim poudarkom na odkupu grofije Metlika, njegova oporoka in pogodba o odkupu omenjene grofije
 • Drago Trpin: Urbarji za gospostvo Tolmin
 • Andrej Studen: Popisi prebivalstva : neizmerno velik zaklad Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Ivan Nemanič: Diapozitivi Božidarja Jakca - nacionalna in svetovna kulturna dediščina (1946-1989)
 • Metka Bukošek: Fondi okrajnih glavarstev in sreskih načelstev, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Celje
 • Božo Otorepec: Neznani načrti Ljubljane iz leta 1816 v dunajski Albertini
 • Hedvika Zdovc: Odlok Deželnega namestništva v Gradcu za ohranitev in hrambo cehovskih arhivalij leta 1914
 • Irena Lačen Benedičič: Osebni fond Draga Cerarja
 • Nataša Budna Kodrič: "Jeprški učitelj" Simona Jenka v arhivskem gradivu Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Miran Kafol: 18. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Postojna, 29. 9. do 1. 10. 1999
 • Vesna Gotovina: Posvetovanje Hrvaškega arhivskega društva v Poreču (2. - 4. december 1999)
 • Žarko Štrumbl: 12. Arhivsko zborovanje "Arhivska praksa '99" Tuzla
 • Mija Mravlja: Strokovna ekskurzija Arhivskega društva Slovenije po Toskani (3. do 5. junija 1999)
 • Jedert Vodopivec: XXXIV. Mednarodna konferenca okrogle mize arhivov, Budimpešta, 3. - 9. oktober 1999
 • Natalija Glažar: DLM Forum '99, Bruselj, Electronic Records, 18. - 19. 10. 1999
 • Adrijan Kopitar: Pariz - Laval - Pariz
 • Natalija Glažar: Odnosi z javnostmi v nacionalnem arhivu v Washingtonu
 • Natalija Glažar: 50. obletnica Arhivske šole v Marburgu - kolokvij "digitalni arhivi - nova paradigma?", 22. - 23. 6. 1999
 • Sonja Anžič: Poročilo o opravljenem evidentiranju virov za freisinška gospostva na Slovenskem v Bavarskem državnem arhivu (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) v Münchnu
 • Marta Rau Selič: Osemnajsti festival nemega filma v Sacileju od 9. do 16. oktobra 1999
 • Natalija Glažar: Tretja slovenska konferenca o odnosih z javnostmi, Portorož, 21. - 23. oktobra 1999
 • Marjan Drnovšek: Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije (1.-3. knjiga), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1999, 1664 strani
 • Bojana Aristovnik: Bojan Himmelreich, Prva svetovna vojna v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje, razstava in katalog, Zgodovinski arhiv Celje, katalog, Celje 1998, 121 dokumentov
 • Zdenka Bonin: Mirjana Kontestabile Rovis, Virgilij Šček, poslanec v rimskem parlamentu: popis fonda, Pokrajinski arhiv Koper, Koper, 1998, 123 strani
 • Janez Kopač: Vladislav Fabjančič: Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 1269-1820, 1. zvezek: Sodniki 1269-1504, Uredili: dr. Ema Umek, Janez Kos, dr. Božo Otorepec, Gradivo in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana št. 20, Ljubljana 1998, 211 strani
 • Ema Umek / Ignacij Voje: Predstavitev knjige Daniele Juričić-Čargo
 • Bojan Himmelreich: Milko Mikola, Dokumenti o kulaških procesih na Celjskem, Mali tiski 6, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 1999, 131 strani
 • Jerca Vodušek Starič: Ljuba Dornik Šubelj: OZNA za Slovenijo (predstavitev knjige v ARS, dne 20. 10. 1999)
 • Mateja Jeraj / Aleksandra Serše: Nevenka Troha: Komu Trst. Slovenci in Italijani med dvema državama
 • Janez Kopač: Spominski zbornik Zgodovinskega arhiva Ljubljana; Ljubljana 1999, Gradivo in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana št. 21, 133 strani
 • Jože Curk: Zbornik Anton Klasinc
 • Ivanka Zajc Cizelj: Zbornik: Janez Puh, človek - izumitelj - tovarnar - vizionar; Zgodovinski arhiv na Ptuju, 1998; Gradivo in razprave, zvezek 3, 239 strani; zasnova in ureditev Kristina Šamperl Purg
 • Andrej Nared: Množične smrti na Slovenskem. Zbornik referatov z 29. zborovanja slovenskih zgodovinarjev (uredila Stane Granda in Barbara Šatej), Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 1999, 320 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, letnik 41/1998, Zagreb 1998
 • Vlasta Tul: Vjesnik Istarskog arhiva, zvezek 4-5, leto 1994-1995, 352 str., Pazin 1998
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs Folge 48, Graz 1998
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Rassegna degli Archivi di stato, letnik LVII, Rim 1997, zvezek 1-3
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, letnik 51, leto 1998, zvezki 1-4
 • Kristina Šamperl Purg: Janez Puh, Johann Puch - človek, ki je svet obrnil na glavo, Janez Puh or Johann Puch - A Man who Turned the World lo Its Head
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Med nebom in zemljo, razstava fotografij Johanna Freunda, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Between the Sky and the Earth
 • Janez Kopač: Dr. Vlado Valenčič (1903-1999)
 • Nove pridobitve arhivov, New achievements of archives
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1998, Bibliography of archival workers